WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Історія українського права в дослідженнях М.Ф.Владимирського-Буданова - Реферат

Історія українського права в дослідженнях М.Ф.Владимирського-Буданова - Реферат

розвитку литовсько-руського права. Раніше Г.Данилович обробив та видав найбільш цінні пам`ятки з історії Литовсько-Руської держави та його права: у 1826 р. - "Судебник" Казимира, а у 1827 р. -"Летопись Литви и Руси". М.Ф.Владимирський-Буданов дає високу оцінку діяльності цього вченого. Він вважає, що Данилович не зробився "Сперанським західної Росії" через різкі коливання уряду щодо питання збереження історично-сталих для західних губерній правових норм в межах загальноросійської правової системи [11]. Окрім Г.Даниловича над західноруською темою в Київському університеті працювали інші дослідники: історики В.Антонович, М.Дашкевич. Історію права розглядав М.Іванішев, увага якого зосереджувалася на слов`янському і, зокрема, литовсько-руському праві. Ці вчені відкривали для російської історії нову галузь - "цілу до цього невідому й чужу половину російської історії, історії західної Русі" [12].
Наголошуючи на важливості вивчення історії західноруського та польського права, М.Владимирський-Буданов обстоював необхідність відкриття в університеті кафедри історії слов`янського права, яка повинна була існувати згідно зі Статутом 1863-го року. Він вважав, що успіх вивчення стародавнього західноруського та польського права знаходиться в тісному зв`язку з відкриттям в університеті цієї кафедри. Думка про її створення до того вже висловлювалася Г.Даниловичем. Ідея нової науки - слов`янського права - поступово впроваджувалась і в працях М.Іванішева.
Втім, питання заснування кафедри слов`янського права ще довгий час залишалося на порядку денному університетського життя. Навіть після затвердження Статутом 1863 р. (загальним для всіх російських університетів) кафедри слов`янських законодавств не вщухали дискусії щодо її необхідності. Так, при обговоренні цього пункту у 1867 р. ради юридичних факультеті" Московського та Новоросійського університетів не знайшли доцільним поєднання кафедри історії слов`янських законодавств з кафедрою історії російського права. На їх думку, через це втратилася б можливість самостійного вивчення історії слов`янських законодавств, в той час як Рада Харківського університету висловилася саме за таке поєднання. Таке переконання пояснювалося тими обставинами, що згідно зі Статутом кількість кафедр була обмеженою, а потреба заснування нової кафедри судового права бачилася для них більш нагальною [13].
Прагнення М.Ф.Владимирського-Буданова відкрити кафедру історії слов`янського права пояснювалося розумінням особливої ролі литовсько-руського права, яке, за переконанням вченого, стало разом з московським правом спадкоємцем давньоруського права. На думку М.Владимирського-Буданова, на російському праві періоду імперії відбилися як особливості московського, так і литовсько-руського права. Ця ідея лягла в основу періодизації історичного процесу в праці "Обзор истории русского права", в якій автор відокремлює: 1) період земський (або князівський) - ІХ-ХШ ст.; 2) період московський (точніше - двох держав: Московської і Литовської) - XIV -XVI ст.; 3) період імперії - XVШ-XIX ст. [14]. Такий поділ на періоди означав, що Московська держава не була виключною правонаступницею Київської Русі, і не позбавляв тим самим "західноруські землі (українські і білоруські) початку історії своєї державності" [15]. До того ж, ідея про існування двох незалежних держав Литовської і Московської - розмежовувала наукові дослідження окремих розділів історії права та відстоювала самобутність західноруського права.
Розуміючи нагальність проблеми очолювання кафедри історії слов`янських законодавств та підготовки для неї кваліфікованих викладачів, юридичний факультет Київського університету у 1880 р. відправляє Михайла Флегонтовича у річне закордонне відрядження. У звіті за результатами відрядження 1880-1881 року М.Владимирський-Буданов зазначає, що він працював у Варшавських і Віленських архівах з метою ознайомлення з невиданими матеріалами та з рідкисними виданими творами із слов`янського права, а також задля особистої наради з відомими юристами-слов`янознавцями про належну постановку цієї майже зовсім нової науки [17].
Результатами відрядження та усієї наполегливої творчої діяльності вченого стали наступні праці: "Население Юго-Западной России от полов. XIII до полов. XVII"; "Обзор истории русского права"; нариси з історії руського права: І. "Поместья Литовского государства"; II. "Черты семейного права XVI в."; III. "Крестьянское землевладение в Западной России до половини XVI в."; "Население Юго-Западной России от полов. XV в. до Люблинской Унии"; "Отношение графа П.А.Румянцева к порядкам бывшей гетманщины"; "Формы крестьянского землевладения в Литовско-Русском государстве XVI"; "Судебник 1589 г.; его значение и источники".
Праці дослідника, присвячені історії литовсько-руського (західноруського права) складають найбільшу частину його творчої спадщини.
Таким чином, діяльність М.Ф.Владимирського-Буданова мала величезне значення для виокремлення українського права як окремої галузі правової історії та відображенні його особливостей у багатьох наукових творах.
Бібліографічні посилання:
1. Малиновский И.А. їїамяти учителя. Опыт характеристики ученой и преподавательской деятельности проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. -Варшавские университетские известия. - 1917. - С. 5-38.; Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета Св. Владимира (1834- 1884). -Киев. -1884. -С. 111-117.
2. Борисенко С.Г. Російське великодержавництво в концепції західноруського права// Україна: Журнал циклу наук іст. (ВУАН) -1931. - №3. - С. 88-145.
3. Прозорова Н.С. Владимирский-Буданов М.Ф. // Украинская советская знциклопедия. - К.-1979.-Т. 2.-С. 262.
4. Скакун О.Ф. Политическая и правовая мысль на Украине (1861-1917). - Харьков. - 1987.
5. Бондарук Т І. Наукова концепція західноруського права у працях учених Київського університету. // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія Юридичні науки. - Вип. 39. - 2000. - С. 17-23.; Бондарук Т.І. Західноруське право та його дослідники //Хроніка-2000. Вип. 27-28. Держава, культура, право. - К. - 1998. - С. 74-81; Бондарук Т.І. Концепція західноруського права та її вплив на розвиток української історико-правової науки / Дис. канд. іст. Наук. - К. - 1995.; Юридична наука і освіта на Україні / Шемшученко Ю.С., Усенко І.Б., Бабій Б.М. та ін. - К. - 1992.
6. Бондарук Т.І. ОсновоположникиКиївської історико-юридичної школи. М.Ф. Владимирський-Буданов і Ф.І. Леонтович. - К. - 1995. - 25 с.
7. Краковский К. Предисловие // Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории руського права. - Ростов-на-Дону. - 1995. - С.13.
8. Там само. - с. 15.
9. Бондарук Т.І. Наукова концепція західноруського права... - С. 18.
10. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. - СПб. - 1864. - Т. 2.-С.488.
11. Биографический словарь...-С. 161.
12. Владимирский-Буданов М.Ф. Пятидесятилетие Императорского университета Св. Владимира. Речь, произнесенная в юбилейном акте университета. - Киев. - 1884. - С. 31.
13. ЖМНП. -СПб. -1867. -№4. - С. 112.
14. Краковский К. Предисловие // Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории... - С. 33.
15. Бондарук Т.І. Основоположники Київської історико-юридичної школи. - С. 17.
16. Университетскиє известия. Протокол заседания Киевского юридического общества от 23янв. 1877 р. -К. - 1877.-№2.-С. 3.; Там само. - С. 29.
17. Владимирский-Буданов М.Ф. Отчет о годичной командировке 1 880-1881 г. // Университетскиє известия. - К. - 1881. - № 11. - С.2.

 
 

Цікаве

Загрузка...