WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Західноукраїнське село: етапи та методи колективізації 1944-1952 рр. - Реферат

Західноукраїнське село: етапи та методи колективізації 1944-1952 рр. - Реферат

Ліквідація власних господарств зумовила депортацію селян у віддалені регіони СРСР (Сибір, Крайню Північ, Казахстан)50. Перша хвиля депортацій припала на жовтень 1947 р., а друга – на кінець 1948 р., що було пов'язано з переходом до суцільної колективізації. Ще більшої масштабності ця акція набирає з 1949 р. у зв'язку з проведенням масової депортації "куркулів".

18 серпня 1950 р. Рада Міністрів УРСР та ЦК КП(б)У ухвалили виселити 1200 господарiв Чернівецької та Закарпатської областей за межі Української РСР з конфіскацією належного їм майна51. Це пояснювалося тим, що зі 152 тис. селянських господарств, які залишилися поза колгоспами, частина завдавала шкоди колгоспам, зокрема їхньому організаційному зміцненню52.

Уся ідеологічна машина сталінського режиму була спрямована на встановлення колективної форми господарювання. Так, з метою пропаганди колгоспного ладу у 1948 р. були організовані поїздки 2-х тис. західноукраїнських хліборобів у східні райони України, де завчасно добирали для показу найкращі колгоспи, які не завжди відображали загальний стан сільського господарства53. З агітаційними цілями у західнi регіони вiдряджалися селяни Східної України – М. Озерний, О. Хобта, М.Лисенко, А. Парамузіна, К. Твердохліб та багато інших54. Для того, що переконати людей у необхідності колективної праці проводили різні мітинги, наради, семінари, конференції, лекції, використовували радіо, кіно, пресу55.

Хоча пропаганда i соціальна демагогія широко використовувалися, однак вони не були визначальними. Фактично завдяки насиллю до початку 1950 р. суцільну колективізацію в основному завершили Волинська i Чернівецька областi, де у колгоспи було об'єднано відповідно 91,1 i 90,1 вiдсотка селянських господарств. У Станіславській областi цей показник становив 36,6 вiдсотка, у Львiвськiй – 50,1, у Тернопiльськiй – 64,2, у Закарпатськiй – 65,9, у Рiвненськiй – 67,3, і в Дрогобицькiй – 84,4 відсотка56.

У січні 1950 р. делегація членів Політбюро ЦК КП(б)У на чолі з М.Хрущовим побувала у деяких селах Станіславської області і поставила завдання завершити колективізацію на Прикарпатті до початку посівного періоду, хоча на початок 1949 р. рівень колективізації у Станіславській області становив 17 відсотків57.

У захiднi областi продовжували прибувати партiйнi кадри з інших регiонiв України. На Станіславщину було скеровано 3500 комуністів зі східних районів України на чолі з секретарями обкомів з Харківської і Сумської областей58. Унаслiдок цього на початку 1951 р. у захiдному регiонi було колективізовано 95,2 вiдсотки селянських дворiв59.

Таким чином, для створення економічної бази тоталітарного режиму та придушення національно-визвольного руху компартія намагалася за допомогою карально-репресивних органiв утвердити колгоспний лад. Після знищення основних сил УПА та підпілля ОУН 1947-1948 рр. у західноукраїнському селі розпочалася суцільна колективізація, яка до початку 50-х років, в основному, була завершена. На догоду сталінській доктрині соціалізму були репресованi, ув'язнені сотні тисяч галичан, буковинців та закарпатців. Так за сталінським "рецептом" була здійснена "революційна перебудова" західноукраїнського села – знищено селянина-годувальника, господаря землі.

Література

 1. Ленартович О. Селянство Західної України у національно-визвольній боротьбі 1944-1950 рр. – Луцьк, 1998; Киричук Ю. Нариси історії українського національно-визвольного руху 40-50-х років ХХ ст. – Львів, 2000; Кентій А. Українська повстанська армія в 1942 – 1943 рр. – К., 1999; Його ж. Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр. – К., 1999; Його ж. Нариси боротьби ОУН-УПА в 1946-1956 рр. – К., 1999; Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках. – К., 2002.

 2. Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 30, спр. 2162, арк.3.

 3. Там само.

 4. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 27, оп. 17, спр. 6516, арк.27 зв.; спр. 6595, арк.33.

 5. Там само, ф. 2, оп.7, спр. 1834, арк.97.

 6. Чмелик Р. Мала українська селянська сім'я другої половини XIX – початку XX ст. – Львів, 1999. – С.101, 131.

 7. Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. – Т.1. – Львів, 1996. – С.55-156.

 8. Мірчук П. Історія УПА. – Львів, 1991. – С. 174; Маковійчук І.М., Пилявець Ю.Г. Голод на Україні у 1946-1947 рр. // Укр. іст. журн. – К., 1990. – №8. – С.27.

 9. Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942-1952. Документи і матеріали. – Львів, 1991. – С.178, 181, 183, 185, 186, 187; Західноукраїнське село: Насильницька колективізація – 40 – поч.50-х рр. ХХ ст. – Львів, 2002. – С. 155-168.

 10. Історія Української РСР. – Т.8. Кн.1. – К., 1979. – С.81.

 11. Івасюта М.К. Нариси колгоспного будівництва в захiдних областях Української РСР. – К., 1962. – С.17.

 12. Ленартович О. Селянство Західної України у національно-визвольній боротьбі 1944 – 1950 рр. – Луцьк, 1998. – С.49.

 13. Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Згадка на сумні роковини. – К., 1990. – С. 8.

 14. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф.П. 5001, оп. 7, спр. 22, арк.33; спр. 25, арк.12; ф.П. 3, оп. 1, спр. 587, арк.32; ЦДАГО України, ф. 1, оп. 75, спр. 74, арк.58.

 15. ДАЛО, ф.П. 5001, оп. 8, спр. 154, арк.131; Ф.П.3, оп.2, спр.330, арк.181; ф.Р.221, оп.2, спр.272, арк.126; Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО), ф.П. 1, оп. 2, спр. 107, арк.55.

 16. Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО), ф.Р. 1833, оп. 1, спр. 545, арк.11; ДАЛО, ф.П. 3, оп. 2, спр. 330, арк.183; Державний архів Чернівецької області (далі – ДАЧО), ф.П.1, оп. 2, спр. 720, арк.65.

 17. ЦДАВО України, ф.27, оп.17, спр.6713, арк.13; ЦДАГО України, ф.1, оп.30, спр.2162, арк.19.

 18. Масловский В.И. В борьбе с врагами социализма. Очерки истории классовой борьбы на селе в период построения основ социализма в западных областях Украины. 1939-1950 рр. – Львов, 1984.- С. 139.

 19. ЦДАГО України, ф.1, оп.76, спр.56,Арк.232.

 20. Шаповал Ю.І. Назв. праця. – С. 346.

 21. Збірник постанов і розпоряджень уряду УРСР. – К., 1947. – № 12. – С. 11, 12.

 22. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 453, арк.3.

 23. Там само, оп. 76, спр. 57, арк.47.

 24. Збірник постанов і розпоряджень уряду УРСР. – К., 1947. – № 17. – С. 2-5.

 25. ЦДАГО України, ф.1, оп.75, спр.75, арк.13-14, 86; Сушик І. Волинське село у перше повоєнне десятиріччя (1944-1953) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск. – Дрогобич, 2002. – С. 480.

 26. Державний архів Волинської області (далі – ДАВО), ф.П. 6, оп. 1, спр. 257, арк.41.

 27. Сергійчук В. Десять бремних літ. Західноукраїнські землі в 1944 – 1953 роках. Нові документи і матеріали. – К., 1998. – С. 656.

 28. Там само.

 29. Там само.

 30. Сеньків М.В. Західноукраїнське село: насильницька колективізація 40 – 50-х рр. ХХ ст. – Львів, 2002. – С.132.

 31. ДАВО, ф.1, оп.2, спр.127, арк.71.

 32. Там само, арк.91.

 33. Державний архів Рівненської області (далі – ДАРО), ф.Р.204, оп.2, спр.320, арк.16.

 34. Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Назв. праця. – С.18; ЦДАВО України – ф.27, оп.17, спр.6645, арк.21, 22.

 35. Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Назв. праця. – С. 17.

 36. Сеньків М. Назв. праця. – С. 134.

 37. Архів автора. Спогади Юлії Сеньків; ЦДАГО України, ф.1, оп. 23, спр. 5172, арк.15.

 38. Сергійчук В. Назв. праця. – С.748.

 39. Там само. – С.752-754.

 40. Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях 30-50-ті роки XX століття (історико-політологічний аспект). – Луцьк, 1995. – С.124.

 41. Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Назв. праця. – С.18.

 42. Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали. 1939-1953. Т.1. – К., 1995. – С.709., Літопис УПА. Т. 16. – Торонто, 1987. – С. 150; Андрусяк М. Брати грому. – Коломия, 2001. – С. 281, 293.

 43. Докладная записка о фактах грубого нарушения советской законности в деятельности т.н. спецгруп МГБ // Літопис Червоної Калини. – 1993. – №3-4. – С.55-57.

 44. Там само.

 45. Там само.

 46. ДАВО, ф.П, 6, оп. 6, спр. 112а, арк.1-78.

 47. ЦДАГО України, ф.1, оп. 145, спр. 1068, арк.3-9.

 48. Там само, спр. 1666, арк.21.

 49. Там само.

 50. Там само, оп. 46, спр. 3202, арк.18; ДАВО, ф.П. 1, оп. 1, спр. 120, арк.71; ДАЛО, ф.П.3, оп. 2, спр. 330, арк.4; Ф. Р.1805, оп. 1, спр. 13, арк.65.

 51. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 719, арк.153.

 52. Там само, арк.156.

 53. ДАЛО, ф.П. 5001, оп. 10, спр. 1, арк.275.

 54. Вільна Україна. – Львів, 1949. – 26 лютого.

 55. Сергійчук В. Назв. праця. – С. 647.

 56. ЦДАВО України, ф.27, оп.17, спр.6713, арк.13; ЦДАГО України, ф.1, оп.30, спр.2162, арк.19.

 57. Там само.

 58. Столяренко В.П., Сас І.Х. Діяльність парторганізацій в період колективізації західноукраїнського села (1947-1950рр.) // Укр. іст. журн. –К., 1963. – №5. – С. 75.

 59. Сеньків М. Назв. праця. – С. 145.


 
 

Цікаве

Загрузка...