WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Катеринославська складова спадщини Н.Д.Полонської-Василенко - Реферат

Катеринославська складова спадщини Н.Д.Полонської-Василенко - Реферат

средствасообщения", "откуп", "внутренняяторговля, ярмарки", "торговлявнешняя", без порядкових номерів, з робочими заголовками тощо. Маємо підстави припускати, що перед нами роботаН.Д.Полонської-Василенко, якою вона займалась в Інституті економіки АН УРСР, про що згадує в своєму звіті [41], а саме матеріали, які підбирала до збірника "Народное хозяйство Южной Украины во второй половине XVIII столетия".
Зазначимо, що окремі розпорошені частини матеріалів двотомного збірника зберігаються в особових фондах вченої [42]. Їх приналежність до збірки очевидна як за зовнішніми археографічними ознаками, так і за заголовками і підзаголовками, що відповідають окремим пунктам деталізованого плану розміщення документів в середині публікації.
Скопійовані та підготовлені до публікації у збірнику документи, що так і залишились в дослідницькому портфелі Н.Д.Полонської-Василенко, мають не лише культурологічне значення (збереження змісту втрачених історичних джерел), а й значення історіографічне, бо в цілому відібрані документи відбивають концепцію історика щодо заселення Південної України у XVIII столітті. Сама дослідниця зазначала, що не має на меті представити вичерпну документальну історію заселення краю, а лише найбільш яркі і виразні документи цієї історії [43]. Бачимо, що джерела Катеринославських архівів відіграли не останню роль при дослідженні, реконструкції та представленні цього історичного процесу Н.Д.Полонською-Василенко, а саме таких його складових:
-іноземна колонізація Нової Сербії та Слов'яносербії (номінальний та дійсний склад сербських полків, результати їх комплектування) / джерела з фонду Новосербського корпусу [44];
-заселення першої Новоросійської губернії (роздача рангових земельних ділянок, закріплення заселених слобод, організація і умови протікання заселення поміщицьких слобод, заселення державних слобод, склад населення, що залюднювало державні слободи, специфіка поселення різнихетнічних та соціальних груп, боротьба із постійними переходами державних та поміщицьких селян) / джерела з фонду Азовської та Новоросійської губернської канцелярії [45];
-економічний розвиток господарства краю (перші промислові заводи, торгівля, становлення відкупної системи) / фонд Новоросійської губернської канцелярії [46];
-запорозька спадщина після ліквідації Січі 1775 року (адміністративно-територіальний розподіл землі колишніх Вольностей, запорозький елемент в заселенні державних та поміщицьких слобод, політика уряду щодо населення запорозьких зимівників / фонд Новоросійської губернської канцелярії [47];
-організація переведення людності до слобод, політика щодо втікачів, вивід на поселення людей з-за кордону, іноземна та військова колонізація після 1775 року, соціально-економічний стан державних і військових поселян, місцева адміністрація / фонди Новоросійської губернської канцелярії, Катеринославського намісницького правління [48];
Звісно, що археографічна складова доробку вченої з історії Південної України була нерозривно пов'язана з історичними дослідженнями. Крім тих, що вже були згадані, слід назвати роботи, джерельна база яких включає матеріали катеринославських архівів: "З історії останніх часів Запоріжжя" (1926), "Маніфест 3 серпня року 1775 в світлі тогочасних ідей" (1927), "Південна Україна року 1787 (зо студій з історії колонізації)" (1929), "Нездійснений архітектурний проект (До історії Катеринослава)" (1930), "Перша бібліотека на Півдні України та її доля" (1930), "Втікачі в Південній Україні кінця XVIII сторіччя" (1930), докторська дисертація вченої - "Очеркипо истории заселения Южной Украины в середине XVIII в. (1734-1775 гг.", захищена 1940 року.
Всі ці дослідження насичені історичними фактами, встановленими з документів вище перелічених архівних фондів. Зупинимося лише на докторському дослідженні Н.Д.Полонської-Василенко. Вирахувана нами питома кількість посилань на архівні матеріали в цій работі становить 26,8%, причому посилання на матеріали фондів Новосербського корпусу (І частина) та Новоросійської губернської канцелярії (ІІ частина) становлять в цілому 30,5% [49], тобто, майже третину архівної джерельної бази. На матеріалах зазначених фондів ґрунтуються розділи "Управління Новою Сербією та Слов'яносербією", "Чужоземне населення Нової Сербії та Слов'яносербії", "Підсумки заселення Нової Сербії та Слов'яносербії" (І частина), "Територія Новоросійської губернії", "Роздача земель поміщикам, заселення їх", "Заселення казенних слобод і міст", "Підсумки заселення (Новоросійської губернії)" (ІІ частина). На особливу увагу заслуговують таблиці та відомості, подані з матеріалів фондів: Комплектування сербських полків чужинцями 1763 р., Кількість населення в гусарському полку Хорвата 1761 р., Кількість військовослужачих (номінальна і дійсна) в Новій Сербії за 1762 р., Заселення Єлизаветградської провінції за 1764-65 рр. тощо [50].
Матеріали, що відбивають зміст втрачених джерел, здобуті Н.Д.Полонською-Василенко в архівах Дніпропетровська, знайшли своє представлення в сучасних дослідженнях [51], але все ж таки слід казати про фрагментарний характер цієї актуалізації. Маємо сподівання, що дана стаття приверне більшу увагу істориків до друкованої та архівної спадщини Н.Д.Полонської-Василенко, в тому числі й до її "катеринославської" складової. Представлена ж реконструкція дослідницького процесу вченої надає можливість кращого усвідомлення місця її доробку в історіографії Південної України XVIII століття.
?
Бібліографічні посилання
1. Верба І.В. Причини ліквідації козацької республіки - Запорізької Січі у творчій спадщині Н.Д.Полонської-Василенко // Українська державність: історія і сучасність. Матеріали наукової конференції. - К., 1993. - С.79-81. Його ж. Запорізька проблематика в наукових працях Н.Д.Полонської-Василенко // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Матеріали ІІІ Всеукраїнських читань. - К.,1993. - С.130-132. Його ж. Забута спадщина // Наука і суспільство. - 1993. - №7-8. - С.53-55. Водотика С.Г. Нариси історії історичної науки УСРР 1920-х років. - Київ, Херсон, 1998. - 172 с.; Швайба Н.І. Праця Н.Д.Полонської-Василенко "Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя" // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. Південна Україна XVIII-XIX ст. - Вип.7. - Запоріжжя, 2003. - С.276-284.; Її ж. Запорозький зимівник у студіях Н.Д.Полонської-Василенко // Козацька спадщина. - Нікополь, 2005. - Вип.1. - С.148-153; Її ж. Боротьба запорожців за свої землі періоду Нової Січі у студіях Н.Д.Полонської-Василенко / Запорозька старовина. - Запоріжжя, 2005. - Вип.3. - С.57-63; Її ж. Запорозька старшина XVIII століття у студіях Н.Д.Полонської-Василенко // Записки історичного факультету ЗДУ. - Вип.18. та інші.
2. Непомнящий А.А. Н.Д.Полонская-Василенко и развитие исторического краеведения Крыма в первой трети ХХ века //

 
 

Цікаве

Загрузка...