WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Історичні концепції національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.: порівняльний аналіз - Реферат

Історичні концепції національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.: порівняльний аналіз - Реферат

Оскільки зміст та особливості концепції Смолія-Степанкова висвітлені у численних і грунтовних монографіях та розвідках 37 , автор статті не ставить собі за мету відтворення основних її положень, а свідомо обмежується окремими спостереженнями. Насамперед, при ознайомленні з концепцією Української національної революції XVII ст. впадають у вічі її цілісність, наукова аргументованість суджень, належне теоретичне забезпечення положень і висновків.

Література

 1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654р. Міфи і реальність реальність.- К.: Ватра,1994.- С. 82.

 2. Ісаєвич Я.Д. "Приєднання чи возз'єднання?" М.Ю.Брайчевського –переломна подія в українській історіографії // Старожитності Русі-України.- К.: Київська Академія Євробізнесу, 1994.- С.244.

 3. Назаренко Ю.В. Исследование истории освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. и воссоединения Украины с Россией в советской историографии середины 30-х – середины 80-х гг.: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук.- Днепропетровск, 1987.- С. 7-8.

 4. Мицик Ю. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1658 років:стан і проблеми дослідження // Україна крізь віки : Зб. статей.- К.: Ярославів Вал , 2000 .- С. 123.

 5. Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под ред. Аймермахера К., Бордюгова Г.- Москва: АИРО-ХХ , 1999 .-С. 63.

 6. Бойко І.Д. Переяславська Рада та її історичне значення. – К.: Держполітвидав УРСР, 1954; Дядиченко В., Стецюк К. Боротьба українського народу за возз'єднання України з Росією. – Держполітвидав УРСР , 1953; Дядиченко В.А. Переяславська Рада та її історичне значеня.- К.: Трансжелдориздот 1954; Касименко О.К. Возз'єднання України з Росією і його історичне значення. – К.: Дерполітвидав УРСР , 1954; Голобуцький В.О. Росія і визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. – К.: Держполітвидав УРСР, 1954; Визвольна війна 1648-1654 рр. і возз'єднання України з Росією.- К.: Вид-во АН УРСР, 1954.

 7. Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади. – К.: Наукова думка, 1973. – С. 95.

 8. Див : Пинчук Ю.А. Роль народных масс в освободительной войне 1648-1654гг. и воссоединение Украины с Россией (Советская историография).-К.: Наукова думка,1986; Назаренко Ю.В. Исследование истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией в советской историографии середины 30-х – середины 80-х гг. Автореферат на соискание уч. степени кандидата исторических наук. – Днепропетровск, 1987.

 9. Ткач А.П. Общественный и государственный строй Украины периода народно-освободительной войны и воссоединения Украины с Россией (1648-1654 гг.): Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата юридических наук.- К., 1954; Його ж. Складывание украинской государственности в период народно-освободительной войны 1648-1654 гг.// Научные записки КГУ.- К.: КГУ, 1954.- Т.ХІІІ.-Вып. V. – С. 17-34.

 10. Історія України .Короткий курс. Під ред. С.М.Білоусова, К.Г.Гуслистого та ін.- К.: Вид-во АН УРСР, 1941.- С. 92.

 11. Історія Української РСР.- К.: Наукова думка, 1979.- Т. 2. – С. 58-61, 74; Рибалка І.К. Історія України. Дорадянський період. – К.: Вища школа, 1991. – С. 146.

 12. Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький. – К.:Вид-во АН УРСР , 1954.-535 с.

 13. Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький.- Львів: Світ,1990. – С.159-189.

 14. Крип'якевич І.П. Соціально-політичні погляди Богдана Хмельницького (До 300-річчя з дня смерті) //Укр.істор.журнал (далі УІЖ).-1957. – №1. -С.94 – 105.

 15. Крип'якевич І.П. Історія України. – Львів:Світ, 1990 . – С.170 -186.

 16. Шевченко Ф.П. Політичні та економічні зв"язки України з Росією в середині XVII ст. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959.-500 с.

 17. Апанович О. Федір Павлович Шевченко. Історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, організатор науки, Людина. Спогади та історіографічний аналіз.- К.: Інститут історії України, 2000.- С.46.

 18. Апанович О. Победы украинского народа над польско-шляхетскими войсками на начальном этапе освободительной войны (1648) // Воссоединение Украины с Россией (1654-1954): Сб. статей. – Москва, Изд-во АН СРСР, 1954.- С.145-177.

 19. Голобуцкий В.А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. – К.:Госполитиздат УССР, 1962.-360 с.

 20. Компан О.С. Участь міського населення у визвольній війні українського народу 1648-1654 рр.- К.: Вид-во АН УРСР , 1954.-112 с.

 21. Легкий В.И. Крестьянство Украины в начальный период освободительной войны 1648-1654 гг.- Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1959.-175 с.

 22. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років.- К.: Либідь, 1995.- С.115-116.

 23. Брайчевський М. Приєднання чи возз'єднання ? (Критичні замітки з приводу однієї концепції) // Україна.- 1991.- №16.- С.34 -38 ; № 17.- С.31-34.

 24. Там само.- № 16.- С.38.

 25. Там само.- № 17.- С.34.

 26. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1992.

 27. Ісаєвич Я.Д. " Приєднання чи возз'єднання ?" М.Брайчевського...-С.243 -244, 248.

 28. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы: В 3-х т. Москва: Изд-во АН СССР, 1953, 1954; Документы Богдана Хмельницкого (1648-1657).- К.: Вид-во АН УРСР, 1961; Документы об освободительной войне украинского народа (1648-1654).- К.: Наукова думка, 1965.

 29. Білокінь С.Чи маємо ми історичну науку ? //Наше минуле. – 1993.-Число 1.- С.12.

 30. Грабовецький В. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648-1654 рр.- К.: Наукова думка,1972; Кучернюк М. Джерела про російсько-українські політичні зв"язки в роки визвольної війни українського народу (1648-1654).- Львів, Вища школа,1980; Михайлина П. Визвольна боротьба трудового населення міст України (1569-1654 рр.).- К.: Наукова думка,1975; Мыцык Ю.А. Анализ источников по истории освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.- Днепропетровск,1983; Сергийчук В.И. Народная армия на Украине в годы освободительной войны 1648-1654 ( Организация, вооружение, обеспечение):Автореферат дис...канд. ист. наук.- К.1982; Степанков В. Антифеодальная борьба крестьянства и казацких низов в годы Освободительной войны (1648-1654): Автореферат дис канд. ист.наук.-Днепропетровск, 1980.

 31. Історія Української РСР.-У 8-ми т., 10-ти кн.- К.:Наукова думка, 1979.-Т.2. Визвольна війна і возз'єднання України з Росією.- С.13-75.

 32. Пинчук Ю.А. Роль народных масс в освободительной войне 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией (Советская историография).- К.: Наук. думка, 1986.-214 с.

 33. Проблеми української історичної медієвістики. Методичні рекомендації. Теоретично-практичні розробки.( Кам'янець-Подільський, травень 1989р.).- К.:Інсти-тут історії, 1990; Проблеми дослідження історії України. Збірник матеріалів. Перший круглий стіл істориків. Славсько, 4-6 вересня 1990.- Львів, НТШ, 1993; Українське козацтво : сучасний стан та перспективи дослідження проблеми (Матеріали "круглого столу") // УІЖ. – 1990. – №12. – С.12-29.

 34. Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. У трьох випусках.- К.:Інститут історії України,1993; Богдан Хмельницький та його доба. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Великого Гетьмана (Київ,24-25 жовтня 1995р.).- К.: Інститут історії України, 1996.

 35. Українська козацька держава : витоки та шляхи історичного розвитку (Матеріали Республіканських історичних питань). К.: 1991; Українська козацька держава... Матеріали Других республіканських історичних читань.- Київ – Черкаси, 1992; Матеріали Третіх Всеукраїнських читань.-Київ – Черкаси, 1993; Матеріали Четвертих Всеукраїнських історичних читань.- Київ – Черкаси, 1994; Матеріали П"ятих Всеукраїнських історичних читань.- Київ – Черкаси, 1995.

 36. Смолій В.,Степанков В. У пошуках нової концепції історії Визвольної війни українського народу XVII ст.- К.: Інститут історії України , 1992.-42с.

 37. Див: Смолій В.А., Степанков В.С. Українська Національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.).-К.: Видавничий дім "Альтернативи", 1999.-352с.; Їх же. Українська Національна революція середини XVII ст.: проблеми, пошуки, рішення .- К., 1999.-108 с.; Їх же . Українська Національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть.- УІЖ.- 1998. -№1.- С. 3-24; № 2.-С. 3-25; №3 – С. 3-12.


 
 

Цікаве

Загрузка...