WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Особливостi релiгiйностi запорозьких козакiв - Реферат

Особливостi релiгiйностi запорозьких козакiв - Реферат

Щирiсть у молитвах, пошана до святих ікон поєднувалися у запорозьких козаків з вірою в характерникiв, чаклунiв, знахарів.

Досить поширеними серед населення Запорозьких Вольностей були розповіді про запорожцiв-характерникiв, чаклунiв, які спілкувалися з нечистою силою i тому не відчу-вали болю, не могли бути вбиті ні стрiлою, ні кулею, ні шаблею [17; 10]. За повір'ям, характерники ні в огні не горіли, ні в воді не тонули [21;34], вміли відчиняти без ключів замки, плавали на човнах по підлозі, як по морю, переправлялись через ріки на цинов-ках, брали голими руками розпечені ядра, мешкали на дні річок, вміли залазити i вилазити із зав'язаних торб, перетворюватись на котів, перетворювати людей в кущі, вершників – у птахів, плавати у відрах під водою [36;236]. На Запорожжi довгий час хо-дили розповіді про чаклуна Довгого, який кілька разів вмирав i оживдав, бо його "земля не приймала". Наявнiсть у запорожців легенд про характерникiв значною мірою пояс-нюється тією любов'ю до хвастощiв, яку відмітив у вдачі козаків Д.I.Яворницький [36; 238]. В образах характерникiв уособлювалося багато якостей, якими запорожці вихваля-лись при розповідях про свою участь у бойових діях. На думку Яворницького, за допо-могою таких розповідей козаки, між іншим, намагались залякати своїх ворогів [36; 236].

Дослiдження козацької обрядовості, вірувань, стосунків запорожців з представниками різних національностей дозволило встановити, що у запорозького козацтва склалось оригі-нальне світосприймання, в якому тісно переплелися риси українського i росій-ського розуміння православ'я. Крiм того, у козацтва виробились своєрідні, характерні лише для нього способи задоволення релігійних потреб i виконання християнських обов'язків. Знаходячись на перехресті трьох конфесій i релігій, Запорожжя з цілого ряду причин традиційно дотримувалось православної віри. Бiльшiсть рис догматичного право-слав'я збереглася, зокрема, в Росiї. На території Гетьманщини, яка у 1686 році визнала свою залежність від Московської патріархії, велика кількість вірувань i обрядів була такою ж, як i в Росiї. Разом з тим, деякі риси релігійності населення Гетьманщини i Запорожжя відрізнялися від російських. Зокрема, більшість мешканців Лiвобережної України i Запорозьких Вольностей, щиро вірячи в Бога, на відміну від росіян, не нада-вали великого значення дотриманню всіх умовностей православної обрядовості. Запо-рожці, як i населення Гетьманщини, з повагою ставлячись до ікон, не доходили, на відміну від росіян, до "ідолопоклонства, межуючого з обожнюванням їх" [24; 34]. Малися розбіжності i у вшануванні святих. Запорозьке i українське духовенство досить вільно тлумачило написане в релігійних книгах, в той час як російське духовенство цього не допускало. Втiм, обрядовість i вірування запорожців i населення Лiвобережної України не були тотожнiми. Маючи потребу в збільшенні чисельності військового товариства, запорожці приймали до своїх лав представників будь-якої національності, вимагаючи від них сповідання православ'я. Суворі умови життя, при яких козацтво досить часто було позбавлене можливості задовольняти релігійні потреби в релігійних спорудах, приводили до спрощення деяких обрядів, пристосування їх до похідних умов. З іншого боку, майже постійна загроза з боку сусідів, часте ведення бойових дій при-звели до поширення на Запорожжi використання зброї під час проведення багатьох релігійних обрядів, що дає підстави казати про своєрідний "культ зброї" у козацтва; призвели до вшанування в першу чергу тих святих, які були заступниками воїнів i мореплавців. З такої своєрідної релігійності запорозьких козаків випливало i їх став-лення до релігійних споруд i духовенства.

ЛIТЕРАТУРА

1. Антонович В. Три національні типи народності // Твори. Повне видання.- К., 1932.-Т. 1.- С. 196-211.

2. Антонюк В. I в козаків були екстрасенси // Я, ти, ми.-1991.-N 11.-С. 5.

3. Апанович О.М. В якого бога вірила Сiч // Людина i світ.-1990.-N 6.-С. 2-11.

4. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків.-К.: Днiпро, 1991.-334 с.

5. Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов.-Спб., 1799.-Ч. III.-492 с.

6. Голобуцкий В. Запорожское казачество.-К.: Политиздат УССР, 1957.-462 с.

7. Д.В. Киевский митрополит Рафаил Заборовский и его меры к исправлению духовенства // Киевская Старина.-1899.-N 3.-С. 397-423.

8. Драгоманов М. Малорусския народныя предания и рассказы.-К., 1876.-436 с.

9. Ефименко А.Я. История украинского народа.-Спб.: Изд. общ. Брокгауз-Ефрон, 1906.-391 с.

10. Зарульский С. Описание о Малой России и Украины // Чтения Общества истории и древностей при Московском университете.-М., 1848.-N 8.-Отд. IV.-С. 1-28.

11. Iларiон, митрополит. Українська церква. Нариси історії української православної церкви.-Вiннiпег, 1982.-366 с.

12. Кравченко А. Козацька наречена // Запорожці. До історії козацької культури.-К.: Мистецтво, 1993.-С. 214-231.

13. Макаров А. Лицарі Барокко // Запорожці. До історії козацької культури.-К.: Мистецтво, 1993.-С. 297-324.

14. Марковин Н. Очерк истории Запорожского казачества.- Спб., 1878.-78 с.

15. Миллер Г.Ф. Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах.-М.: Университ. типография, 1846.-96 с.

16. Мышецкий С. История о козаках запорожских, как оные издревле зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся.-М.: Университ. типография, 1847.-43 с.

17. Надхин Г.П. Память о Запорожье и о последних днях Запорожской Сечи.-М., 1877.-69 с.

18. Надхин Г.П. Церковные памятники Запорожья.- б. м. и г.- 31 с.

19. Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорозька Сiч у західноєвропейських літературних пам'ятках).-К.: Днiпро, 1992.-496 с.

20. Новицкий Я.П. Материалы для истории Запорожских козаков (Из Запорожского Сечевого архива за 1770 и 1771 гг.).-Екатеринослав: Тип. Губ. земства, 1909.-107 с.

21. Новицкий Я.П. С берегов Днепра // Сборник статей Екатеринославского научного общества изучения края.-Екатеринослав: Тип. Губ. земства, 1905.-С. 11-205.

22. Орловский П. Переписка отамана Петра Калнишевского с киевским митрополитом Арсением Могилянским // Киевская Старина.-1893.-N 7.-С. 139-142.

23. Панич I. Святий Микола // Київ.-1991.-N 9.-С. 167.

24. Плохiй С. Покрова Богородиця в Українi// Пам'ятки України.-1991.-N5.-С.32-39.

25. Полонська-Василенко Н. Майно запорізької старшини як джерело для соціяльно-економічного дослідження історії Запоріжжя // Нариси з соціяльно-економічної історії України. Праці комісії з соцiяльно-економiчної історії України.-К., 1932.-Т.1.-С.43-206.

26. Похороны запорожца в 1772 году // Киевская Старина.- 1898.-N 2.-С. 43-47.

27. Скальковський А.О. Iсторiя Нової Січі, або останнього Коша Запорозького.-Днiпропетровськ: Сiч, 1994.-678 с.

28. Скальковский А. Как судили и рядили в Сечи Запорожской // Киевская Старина.-1886.-N 3.-С. 604-621.

29. Трегубова С. Религиозный быт русских и состояние духовенства в XVIII в. по мемуарам иностранцев.-К., 1884.-194 с.

30. Устное повествование, бывшаго запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтьевича Коржа.-Днепропетровск, 1991.-62 с.

31. Феодосий (Макарьевский). Исторический обзор православной христианской церкви в пределах нынешней Екатеринославской епархии до времени формального открытия ея.-Екатеринослав,1876.-398 с.

32. Феодосий (Макарьевский). Краткия сведения о местночтимой иконе Божией Матери, находящейся в Самарском Пустынно-Николаевском монастыре Екатеринославской епархии // Екатеринославские Епархиальные Ведомости: часть неофициальная.-1872.- С. 288-296, 303-311, 319-327.

33. Феодосий (Макарьевский). Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии. Церкви и приходы прошедшаго XVIII столетия.-Екатеринослав: Тип. Чаусского, 1880.-Вып. I.- 572 с.

34. Эварницкий Д.И. Две поездки в Запорожскую Сечь Яценко-Зеленского, монаха Полтавского монастыря, в 1750-1751 г.-Екатеринослав, 1915.-104 с.

35. Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа.-Спб., 1888.-Ч. II.-257 с.

36. Яворницький Д.I. Iсторiя запорозьких козаків.-К.:Наукова думка,1990.-Т.1.-592 с.

37. Центральна наукова бібліотека НАН України.-Інститут рукописів.-Ф. 160.-Спр. 596.


 
 

Цікаве

Загрузка...