WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → 1.Умови впровадження стандартів ISO серії 9000 на виробництві. 2.Структура ліцензійної угоди та умови її скасування. 3. Порядок проведення робіт в про - Реферат

1.Умови впровадження стандартів ISO серії 9000 на виробництві. 2.Структура ліцензійної угоди та умови її скасування. 3. Порядок проведення робіт в про - Реферат

фонду нормативно-правових актів і нормативних
документів з питань акредитації;
організація інформаційного забезпечення з питань акредитації.
Рада з акредитації
Рада є дорадчо-наглядовим органом національного органу з
акредитації. Рада з акредитації формується на паритетних
засадах з:
представників центральних органів виконавчої влади;
представників акредитованих органів з оцінки відповідності;
представників підприємств, установ та організацій,
Національної академії наук України, інших наукових установ та
громадських організацій.
Основними функціями Ради з акредитації є:
розроблення рекомендацій щодо формування політики в сфері
акредитації та нагляд за її проведенням;
нагляд за здійсненням акредитації відповідно до принципів,
норм та вимог, встановлених у цьому Законі та інших
нормативно-правовихактах;
надання рекомендацій щодо затвердження правил процедур та
управління проведенням робіт з акредитації, здійснення контролю і
розгляду апеляцій, в тому числі визначення розміру зборів за
послуги в сфері акредитації;
погодження кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації
персоналу з акредитації, складу атестаційної комісії персоналу;
затвердження та увільнення членів комісії з апеляцій;
погодження положення про комісію з апеляцій та змін до нього;
підготовка пропозицій стосовно контролю за здійсненням
акредитації та організаційно-фінансовою діяльністю національного
органу з акредитації;
прийняття рекомендацій щодо укладення міжнародних договорів
про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з
оцінки відповідності;
розгляд щорічного звіту про діяльність національного органу з
акредитації.
Положення про Раду з акредитації та її склад затверджує
центральний орган виконавчої влади з питань економіки.
Технічні комітети з акредитації
Технічні комітети з акредитації створюються національним
органом з акредитації.
Основними функціями технічних комітетів з акредитації є:
розроблення методичних рекомендацій з питань акредитації;
визначення спеціальних вимог і додаткових критеріїв
акредитації у відповідних сферах, підготовка і подання пропозицій
національному органу з акредитації.
Положення про технічні комітети затверджує національний орган
з акредитації.
Органи з оцінки відповідності, які можуть бути акредитовані національним органом з акредитації
Відповідно до цього Закону можуть бути акредитовані органи з
оцінки відповідності будь-якої форми власності, а саме:
випробувальні та калібрувальні лабораторії;
органи із сертифікації продукції, процесів та послуг;
органи із сертифікації систем якості, систем управління
якістю, систем управління довкіллям;
органи із сертифікації персоналу;
органи контролю.
Порядок проведення акредитації
Акредитація органів з оцінки відповідності здійснюється
національним органом з акредитації в порядку, встановленому цим
Законом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до нього.
Порядок проведення акредитації повинен включати:
подання заявки органом з оцінки відповідності (заявником) на
акредитацію чи розширення сфери його діяльності;
надання заявником інформації та документації, необхідної для
акредитації;
призначення групи аудиторів з акредитації;
складання програми робіт з акредитації та інформування про це
заявника;
проведення аналізу наданої інформації та документації;
проведення перевірки заявника на місці;
аналіз зібраних матеріалів і складання акта перевірки з
рекомендаціями щодо акредитації або про відмову в акредитації.
Рішення про акредитацію органів з оцінки відповідності
приймає керівник національного органу з акредитації. У разі
прийняття рішення про акредитацію органу з оцінки відповідності
йому видається атестат про акредитацію встановленого зразка, який
має строк дії до трьох років, та надається право використання
національного знака з акредитації. У разі прийняття рішення про
відмову в акредитації надсилається (видається) заявникові
повідомлення в письмовій формі про відмову в акредитації, в якому
визначаються підстави такої відмови.
Національний орган з акредитації періодично здійснює
перевірку акредитованих органів з оцінки відповідності. У разі
виявлення порушень законодавства у сфері акредитації він приймає
рішення про тимчасове зупинення дії або визнання недійсним
атестата про акредитацію.
Національний знак акредитації - знак, який засвідчує, що
організація, яка використовує цей знак, акредитована національним
органом з акредитації.
Опис та правила застосування національного знака акредитації
встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань
економіки.
Обов'язки акредитованих органів з оцінки відповідності
Акредитовані органи з оцінки відповідності повинні:
дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері
акредитації, на відповідність яким вони акредитовані;
посилатися на акредитацію тільки стосовно тих робіт, на
здійснення яких їх було акредитовано;
оплачувати всі роботи, пов'язані з їх акредитацією;
припинити посилання на акредитацію у своїй документації та
рекламі у разі припинення дії або визнання недійсним атестата про
акредитацію.
Відповідальність за порушення законодавства України у сфері акредитації
Особи, винні у порушенні законодавства України у сфері
акредитації, несуть відповідальність згідно з законами України.
Список літератури
" Закон України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" / Голос України. - 13 червня 2001 р.
" Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты ИСО серии 9000. - К.: Украинская ассоциация качества, 1996. - 181 с.
" Кириченко Л.С., Чернухіна Н.М. Сертифікація та якість продукції в сучасних умовах господарювання: Навчальний посібник. - Львів; К., 1995.
" Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством: Учебник. - СПб., 1996. - Ч.1.
" Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи * Під загальною редакцією Б.М.Угарова. - К.: Основа, 1999. - Т.1-3.
" Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якісю і сертифікації: Підручник. - К., 1997. - 152 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...