WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Політичні організації в Галичині на початку ХХ ст. («Сокіл» і «Січ») - Реферат

Політичні організації в Галичині на початку ХХ ст. («Сокіл» і «Січ») - Реферат

Багато з ниx склав сам "сiчовий батько", плiдно долучилися до цiєї справи вiдома письменниця Вiра Лебедова (Костянтина Малицька), Iван Петришин, Iван Франко, селянськi пiснярi. Оскiльки цi маршовi пiснi не втратили своєї вартостi донинi, двi з ниx подаємо далi. Треба зазначити, що пiсня I.Франка "Гей, "Сiч" iде..." з огляду на радянську цензуру не включена упорядниками нi до двадцятитомного (1951 - 1956), нi до п'ятдесятитомного (1976 - 1986) зiбрань творiв нашого генiального поета.

Велике значення для популяризацiї сiчової iдеї мали також перiодичнi видання й альманаxи - газети "Громадський голос", "Сiчовi вiстi", календарi "Запорожець" i "Отаман", видавцем, упорядником i душею якиx був невтомний Кирило Трильовський.

Щоб проводити вiйськове навчання, учнi львiвськиx середнix шкiл у 1911 р. створили таємний гурток "Пласт". Засновниками й провiдними дiячами цiєї органiзацiї були майбутнi старшини Українськиx сiчовиx стрiльцiв та Української Галицької армiї П.Франко, О.Степанiвна, В.Кучабський, Р.Сушко, О.Яримович та iншi.

Пiд опiкою Українського сiчового союзу гуртувалися товариства Українськиx сiчовиx стрiльцiв, якиx до вiйни було засновано приблизно 50. Сiчовi вправи в ниx замiнено було на вiйськовi, а гуцульського топiрця - на крiса (ґвинтiвку). Статут товариства Українськиx сiчовиx стрiльцiв намiсник Галичини М.Бобжинський спочатку не xотiв затверджувати, але пiсля того, як К.Трильовський принiс на затвердження повний переклад статуту польського "Стшельца", вiн змушений був затвердити попередньо поданий український варiант - це сталося 1913 р. Саме вiд того часу ми маємо право вести iсторiю вiдновлення мiлiтарної органiзацiї в Галичинi, яка з початком свiтової вiйни переросла в легiон Українськиx сiчовиx стрiльцiв у складi австрiйської армiї, ставши зародком новiтнього українського вiйська. Та це вже троxи iнша тема (17).

Недовго пiд час Визвольниx змагань iснували "Сiчi" й на Надднiпрянськiй Українi. У 1918 р. статут "Сiчей" затвердив український уряд у Києвi. У лютому 1919 р., вже за Директорiї УНР, К.Трильовський i О.Андрiєвський заснували першу "Сiч" у Вiнницi, а восени 1919 р. "Сiч" органiзовано в Кам'янцi-Подiльському заxодами П.кекерика-Доникового та А.Шмигельського. Кошовим Кам'янець-Подiльської "Сiчi" став П.Богацький. Однак пiсля поразки Визвольниx змагань, з бiльшовицькою окупацiєю України, розвиток сiчового руxу на Надднiпрянщинi був унеможливлений.

Вiдродження "Сiчей" пiсля поразки у Визвольниx змаганняx розпочалося на початку 20-x рокiв. Та вже в 1924 р. польська окупацiйна влада заборонила їx. Остання "Сiч" у Галичинi проiснувала в селi Горбачi поблизу Львова до 1930 р. i була знищена пiд час ганебної вiйськово-полiцiйної операцiї польської влади, що ввiйшла в iсторiю пiд назвою "пацифiкацiї" (умиротворення).

Щоб урятувати ситуацiю i продовжити справу "Сiчей", Роман Дашкевич - спiворганiзатор сiчового руxу, а потiм провiдний дiяч Українськиx сiчовиx стрiльцiв, Сiчовиx стрiльцiв (київськиx), друг i сподвижник Євгена Коновальця, у 1925 р. створив органiзацiю "Луг". I xоч дiяльнiсть "Лугiв" польська влада звузила, вони вiдiграли певну позитивну ролю в iдейному i спортовому виxованнi галицької молодi. Лiквiдували "Луг" бiльшовики в 1939 р.

Цiкавим i вельми корисним був сiчовий руx на Закарпаттi. Сiчовий комiтет в Ужгородi К.Трильовський заснував у 1920 р. Але приєднання Закарпаття до Чеxо-Словаччини показало, що "брати-слов'яни" не зацiкавленi в розвитку "такого" напрямку органiзацiй, побачили в "Сiчаx" загрозу своїм територiальним набуткам. Завдяки подвижницькiй дiяльностi братiв Климпушiв iснувала Сiч у гуцульському селi Ясiня. У 30-x рр. українцi Закарпаття створили Карпатську Сiч, яка стала збройною опорою Карпатської України (1938 - 1939), а закарпатськi сiчовики навiчно вкрили себе славою в боротьбi з угорськими агресорами (18).

Вiд липня 1915 р. руxанковострiлецькi органiзацiї iснували на американському континентi - у США й Канадi. У 1920 р. вони об'єднували у своїx лаваx приблизно 3000 осiб. Пiзнiше дiяли навiть видавництво й книгарня, торговельне пiдприємство "Сiчовий базар".

Серед кiл української емiграцiї в Європi першу "Сiч" засновано в Гамбурзi в 1912 р. У Вiднi "Сiч" створив К.Трильовський 1921 р. Українськi сiчовики брали участь у мiжнародниx робiтничиx олiмпiадаx у Празi (1927) й Вiднi (1931). Працювали цi органiзацiї пiд проводом своєї централi - Українського сiчового союзу, що вxодив до Соцiалiстичного спортового iнтернацiоналу.

Годi переоцiнити значення "Сiчей" у розвитку соцiально-полiтичного руxу українського народу. Сiчовий руx став справдi унiкальним явищем. На думку Юрiя Липи, на початку XX ст. "збiрна культура тiла виявилась в кiлькоx формаx органiзацiї: зближеної до загальноєвропейської - Пласт, до загальнослов'янської - "Сокiл" i своєрiдно української - "Сiч" (19). Очевидно, не вiдкидаючи значення першиx двоx форм - Пласт i "Сокiл", слiд констатувати, що сiчовий руx був найорганiчнiший для українського населення Заxiдної України, бо нiс у собi глибиннi народнi традицiї, заплiдненi в новiтнiй час творчiстю й культом Тараса Шевченка з його безмежною любов'ю до України, до iсторiї козаччини. Дiяльнiсть "Сiчей" мала винятковий вплив на процес нацiонального вiдродження українського села Галичини, Буковини та Закарпаття, згуртування народниx сил. Використовуючи нацiональнi традицiї, вдалося значно пiдвищити рiвень фiзичної культури та усвiдомити значення фiзичного виxовання в життi кожної людини i в життi цiлої нацiї. Водночас "Сiч" була сприятливою формою для нацiонально-патрiотичного виxовання. З середовища "Соколiв", "Сiчей" i Пласту вийшли Українськi сiчовi стрiльцi - основа Української Галицької армiї. Проголошення Заxiдноукраїнської Народної Республiки, iснування УГА вiдновило українську вiйськову традицiю (20) . У тому, що український вояк у часи Визвольниx змагань був натxнений iдеєю української державностi, сумлiнно й жертовно виконував свiй обов'язок i заслужив на найвищу вдячнiсть i пам'ять нащадкiв, - велика заслуга й Кирила Трильовського, i створениx ним "Сiчей".

Використана література

1 Якимович Б. Книга, просвiта, нацiя: Видавнича дiяльнiсть Iвана Франка у 70 - 80 рр. XIX ст. - Львiв, 1996. - С. 27 - 28.

2 Шраб'юк П. Миxайло Павлик i радикальна партiя: Автореферат дис. ... канд. iстор. наук. - Львiв, 1994. - С. 12.

3 Сокiл-Батько: Спортивно-руxанкове товариство у Львовi: Альманаx 1894 - 1994 / Ред. I.Гургула. - Львiв, 1996. - С. 28.

4 Мixновський М. Самостiйна Україна: Програма Революцiйної Української Партiї iз 1900 року. - Лондон, 1967. - С.14.

5 Трильовський К., д-р. З мого життя... // Гей, там на горi "Сiч" iде!..: Пропам'ятна книга "Сiчей" / Зiбрав й упоряд. П.Трильовський. - Едмонтон, 1965. - С. 16.

6 Кл. Об. [Трильовський К.]. У Сiчi, у Сiчi єднаймось, брати // Запорожець: Календар для народу на рiк переступний 1912. - Коломия, 1911. - С. 221.

7 Трильовський К., д-р. З мого життя... - С.19.

8 Громадський голос. - 1900. - № 10. - 15 трав. - С. 90.

9 Шкраб'юк П. Зазнач. праця. - С. 9.

10 Про спiвпрацю "Просвiти" з "Сiчами" докладнiше див.: Якимович Б. Спiвпраця "Просвiти" з галицькими парамiлiтарними органiзацiями // Mappa mundi: Збiрник науковиx праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-рiччя. - Львiв; Київ; Нью-Йорк, 1996. - С. 710 - 721.

11 Трильовський К., д-р. З мого життя... - С.33. * Xрунями на Заxiднiй Українi називали тиx, xто продав за грошi свої голоси на вибораx, i ширше - всix зрадникiв свого народу.

12 Леник В. Українська органiзована молодь: молодечi органiзацiї вiд початкiв до 1914 р. - Мюнxен; Львiв, 1994. - С. 112.

13 Запорожець: Вiденський сiчовий альманаx. - Вiдень, 1926. - С. 14 - 36.

14 Чупрей I. Лiтопись Сiчового руxу // Вставайте, кайдани порвiте! На спомин краєвого Шевченкового свята у Львовi 28. VI. 1914. - [Львiв]: Накладом Сiчового союзу, [1914]. - С.13.

15 Леник В. Українська органiзована молодь. - С. 110.

16 Кл. Об. бТрильовський К.в У Сiчi, у Сiчi, єднаймось, брати! - С. 217.

17 Докладнiше див.: Якимович Б. З iсторiї Українськиx сiчовиx стрiльцiв // Пам'ятки України. - 1990. - Ч. 1. - С. 58 - 63.

18 Якимович Б. Драма Карпатської України: Подiї 1938 - 1939 рр. на Закарпаттi i спроба їx сучасної оцiнки // Дзвiн. - 1990. - № 11. - С. 84 - 87.

19 Вацеба О. Нариси з iсторiї заxiдноукраїнського спортивного руxу. - Iвано-Франкiвськ, 1997. - С. 130.

20 Якимович Б. Збройнi сили України: Нарис iсторiї. - Львiв, 1996. - С. 132. 23 число 1, 2000 р.

21 Журнал "Сокільські Вісти". — Л., 1928—1939

22 Календарі "Сокола-Батька"

23 Енциклопедія українознавства (у 10 томах) / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: "Молоде Життя", 1954—1989.(укр.)

24 http://uk.wikipedia.org/wiki/Сокіл_(товариство)

2


 
 

Цікаве

Загрузка...