WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Білети по історії 11 клас (з відповідями). - Реферат

Білети по історії 11 клас (з відповідями). - Реферат

УЦР зобов'язувалась допомогти створити.
Особливо небезпечним було положення, що УЦР стане на сто-рожі "прав і революції не тільки нашої землі, а й усієї Росії". Це було непосильне й непотрібне для України завдання.
Проголошення Української Народної Республіки стало актом ве-ликої історичної ваги: український народ після тривалого понево-лення заявив про відродження власної держави.
6.2 Розкрийте процес становлення багатопартійної системи в Україні наприкінці 80-х - на початку 90-х років
Необхідною умовою становлення демократичної правової дер-жави є багатопартійність. Вона дає можливість повніше враховувати інтереси всіх громадян у державній політиці і сприяє стабільному і динамічному розвитку суспільства.
До головних причин, що призвели до багатопартійності в Украї-ні, можна віднести:
- розширення демократизації суспільного життя, гласність;
- історичне коріння багатопартійності в Україні;
- виникнення й розвиток в Україні дисидентства;
- нездатність КПРС виконувати керівну роль у суспільстві, яку вона собі привласнила.
В історії становлення багатопартійності виділяють три етапи:
1. 1988-1989 рр. - створення умов багатопартійності. Створення опозиційних до КПРС неформальних об'єднань та рухів, що пізніше трансформувались у політичні партії. В цей час в Україні розгорта-ють активну діяльність Українська Демократична Спілка (УДС), піз-ніше перейменована в Українську Народно-Демократичну лігу (УНДЛ), Українська Гельсінська Спілка (УГС), Народний Рух Украї-ни за перебудову (НРУ).
2. 1989-1990р. - етап безпосереднього створення початкової ба-гатопартійності. За цей час у республіці створено понад 20 партій, в які об'єднались понад ЗО тис. осіб.
3. Початок 1991 р. - серпень 1991 р. - кардинальні зміни у стано-вленні багатопартійності. Заборона діяльності КПУ після спроби державного перевороту в Москві 19-21 серпня 1991 р. у зв'язку з до-казами про підтримку керівництвом КПУ державного перевороту. 24 серпня 1991 р. проголошено Акт про незалежність України.
Виникнення, становлення й утвердження політичних партій, тобто процес їх конституювання, контролюють державні інституції. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і Законами України (ст. 15). Свобода об'єднання у політичні партії та громадські організації гарантована громадянам нашої держави ст. 36 Конституції України. Партійні формування обов'язково повинні мати нормативні документи (статут, програму). відповідну кількість членів, первинних організацій (не тільки в сто-лиці, айв областях, містах, районах) тощо. Реєструються політичні партії Міністерством юстиції України. На початок 1999 р. зареєстро-вано понад 60 політичних партій різного спрямування та орієнтації:
праві, ліві, центристські, релігійні, економічні, екологічні тощо. В Україні існує досить велика кількість молодіжних об'єднань, в т.ч. й політичних. Більшість політичних партій мають дочірні молодіжні організації.
Між політичними партіями точиться суперництво за посилення впливу на маси, залучення в свої ряди нових членів, що визначає політичну атмосферу українського суспільства в умовах незалежнос-
ті. Їхня діяльність особливо активізується в період виборчої кампанії.
6.3 Порівняйте японське та німецьке повоєнні "економічні дива". Висловте власну думку про те, які з їх уроків заслуговують на увагу при реформуванні сучасної української економіки
Повоєнне становище Німеччини та Японії було майже схоже, Обидві країни зазнали поразки у війні. Значними були їхні людські й матеріальні втрати. Промислове виробництво в Німеччині складало третину довоєнного, а в Японії - лише 14%. Значна частина населен-ня не мала засобів до існування: безробітні, переміщені особи, репа-тріанти, демобілізовані та ін. Не вистачало елементарних речей. Процвітав "чорний ринок", інфляція. Країни знаходились під окупа-ційною владою. Здавалось, що обидва народи приречені на злиденне існування. Але вже через кілька років ситуація докорінно змінилась. На початку 50-х років обидві країни досягли довоєнного рівня виро-бництва. Після цього почалось стрімке економічне зростання, яке перетворило обидві держави у світових лідерів. Процес стрімкого економічного зростання отримав назву "економічне диво".
З середини 50-х років починається п'ятнадцятирічне феноме-нальне зростання японської економіки, у результаті якого змінилась сама Японія і її значення у світі. Темпи зростання були найбільш високими серед країн Заходу. У 1961-1970 рр. вони складали 11% на рік. У 1968 р. вона посіла друге місце в Західному світі за обсягом національного валового продукту і вийшла на перше місце по виро-бництву сталі, кораблів, радіоприймачів, телевізорів, магнітофонів, копіювальної техніки і фотоапаратури, а в 1981 р. - по виробництву легкових автомобілів.
ФРН посіла провідне місце в Європі за основними показниками економічного розвитку.
Фактори, що сприяли стрімкому економічному піднесенню Ні-меччини та Японії:
1. Повсякденна наполеглива праця німецького та японського на-родів.
2. Менталітет народів.
3. Американська фінансова, технологічна і матеріальна допомога. Позитивно позначалось на економічному розвитку цих країн радянсько-американське протистояння ("холодна війна"). Обидві вони були передовими рубежами боротьби проти комунізму. Бази іноземних військ стали джерелом прибутків і створювали додаткові робочі місця. У 1952 р. Японія уклала "договір безпеки", за яким США фактично брали на себе захист Японії. У 1955 р. ФРН стала членом НАТО. Це дало змогу обом країнам витрачати незначні фінансові й матеріальні ресурси на оборону (Японія - 1% валового внутрішнього
продукту).
Крім вказаних загальних причин, в кожній країні були свої особ
ливі.
Під час американської окупації в Японії були здійснені демокра-тичні перетворення, розроблено і прийнято нову конституцію, змі-нено структуру економіки, проведено аграрну реформу. Це заклало підвалини майбутнього зростання. Важливим фактором зростання стала розробка стратегії повоєнного розвитку, автором якої був Сі-геру Йосіда.
Також в Японії:
- більше, ніж в інших країнах, інвестувалось у промисловість;
- використовувались технічні досягнення у виробництві товарів масового вжитку;
- економіка була орієнтована на експорт;
- японський робітник отримував значно менше ніж в Європі чи США, до того ж мав високу кваліфікацію і був дисциплінованим;
- домінувала традиційна система найму на роботу, згідно з якою робітник поступав на роботу і працював до виходу на пенсію. Заро-бітна плата прив'язана до стажу роботи. Заохочується лояльність своїй фірмі, яка, в свою чергу, навіть у скрутні часи незвільняє робі-тника. Така система найму називається патерналізмом.
У Західній Німеччині окупаційна політика теж сприяла віднов-ленню демократичних інститутів влади, була проведена фінансова і господарська реформи, які зупинили інфляцію і заклали основи для подальшого стрімкого розвитку. Автором реформ, що базувалися на ідеї

 
 

Цікаве

Загрузка...