WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Нові джерела з історії православної церкви - Реферат

Нові джерела з історії православної церкви - Реферат

/ byv. Voly?sk? gubernia/ p?islu?ny a p?i?iel do Republiky d?a 9.IV. 1923 z Karlovca / Jugosl?via / a usadil sa vo Vy?nom Svidn?ku, okres Stropkov.
V Novom Po?ajove bol p?edstaven?m tamoj?ieho ch?rneho mu?sk?ho pravoslavn?ho kl??tora, ktor? v sv?tov?j v?lke pr?v? pre svoju velk? dolezitost hr?l vynik?j?cu ?lohu. Vit?lij bol chr?nencom b?val?ho rusk?ho c?r?, m?l velk? vliv medzi duchov?nstvom v?bec; vo?i podrladen?m duchovn?m bol ve?mi p??sny, taktie? vo?i obecn?mu ?udu, s ktor?m jednal bezoh?adne.
Do stropkovsk?ho okresu pri?iel v dobe pov?le?n?j roztrp?enosti, ked odv?dzanie rokoviny a kobliny grecko-katolick?m far?rom bolo u? obyvate?stvom pova?ovan? za nesnesiteln? bremeno a t?to n?ladu ved?l vyu??vat v tej miere, ?e ?ud v d?sledku vyvinutej ?spe?nej agit?cie p?estupoval hronadne k viere pravosl?vnej v tom p?esv?d?en?, ?e p?estupe?ie zbav? ho platenia cirkevn?ch bremien.
Je v?eobecn? zn?me, ?e v dob? rozvoja pravosl?vn?ho hnutia na v?chodnom Slovensku / od roku 1923-25 / bolo spachan? mnoho trestn?ch ?inov, ponajviac pravosl?vn?mi na ?k?du grecko-katol?kov a stalo sa ?asto, ?e grecko-katollck? bohoslu?by mohly byt vykonan? iba pri asistencii ?etn?ctva. Je nesporn?, ?e v obciach, kde predt?m ?ili ?udia v najlep?ej shode, bola ??ren? n?bo?ensk? nesn??anlivoslt; nedalo sa ale zistit bezpe?ne, ?i poburovate?om bol Vitalij Maximenko, ktor? ked prev?dzal podzemn? agit?ciu - robil to tak obratne, ?e pri ?inu nebol nikdy pristihnut?, acko?vek pod?a verejnej mienky v n?bo?enskej rozharanosti mal hlavn? ?cast on.
V roku 1924 - 1935 bol v Ladom?rovej za jeho dozoru postaven? pravosl?vny kostol n?kladom viacej ako 200.000 K?, na ktorom je e?te asi 72.000 KS dlhov. D?a dosluchu boly v ?ech?ch prev?dzan? 12 osobami sbierky na pomn?k v Ladom?rovej k ucteniu pamiatky vo v?lke padl?ch a rovne? boly sbieran? peniaze na tento kostol, ktor? bol v poslednom ?ase prehl?sen? za pamlatnlk vo v?lke padl?ch vojakov.
Po vybudovan? tohoto kostola pres?ahoval sa V?talij s ostatn?mi mn?chmi z Vy?. Svidn?ku do Ladomirovej, kde si pri kostole postavili kl??tor /t.zv. monast?r/.
V roku 1928 zariadil si Vitalij v tejto budove knihtla?larnu, kde tla?? 14 denn? periodick? ?asopis "Pravoslav-n?ja Karpatsk?ja Rus", kalend?re, modlitebn? kni?ky a pod.
V???inu tla??v odosielaj? reholn?cl do cudziny / ako do Ameriky, C?ny atd./ a z toho sa ?ivia ved?a podpor, ktor? dost?vaj? z cudziny. O tom, ?e reholn?ci s? v ?ulom styku takmer s cel?m svetom a ?e s? v?datne hmotne podporovan? sved-?? okolnost, ?e vo fili?lke jednej banky vo Vy?nom Svidn?ku st?le menia cudzie valuty, jednak americk? dol?re, tak japonsk?, ??nske, rumunsk?, gr?cke, bulharsk? a juhoslovansk? peniaze.
Teraz je v monast?re v Ladom?rovej asi 18 os?b, ktor? s? v???inou rusk? emigranti a tie? b?val? koz?cki d?stojn?ci. Ostatn? reholn?ci s? pr?slu?n?kmi ?SR. z Podkarpatskej Rusi, s? podpriemern?ho vzdelania a nie slubn?ho zovnaj?k?.P?vod mn?chov, predo?l? ich politick? ?lnnost atd. je ve?mi ?a?ko zistit. Nezdaj? sa byt tak?mi ?udmi - pokia? s? emigrantmi - ktor? by za pobyt v ?SR. boli Republike povda?n?, a?pr?ve ani nelz? ich vin?t z neloyality. ?ij? len medzi sebou a ?skostlive vyh?baj? sa ka?dej kolisii s ?radmi.
Tieto osoby zamestnan? s? v tla?iarni monast?ru a pripravuj? sa na k?azsk? povolanie. Po dvojro?nom pobyte v Ladom?rovej podrobuj? sa v Chustu zk??ke z bohoslovia. Je n?padn?, ?e takmer ka?d? pri tejto zk??ke obstoj?, a?ko?vek ich vedomosti po str?nke v?eobecnej inteligencie s? u niektor?ch a? pr?li? slab?.
V monast?re ved? bohoslovci ?ivot ve?mi striedmy, a? asketick?. Archlmandrita V?tali j m? na nich ve?mi siln? vliv a drz? ich v naprostej k?zni. Kto sa previn? proti kl??torn?mu poriadku, je ihne? prepusten?. Tak ku pr?kladu pred 2 rokmi oholil si jeden kandid?t proti z?kazu svoju bradu a bol pre tento ?in z kl??tora Vitalijom vyk?zan?.
V monast?re vyd?van? ?trn?stldenn?k bol veden? z po?iatku v duchu n?bo?enskom a len ob?as za?to?il miern?m sp?sobom oproti grecko-katolickej cirkvi. Av?ak v poslednom ??sle tohoto ?asopisu zo d?a 15. marca 1931, ?. 6. v ?l?nku "Cto jest unija vosto?naho obzjada" vyz?va sa ?ud pravosl?vn?, aby sa zriekol grecko katol?kov, lebo ich jednanie je podl? a oni s? presiaknut? bol?evizmom a za peniaze a v?hody s? na v?etko schopn?.
V roku 1931 zam???a archlmandrita Vitalij vybudovat v Ladomlrovej semin?rium a s?ce na parcel?ch ?. 252 B.456B1, a 457 Bl, ktor? le?ia nad pravosl?vnym kostolom. Je zauj?mav?, ze tieto parcely ako aj c.149 B2, na ktorej stojimonast?r, patria jemu a pozemnoknizn?m vlastn?kom je on. Semin?r ma byt poschodov? v rozlohe 50 x 20 m. K tomu ??elu zmienen? ?asopis vyz?va k sbierk?m a v poslednom ?ase p??e, ?e pravosl?vni v Amerik? venuj? ro?ite 6.000 dol?rov na udr?ovanie semeni?ta.
Archimandrita V?talij neust?le chod? v obciach okresu stropkovsk?ho l?kaj?c ?ud? k vstupu do pravosl?vnej cirkve, ale u? s mal?m v?sledkom, lebo pravosl?vie prekro?ilo kulmlna?n? bod. To potvrdzuje skuto?nost, ?e prihl??ky o prest?pen? 2 cirkve gr?ckokatol?ckej do pravosl?vnej nedoch?dzaj? expozit?re okresn?ho ?radu vo Vy?. Svidn?ku tak ?asto, ako e?te v roku 1926 - 1927, kedy doch?dzaly hromadne.
V?talij nebol dosia? pristihnut? pri nez?konnom jednan?, k ?radom je dost loj?lny. O kult?rne povznesenie ?udu sa nestar?, ba udr?iava ho v povere.
Jeho ?innosti je venovan? aj nadalej pozornos?. Expozit?re okresn?ho ?radu vo Vy?. Svidn?ku sa s??asne uklad?, aby sem predlo?ila bli??ie inform?cie o v?etk?ch obyvateloch monast?ru v Ladomirovej.
Krajinsk? prezident:
Orsz?gh v.r. [8].
1/76 prez. 1932.12. januara 1932
Pravoslavna cirkev na Slovensku
a PodkarpatskejRusi.
Refer?tu ministerstva ?kolstva a n?rodnejosvety
vBratislave
Dodatkom k pr?pisu zo d?a 9.IV. 1931, c. 17548 prez. sa sde?uje, ?e v pravosl?vnej cirkvi v Ladom?rovej nenastaly ?iadne pozoruhodn? zmeny. Archimandrita V?talij Maximenko predstaven? kl??tora v Ladom?rovej nechal v roku 1931 na svojom pozemku u kl??tora nap?lit asi 80.000 teh?l na stavbu semin?ra, ktor? zam???a postavit pri kl??tore v Ladom?rovej, ku ktorejto stevbe ro?n?ci u? aj vozia potrebn? kame?.
Archimandrita Maximenko vyz?va svoj?ch veriacich v ?asopise "Pravosl?vnaja Karpatskaja Rus" ku sbierkam na tento semin?r. Ob?as dost?va pe?a?it? dary, hlavne z cudziny. Tak posledne do?lo mu d?a d?veryhodnej zpr?vy za?iatkom decembra 1931 z Ameriky 5.000 K?, ako dar na tento semin?r.
Pr?ve chyst? sa na cestu do Ameriky Vasilij Ivanovic Pta??uk, mn?ch v Ladom?rovej, ktor? zam???a v Amerike osobne prev?dzat sbierku na tento semin?r.
Pre ?l?nok "?to jest Unia vosto?naho obrjada" uverejnen? v ?asopise "Pravoslavnaja Karpatskaja Rus" bolo naarchimandrituVitalija Maximenka z Ladom?rovej pre pre?in § 14. bod 3. z?k. na ochranu republiky u?inen? trestn? ozn?menie u okresn?ho s?du vo Vy?nom Svidn?ku.
Tla?ov?u prehliadku ?asopisu "Pravoslavnaja Karpatskaja Rus" vykon?va Arp?d Rom?n, byv. not?r v Ladomirovej, lebo cyriliku ?iaden z person?lu expozit?ry okresn?ho ?radu vo Vys. Svidn?ku neovl?da. Pr?padn? zvl??t pozoruhodn? ud?losti, ozn?mi menovan? po vykonan? prehliadky ihned

 
 

Цікаве

Загрузка...