WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Більшовицька влада і укр. національне життя - Реферат

Більшовицька влада і укр. національне життя - Реферат

україномовних активістах,
близько 4 тис. боротьбистів було прийнято в партію 'й декого з них призначено на
високі посади в радянському українському уряді. Цей крок дав змогу національне
свідомим лівим вести всередині радянського режиму змагання за українську дер-
жавність.
Аналогічна історія сталася з кількома тисячами укапістів. Вони також спробу-
вали перехопити у більшовиків "грім та блискавку", наслідуючи їх. Назвавщи себе
Українською комуністичною партією, укапісти намагалися, й теж безуспішно, всту-
пити до Комінтерну. В 1925 р. вони були змушені розпуститися, й деякі з них, вклю-
чаючи таких провідників, як Михайло Ткаченко та Юрій Мазуренко, з тієї ж причини,
що й боротьбисти, тобто щоб впливати на українську політику партії зсередини, при-
єдналися до більшовиків.
На відміну від цього запізнідого поповнення більшовицьких лав із його невизна-
ченою орієнтацією було також кілька старих українських членів партії, які щиро
прагнули перемоги комунізму на Україні. Вони гадали, що найкращим способом до-
сягнення цієї мети була б "українізація" більшовизму, аби зробити його привабливі-
шим для українців. Це насамперед означало, що радянський уряд мав також бути
й українським урядом. Микола Скрипник - близький соратник Леніна й провідна
постать в усіх трьох радянських українських урядах - був найвидатнішим пред-
ставником цієї групи. Нарешті, у збереженні самоврядування України був глибоко
заінтересований ряд більшовиків-неукраїнців, таких, наприклад, як Християн Ра-
ковський-голова українського радянського уряду, який у 1919 р. ставився до
національних прагнень українців із презирством, а в 1922 р. дійшов висновку, що
чим більший авторитет матиме український радянський уряд, тим більше влади
охопить він особисто. Тому Раковський теж став антицентралістом і оборонцем
української автономії.
Згадані погляди та підходи були поширені не лише серед прорадянськи настроє-
них українців, вони також процвітали у новосформованих урядах на Кавказі та в
Середній Азії. Навіть Москва погодилася з тим, що поодинокі військові союзи й пакти
про взаємодопомогу, які формально поєднували радянські республіки (реальною ж
силою, котра тримала їх укупі, були Червона армія й комуністична партія), під час
громадянської війни втратили чинність. Тому в останні місяці 1922 р. партія розпо-
чала велику дискусію в Москві про те, якими мають бути форма і природа постійних
зв'язків між Росією, Україною, Білорусією та закавказькими республіками.
Через тяжку хворобу Ленін брав у цих важливих дебатах обмежену участь. Ця
обставина дала Йосифу Сталіну - комісару в справах національностей і генераль-
ному секретареві партії - можливість відіграти тут ключову роль. Грузин за поход-
женням, Сталін був, проте, відвертим централістом і ворогом усього національного.
При підтримці багатьох російських членів партії він запропонував, щоб неросійські
республіки поглинула одна Російська радянська федеративна соціалістична респуб-
ліка. Для задоволення інтересів інших народів він пропонував їм культурну автономію
в межах Російської республіки. Ця пропозиція викликала вибух обурення серед біль-
шовиків-неросіян. Скрипник та інші українці кваліфікували її як погано прихований
російський шовінізм. Увесь Центральний Комітет грузинської більшовицької партії
на зчак протесту подав у відставку. Представник більшовиків Середньої Азії Султан
Галієв звинуватив партію в "червоному імперіалізмі".
Тоді у справу втрутився Ленін. Він розумів: якщо Росія проковтне інші радян-
ські республіки, то вона не лише зруйнує слабеньку підтримку, яку мали в неросій-
ських республіках більшовики, а й створить серед колонізованих^ народів світу неви-
гідне враження про радянську систему. Якщо російський націоналізм і централізм
ставлять під загрозу майбутню світову революцію, то Ленін сам оголосив про готов-
ність "повести смертний бій з великоруським шовінізмом" і вважав за краще, щоб усі
радянські республіки утворили "союз рівних".
З метою продемонструвати добровільність цього союзу, Ленін запропонував
надати кожній республіці право вільного виходу з нього. Ця умова була відображена
в конституції 1924 р. Прерогативи уряду визначалися тепер у такий спосіб: деякі
справи лишалися виключно у царині повноважень республік, інші поділялися між
республіками і союзними міністерствами, а ще інші розв'язувалися союзним урядом.
Так, український радянський уряд на території республіки теоретично мав юрис-
дикцію над сільським господарством, внутрішніми справами, правосуддям, освітою,
охороною здоров'я та соціальним забезпеченням. Із союзним урядом він ді-
лився владою в питаннях виробництва продуктів харчування, робочої сили, фінансів,
інспекції та народного господарства. Зовнішні зносини, армія, флот, транспорт, зов-
нішня торгівля, зв'язок ставилися у виключну компетенцію союзного уряду, що
розміщувався в Москві.
Але за наполяганням Леніна до цього плану робилося вагоме застереження.
Право виходу, що мало першорядне значення як остаточний доказ суверенітету рес-
публіки, дозволялося застосовувати тільки за згодою на це комуністичної партії. Ос-
кільки комуністична партія лишалася організацією високоцентралізованою й пере-
важно російською з центром у Москві, дуже малоймовірним було те, що вона коли-
небудь дасть таку згоду. Таким чином, ленінський план давав можливість створити
федералістську будівлю (або фасад, як це дехто називав), щоб заспокоїти неросіял,
водночас зосередивши повну політичну владу в руках партії у Москві.
Хоч у неросіян, і зокрема українців, були серйозні застереження щодо пропозицій
Леніна, останні були, без сумніву, кращими, ніж ті, що висував Сталін. Тому ЗО
грудня 1922 р. їх ухвалили представники Російської, Білоруської, Закавказької та
Української радянських республік, заснувавши Союз Радянських Соціалістичних
Республік.
Увійшовши до складу Радянського Союзу, Українська республіка стала другою
за розміром його складовою (першою була набагато більша Російська республіка).
Вона охоплювала територію в 450 тис. кв. км і мала населення понад 26 млн. Столи-
цею республіки обрали Харків, що на відміну від Києва не був тісно пов'язаний з ко-
лишніми національними урядами. Спочатку республіку розділили на 12 губерній: у
1925 р. в результаті адміністративної реорганізації було створено 41 округу, а в
1939 р. їх знову реорганізували у 15 областей. Велика частина 5-мільйонного неукра-
їнського населення (так звані національні меншості) проживала в наданих їм
12 адміністративних районах.
Пропонувалися різні пояснення псевдофедералістського устрою СРСР. Деякі
західні вчені доводять, що це слугувало хитрим прикриттям влади, що її відновив
над неросійською периферією російський центр. Інші вважають, що федералістська
будгіва являла собою поступку, на яку мусив піти переможний, але ще слабкий
радянський режим перед зростаючою національною свідомістю неросійських наро-
дів. Радянські автори розглядають федералістську систему своєї країни як успішну
спробу створити нову й кращу структуру, в межах якої могли б гармонійно співісну-
вати й вільно розвиватися різні народи.
Але структура СРСР не давала змоги різним народам влаштовувати на власний
розсуд свої справи. Остаточні рішення, що стосувалися України, й надалі ухвалю-
валися в Москві, а не в Харкові. Крім того, з українцями взагалі ніхто не радився
щодо самого створення союзу. По суті, форму майбутніх взаємин між Україною та
Росією вирішила невелика партія, що складалася переважно з росіян.
Проте неправильно було б казати, що радянський федералістський устрій зали-
шив українців та інші неросійські народи з порожніми руками. За царів українська
мова, культура, національна самобутність жорстоко переслідувалися. Не мали чіт-
кого визначення кордони України, а саму країну називали такими невиразними по-
няттями, як "Юго-Запад" чи "Малороссия". За радянської же влади Українська Ра-
дянська Соціалістична Республіка стала чітко окресленим національним і тери-
торіальним цілим, із власним адміністративним центром і апаратом. Таким чином,
українці нарешті отримали територіально-адміністративні рамки, що відображали
їхню національну самобутність, тобто те, чого вони не мали з часів козацької Геть-
манщини XVIII ст.

 
 

Цікаве

Загрузка...