WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Нові джерела з історії православної церкви - Реферат

Нові джерела з історії православної церкви - Реферат

cie?om pr?padneho dal?ieho opatrenia expozit?re okresn?ho ?radu vo Vy?nom Svidn?ku.
Pri kontrole kl??tora d?a 12. decembra 1931, v Ladom?rovej bolo zisten?, ?e sa tam zdr?uje celkom 23 os?b, z ktor?ch je 10 cudz?ch ?t?tnych pr?slu?n?kov. Zcudz?ch ?t?tnych pr?slu?n?kov niektori maj? riadne cestovn? pasy, niektor? v?ak len preukazy, vystaven? ministerstvom zahrani?ia pre emigrantov, ktor? s? v?ak neplatn?, a ich majitelia boli okresn?m ?radom vo Stropkove vyzvan? na zadov??enie si t.zv. nansenovsk?ch pasov.
Osoby zdr?uj?ce sa v ladom?rovskom pravosl?vnom kl??tore s? nasleduj?ce:
l./ Vitalij Maximenko dna 8.8. 1870 v Lipsku / okres Rovno Rusk? Polsko / naroden?, tamtie? pr?slu?n? - bytom v Ladom?rovej, okr. Stropkov, syn Jana a Efrasini rod. Diakovskej, rusk? emigrant, archimandrita pravoslavn?ho kl??tora v Ladom?rovej, slobodn?, pravosl?vny, vy??ieho vzdelania, majetn?, domnel? zachoval?. Menovan? v posledn?ch d?och obdr?al ?eskoslovensk? ?t?tne ob?ianstvo.
2./ Filimon Nikitin, d?a 1.1. 1860 v Lodejnoe Pole, gub.Oloneckaja / Rusko / naroden? do Finska, bytom v Ladomirovej, okres Stropkov syn Filimona a Matrony Andranovny, slobodn?, mn?ch, pravosl?vny. Rus, nemajetn?, domnele zachoval?.
3./Dykyj Michal, d?a 28.l. 1899 v Majkope, Kub?nska Oblast / Rusko / naroden?, tamtie? pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej, okres Stropkov,syn Jevseje a Pilergye rod. Makyjanko, slobodn?, predch?dzaj?ce zamestnanie podpiru??k v arm?de g?n. Vrangela, pravosl?vny, Rus, mnich, nemajetn?, domnel? zachoval?.
4./ Hariton Michalin d?a 28.9.1875 v Ro?d?stvenskoje, Orlovsk? guber?a / Rusko / roden?, traitie? pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej, okres Stropkov b?vaj?ci, syn Gregora a M?rie rod. Michalinovej, pravosl?vn?, mnich, predch?dzaj?ce zamestnanie, kapit?n na monaatypskej lodi, nemajetn?, domnel? zachoval?.
5./ Serafin Ivanov, d?a 1. IV. 1897 v Kursku / Rusko / naroden?, do Srbska pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej, pravosl?vn? mnich, predch?dzaj?ce zamestnanie poru??k v ruskej a potom vo Vrangelovej arm?de,slobodn?, nemajetn?,domnele zachoval?.
6./ V?cislav Popov, d?a 6.X. 1879 v Kursku, / Rusko / naroden?, tamtie? pr?slu?n?, bytom v Ledomirovej, okres Stropkov, syn Andrejf a Barbory rod. Popovej, pravosl?vn? mnich, slobodn?, predch?dzaj?ce zamestnanie okresn? n??eln?k v Izumu, gubernia Gharkovsk?, nempjetn?, domnele zachoval?.
7./ Dimitrij Nikitin, d?a 20.X. 1896 v Petrohrade / Rusko / naroden?,tamtie? pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej, okres Stropkov, syn Dimitrija,pravosl?vny, mnich, slobodn?, nemajetn?, ?dajne zachoval?.
8./ Viktor Karakaj, d?a 11.09. 1895 v Jekaterinoslave / Rusko / naroden?, tamtie? pr?slu?n?, bytom v Ladom?rovej, okres Stropkov, syn Pavla a Praskievy rod. Popovej, pravoslavn?, mn?ch, nemajetn? domnele zachoval?.
9./ Pavel ??urov / Jov. Diakon / d?a 29.VII. 1902 v Taganrodu, / Rusko / naroden?, tamtie? pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej, okres Stropkov, syn Alexeja a Praskievy,rod. ?erno?ovej, pravosl?vn? mn?ch, nemajetn?, ?dajne zachoval?.
10./ Struve Sava Petrovi?, d?a 11.X. 1900 v Petrohrade / Rusko/ naroden?, tamtie? pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej, okres Stropkov, syn Petra a Ant?nie rod. Heordovej, pravosl?vny mn?ch, slobodn?, nemajetn?, ?dajne zachoval?.
11./ Vasilij Ivanovi? Pta??uk, d?a 1.1. 1874 v Trojanovce, / Rusko / naroden? a pr?slu?n?, bytom v Ladom?rovej, okres Stropkov, syn Ivana a Ireny rod. Alexejovej, pravosl?vny k?az, slobodn?, nemajetn?, ?dajne zachoval?.
12./ Vasil Nesuch, 22.VII. 1892 v Treble, okres Tia?ovo naroden? a pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej, okres Stropkov, slobodn?, greckov?chodn? mission?r, teraz mn?ch v pravoslavnom kl??tore v Ladomirovej, nemajetn?, domnele zachoval?.
13./ Vasil Petrovce, d?a 5.11. 1913 v Osoju, okres Ir?ava naroden? a pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej, okres Stropkov, syn Dimitra a Anny rod. Vasilcovej,slobodn?, pravosl?vny, u?? sa mn?chom, nemajetn?, ?dajne zachoval?.
14./ Michal Bob?k, d?a 17.11. 1903 v Horin?ove, okres Chust naroden? a pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej, okrea Stropkov, syn Ivana a Polany rod. Vahurovej, slobodn?, predt?n zemedelec, teraz mn?ch, pravosl?vny k?az, nemajetn?, domnel? zachoval?.
15./ Juraj Batyko, dna 15.9. 1902 v Dubravke, okres U?horod naroden? a pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej, okres Stropkov, syn ?tefana a M?rie rod.Kurucovej, slobodn?, predt?m zemedelec, teraz mn?ch, nemajetn?, domnele zachoval?.
16./ Teodor Vojtko, d?a 14.III. 1910 v Ni?. ?abine, okres Medzilaborce naroden? a pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej, okres Stropkov, syn Andreja a Uli rod., slobodn?, pravosl?vn?, deln?k, nemajetn?, domnel? zachovaly.
17./ Michal Rus?ak, 27.11. 1910 vo Vulchovci, okres Tia?ovo naroden? a pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej okres Stropkov, syn Michala a Cecilie rod. Fedeni?ovej, slobodn?, pravosl?vny, robotn?k, nemajetn?, zachoval?.
18./ Michal Motiko, d?a 8.9. 1919 v Ladomirovej, okres Snina naroden? a pr?slu?n? bytom v Ladomirovej okres Stropkov, syn ?tefana a M?rie rod. Fedur?ovej, slobodn?, pravosl?vn? robotn?k, nemajetn?, ?dajne zachoval?.
19./ Michal Va?kan, d?a 1.1. 1917 v Ize, okres Chust naroden? a pr?slu?n? bytom v Ladomirovej, okres Stropkov, syn Michala a Aksiny rod. Chvust, slobodn?, pravosl?vny, robotn?k, nemajetn?, udajne zachoval?.
20./ Ivan Ro?kanin, d?a 19.XII. 1917 v Ladorairove, okres Snina, naroden? a pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej okres Stropkov, syn Michala a Julie rod. Fedorkovej, slobodn?, pravoslsvn?, robotn?k, nemajetn?, ?dajne zachoval?.
21./ Demeter Dudla, d?a 10.X. 1906 v ?irokom Luhu, okres Tia?ovo naroden? a pr?slu??, bytom v Ladom?rovej, okres Stropkov, syn Michala a Ireny rod. Abidenkovej, slobodn?, pravoclevn? mn?ch, predt?m zemledelec, nemajetn?, ?dajne zachoval?.
22./ Pavel Nyilabovi?, d?a 23.XII. 1905 vo Volovci, okres Ni?n? Vere?ky, naroden? a pr?slu?n?, bytom v Ladonlrovej okres Stropkov, syn Vesila a Anny rod. Madarovej, slobodn?, pravosl?vn? mnich, predt?m robotn?k, nemajetn?, ?dajne zachoval?.
23./ J?n Michalec, dna 29.1. 1912 v Klenovej, okres Snina naroden? a pr?slu?n?, bytom v Ladomirovej, okres Stropkov, syn Juraja a Heleny rod. Romanovej, slobodn?, pravosl?vny, robotn?k, nemejetn?, ?dajne zachoval?.
Pravosl?vnemu hnutiu je so strany podriaden?ch ?radov st?le venovan? n?le?it? pozornost a pr?padn? zisten? z?vady bud? tamoj?iemu ?radu svojho ?asu sdelen?.
Za krajinsk?ho prezidenta:
(Підпис нерозбірливо) [9].
?
Список літератури:
1. Листок. - 1885. - №18. - С. 36.
2. Ілько В.Закарпатське село на початку ХХ ст. (1900-1919 рр.). - Львів: В-во Львів. Ун-ту, 1973. - С. 31.
3. Василий (Пронин), архимандрит. История православной церкви на Закарпатье. - К.: Филоколия, 2005. - С. 433.
4. Алексей (Товт), портоиерей. Где искати правду? - Владимирово на Словенску, 1930. - С. 4.
5. Кріпкі русскі шизматики // Свобода. - 1923. - 31 октобра. - С. 3.
6. Державний архів Закарпатської області (Далі ДАЗО). - Ф. 151. - Оп. 2. - Спр. 907. - Арк. 1.
7. ДАЗО. - Ф. 9с/2. - Оп. 2. - Спр. 93. - Арк. 151-152.
8. ДАЗО. - Ф. 9с/2. - Оп. 2. - Спр. 262. - Арк. 27-30.
9. Там само. - Арк. 38-43.

 
 

Цікаве

Загрузка...