WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Церква, Нація і Війна: становище Української Греко-Католицької Церкви в період Другої світової війни - Дипломна робота

Церква, Нація і Війна: становище Української Греко-Католицької Церкви в період Другої світової війни - Дипломна робота

церкву, націю і державу // Галичина. - 1998. - Вип. 1. - с. 67-73
23.Горбач С. І. Деякі аспекти відносин між Ватиканом та СРСР після другою світової війни (1945-1953 pp.) УЇЖ. - 1998. - № 6. -с. 68-76
24.Гордієнко П. Сталінізм і УГКЦ // Матеріали міжнародної конференції присвяченої життю і діяльності А. Шептицького. -Львів, 1990
25.Гоцький В. УКЦ // Визвольний шлях. - 1989. - Кн. 7. - с. 877-883
26.Головин В.Мученики та ісповідники Української церкви ХХ ст. Нариси. Статті. Дослідження. - Тернопіль: Просвіта, 2000, - 244 с.
27.Гук В. Справа рук НКВД, РПЦ і КПРС: (Історична доля ГКЦ у Центрально-Східній Європі після Другої світової війни) // Галичина. - 1996.- 14 травня
28.Дмитрів І. Натиск Москви на Ватикан проти нашої церкви (УГКЦ) // Визвольний шлях. - 1981. - Кн. 8. - с. 987-992
29.Дмитрів І. У 40-і роковини погрому Полісної Української Католицької Церкви // Визвольний шлях. - 1985. - Кн. 5. - с. 365-369.
30.Дмитрук К. Є. Уніатська церква на службі реакції // УЇЖ. - 1973. - №11.-с. 28-40
31.Заборовський Я. Ю. Митрополит А. Шептицький. Нарис про життя і служіння церкві і народові (1865-1944 pp.). - Львів, 1995. -169с.
32.Ковалюк В. П. Культурологічні та духовні аспекти "радянізації" Західної України (вересень 1939 - червень 1941) // УЇЖ. - 1993. - №3.-с. 9-15
33.Ленартович О. Ліквідація УГКЦ на західно-українських землях у повоєнний період // Укр. думка. - 1996. - 25 квітня. - с. 6
34.Лєвін К. Митрополит А. Шептицький і єврейська спільнота в Галичині під час Другої світової війни // Нова зоря. - 1997. - № 36.-с. 15-31
35.Липинський В. Релігія і церква в історії України // Політологічні читання. - 1994. - Ч. 1. - с. 216-265
36.Лисенко О. Є. До питання про становище церкви в Україні у період другої світової війни // УЇЖ. - 1995. - № 3. - с. 63-79
37.Лубський В. УГКЦ // Лубський В. Релігієзнавство. - К., 1997. - с. 295-324
38.Лужницький Г. 15-ліття знищення УКЦ на Західній Україні // Альманах "Гомону України" на 1961. - с. 122-132
39.Макарчук С. А. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма. - Львов, 1983
40.Марчук В. Греко-католицька церква в умовах німецького та радянського тоталітаризму (1941-1946 pp.) // Галичина, - 2000. - Виб. 4. - с. 66-67
41.Марчук В. Церква в умовах тоталітарної недовіри (спротив УГКЦ сталінській "радянізації" 1939-1941 pp.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2000. Виб. III. - Івано-Франківськ: Пласт, 2000, - с. 19-26
42.Музичка І. Митрополит Андрей в часі німецької окупації // Богословія. - 1987. - № 51. - с. 1-15.
43.Опалко Н. Хресний шлях Иосифа Сліпого // Рідна школа. - 1998. -№1.-с. 10-14
44.Пасешко І. Голгота УГКЦ в час руїни // Укр. слово. - 1995. - 27 квітня. - с. 14
45.Заславський У. Між Сходом і Заходом: ГКЦ як феномен української національної культури // Дзвін. - 1990. - № 10. - с. 100-107
46.Пащенко В. Православ'я в новітній історії України. - Полтава, 1997.-Ч. 1.- 1997.-с. 356
47.Перевезій В. УГКЦ у східно-галицькому суспільстві (20-30-ті роки XX ст.) // Розбудова держави. - 1998. - № 11-12. - с. 120-125
48.Полянський П. Иосиф Сліпий // Історія в школі. - 1997. - № 6. - с. 38-40
49.Реєнт О. УГКЦ і визвольний рух українського народу // Історія України. - 1998. - № 4. - с. 1-2
50.Релігійне життя на західноукраїнських землях під час німецької окупації // Збірник праць Науково-Дослідного центру періодики. - Львів, 1997. - Вип. 3. - с. 345-362
51.Саган О. Львівський собор УГКЦ і деякі проблеми українського релігійного життя // Укр. слово. - 1996. - 14 листопада. -З с.
52.Сергійчук В. Нескорена церква: Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу. - Київ. - "Дніпро", 2001. - 492 с.
53.Сапеляк А. Київська церква на слов'янському сході. Канонічно-екуменічний аспект. Бусно-Айрес, Львів, 1999.
54. Соколовський О. Господній свідок (За прослав слуги Божого Єпископа Григорія Комишина) // Нова боря. - 1995. - ч. 19. - Вересень.
55.Тожецький Р. митрополит Андрей Шептицький // Ковчег. - Ч. 1. -
Львів, 1993.-с. 101-113
56.Тимчишин В. Організовані форми суспільно-християнського руху на західноукраїнських землях // Українська періодика: Історія і сучасність. Доповідь та повідомлення Сьомої всеукраїнської науково-теоретичної конференції. (Львів 17-18 травня 2002) - Львів, с. 292 - 297.
57.Ульяновський В. Чи можна УГКЦ вважати національною церквою України? // Історія України в запитаннях та відповідях. - Вип. 2-К., 1990.-с. 8-11
58.Хроніка Католицької Церкви в Україні // Визвольний шлях. - 1985.-Кн. 5.- с. 553-559
59.Чубатий М. УКЦ: відбитка у Загальної Української Енциклопедії. -Рим, 1990.-с. 2-3
60.Чорнега М. Не об'єднання, а ліквідація УГКЦ московським православ'ям та органами КДБ було на теренах західних областей У країн у 1945 році // Нова зоря. - 1997. - 15 квітня
61.Яроцький п. Митрополит А. Шептицький між церквою і політикою // Людина і світ. - 1990. - № 11. - с. 49-54
62.Яроцький П. П. Повернення із забуття: УГКЦ: Історія і сучасний стан // Політика і час. - 1992. - № 4. - с. 80-86
63. Шептицький А. Письма - Послання 1939-1944 рр. - Львів, 1991
64. Шим А. Реакційна суть західноукраїнських кмарикальних партій про релігію. (збірник статей). - Станіслав, 1958. - С. 151-162
III. Узагальнюючі праці
65. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Париж; Нью-Йорк; Львів: НТШ у Львові, 1993
66.Нариси історії церкви в Україні (о. Софрон Мудрий, ЧСВВ, ректор Укр. Папська колегія Святого Йосафата). - Рим, 1990. -
296 с.
67.Панас, Кость о. Історія Української Церкви. - Львів: Трансінтех, 1992.- 160с.
68.Україна: друга половина XX століття: Нариси історії / П. Панченко та ін. - К.: Либідь, 1997. - с. 352
69.Федорів Ю. Історія церкви в Україні. - Торонто, 1967. - с. 362
IV. Автореферати дисертацій
70.О.Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні (1917-1953): Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: Авт. дис. на здоб. вч. ступ. канд. іст. наук. - Львів, 1994. - 34 с.
71.Васьків А. Ю. Греко-католицька церква в духовному житті українців Східної Галичини (1919-1939): 09.00.11-Релігієзн.: Автореферат канд. дис. - К., 1997. - 25 с.
72.Волошин Ю. Православна церква в Україні періоду нацистської окупації (червень 1941 - жовтень 1944 pp.).: Автореферат канд. дис. - Запоріжжя, 1997. -18с.
73.Ковалюк Р. В. Встановлення і функціонування радянського режиму в Західній Україні на початку другої світової війни (вересень 1939 - червень 1941 pp.): 07.00.02. - Історія України.

 
 

Цікаве

Загрузка...