WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Сповідна книга Старокодацької запорозької хрестової наміснії 1766 року як джерело до вивчення історії поселень вольностей військових - Реферат

Сповідна книга Старокодацької запорозької хрестової наміснії 1766 року як джерело до вивчення історії поселень вольностей військових - Реферат

землі, 1762 р. загін під командою військового осавула Лук`яна Великого розграбував містечко "и мноих жителів - Л.Г.] поувечівали и из города Самарі прочь повигонили, а жиля их забралі и перевезли с оной Старой Самарі, містечка, в их заропожския міста, і в едни три дні разорили оной Старой Самарі всіх жителей доми, которие жители розбрились в безвістние міста" [13]. Церкву не зачепили і служба там продовжувалася, як видно з розпису 1766 року [14].
У Другій - третій графах ("Число людей") зазначалися номери осіб чоловічої та жіночої статі, причому кожна графа мала самостійну нумерацію. Як правило, чоловіків було більше ніж жінок, за винятком села Данилівки, де пеоеважали жінки (на 18 осіб), проте різниця була невеликою, найбільшою вона була в містечку Самарчику - 84 чоловіки та Новому Кодаку - 38, в інших поселеннях в межах 10 - 23 чоловіків. Разом у наміснії мешкало 4089 чоловіків і 3913 жінок.
У четверту графу вписувалися назви станів, а в полі таблиці - імена та прізвища (тільки для глави сім`ї) парафіян. Населення Старокодацької наміснії поділялося на три стани: духовенство ("Духовніе и их домашніе"), у 46 дворах проживало 288 осіб - 167 чоловіків і 121 жінка); козаки ("Военніе и их домашніе"), у 269 дворах проживало 2465 осіб - 1234 чоловіків і 1231 жінка; посполиті ("Посполитіе и их домашніе"), у 402 дворах проживало 5107 осіб - 2610 чоловіків і 2497 жінок; наймитів ("Служителів"), які проживали у дворах представників усіх трьох станів, їх було 142 особи - 78 чоловіків і 64 жінки. Жителі семи поселень поділялися на три стани. Тільки у Старій Самарі проживали представники лише духовного, а у Курилівці - духовного і козацького станів, тобто не було посполитих, які у Старокодацькій наміснії переважали; не мали наймитів жителі села Данилівка.
Відповідно до текстової частини у кожному з дворів проживало кілька сімей; оскільки споріднення між ними майже не зазначено і господарі таких сімей мали відмінні (прізвиська) прізвища, можна вважати, що мешкала кожна сім`я в окремій хаті, що було характерним для даного часу. Таких сімей у дворах було від двох до восьми, проте у дворах священиків, а часто і в козацьких значилося по одній сім`ї. Серед козацьких переважали двори, в яких проживало дві - три сім`ї, проте достатньо було й таких, де було по чотири - сім сімей; серед посполитських у більшості дворів значилося по три - чотири сім`ї, але багато й по п`ять - вісім сімей. В середньому на двір припадало три - чотири сім`ї, що можна підтвердити й таким прикладом: у 1762 році в містечку Самарчику налічувалося 1000 хат [15], за розписом самарчицької парафії, 1766 році в ній було 255 дворів [16], тобто на двір припадало близько 4 хат (сімей)
До реєстрів у межах дворів сім`ї записувалися з нового рядка. Якщо сім`я була повною, то прізвище найчастіше вказувалося один раз для всіх її членів при іменах глав, для їхніх дружин і дітей - тільки ім`я. У разі смерті одного з подружжя, для того, хто лишився живим, зазначалося вдівство, дружина-вдова також очолювала список сім`ї. За нею переважно зберігалося прізвище чоловіка - "вдова Ірина Сугачка, вдова Мотрона Шпичиха" тощо, проте часом зазначалося тільки ім`я. Дітей, що сповідувалися і причащалися в наміснії, проживало 4805 осіб, а таких, тільки причащали, тобто яким не виповнилося 7 років, було 1476 осіб, разом 6281 особа. Тобто громада була досить молодою, дорослого населенні нараховувалося 1721 особа. Крім власних дітей, до складу сім`ї входили малолітні та неодружені племінники, брати і сестри, а також самітні матері та інші родичі (дядько, тітка тощо). На відміну від інших джерел, в сповідних розписах імена подавалися у повній церковній формі: Іоанн (рідко Іван), Іяков (рідко Яків), Феодор тощо.
У п`ятій і шостій графах ("Літ от рожденія") окремо для чоловіків ("Муж. пол.") і жінок ("Жен. пол.") вказувалася кількість років, у деяких розписах зокрема с. Курилівки, для немовлят - кількість місяців для кожного члена сім`ї. У розписах переважають особи у віці до 50 років. Зокрема, серед 1262 жителів містечка Новий Кодак осіб у віці від 51 до 60 років було 46. від 61 до 70 - 16, у віці понад 70 років - 2 особи, понад 80 і 90 років - відповідно 2 і 1особа. Цікаво, що у селі Данилівці зареєстровано багато осіб, вік яких закінчувався двійкою, зокрема 82-річних записано 15 осіб, 92-річних - 6 і навіть 102-річних - 5. Тобто, вивчаючи віковий цензнаселення Старокодацької наміснії треба поставитися до цих даних з обережністю.
У сьомій та восьмій графах ("Показаніе дійства") відмічалося: "Кто были у исповеді и с[вя]того причастія" та "Которіе у исповеді не были". При цьому в полі графи писалося "били", або "не били", чи ставився прочерк.
Кожний парафіяльний розпис закінчувався підсумковою відомістю, в які жителі поселень поділялися на стани ("духовних", "воєнних", "посполитих", "служителей"), у свою чергу кожна група поділялася на осіб "Мужеска пола": "Женска пола" і далі у числових виразниках зазначалась кількість тих, хто сповідувався і причащався, та тих, хто тільки причащався, по кожній групі населення, та, врешті, загальна кількість тих, хто був у сповіді та прийняв причастя і тих, хто не причащався.
Завершувалися розписи написами (заключеніями) про те, що всі включені до них особи "подлинно ісповедались і св[я]тих тайн причастились" та ніякої "утайки і прикритія" не було. Засвідчувалися документи підписами священиків, яких у кожній церкві було кілька. У кінці книги вміщено загальну відомість про населення всієї наміснії за формою, подібною до попередньої.
Згідно з даними цих відомостей в Старокодацькій запорозькій наміснії нараховувалося 717 дворів в яких проживало 8002особи, чоловіків - 4088, жінок - 3914, з них дітей від 7 років - 4805: чоловічої статі - 2501 і жіночої - 2304, дітей до 7 років - 1476: чоловічої статі - 710, жіночої - 766; події старокодацької громади за становою ознакою див. у таблиці.
Отже, з поданого вище матеріалу видно, що сповідні розписи є важливим джерелом при вивченні історії України, зокрема, регіональної. Для оптимального використання його необхідно розроблення певної методики їх дослідження, залучення інших джерел для визначення достовірності і повноти поданої в них інформації тощо.
*Тобто, Великого посту.
** Записи непослідовні, козацькі двори вписано за номерами: 9-14 і 74-79; укнизі втрачено записи про козаків за № 14-25. ЦЦІАК України, ф.127, оп.1017,спр.9, арк.2-3, 14.
*** В оригіналі помилка, вказано 115. ЦДІАК України, ф.127, оп.1017,арк.45.
?
Бібліографічні посилання:
1. ЦДІАКУкраїни.-Ф.127.-Оп.1017.-Спр.9.
2. Беднов В. Материалы для истории церковного устройства на Запорожье (изархива Екатеринославской духовной консистории) // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. -Екатеринослав. 1908. -Вып.ІV. - С.31-129.
3. Богословская энциклопедия. - СПБ,1904. - Т.5. - С. 1119; Генеалогическая информация в государственных архивах России. - М., 1904. - С. 172.
4. Полное собрание законов Российской империи. - СПБ, 1830. - Т.10. - №7226. - С.114-123.
5. Там само.-С. 115.
6. ЦД1АК України. - Ф.229. - Оп.1. - Спр.З. - Арк.15. Архів Коша Нової Запорызької Січі: Корпус документів. - К., 1998. - Т.1. - С. 141-142.
7. 7.БедновВ.Материалыдляистории...-С.37-44.
8. Архів Коша... -Т.З.-С. 23-394
9. ЦДІАК України.-Ф.51.-Оп.З.-Спр.11368.-Арк.93, 95, 198,200.
10. ЦДІАК України. - Ф.229. - Оп.1. - Спр.112. - Арк.17-18, 23-24, 27; Лиман Ігор. Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734-1775). - Запоріжжя, 1998. - С.71; Кузик Т., Хмарський В. Документи з історії запорозького козацтва в зібранні рукописів Одеського товариства історії і старожитностей // Український археографічний щорічник. - Київ, Нью-Йорк, 2004. - Вип.8-9. - С. 613, 618,
11. Лиман I.I.- Церковний устрій... - С.71; ЦДІАК України. - Ф.127. - Оп.1017. - Спр.9. -Арк.1; Ф.229. - Оп. 1. - Спр. 112. - Арк.52 зв.
12. 12.ЦДІАК України. - Ф.127. - Оп.1017. - Спр.9. - Арк.46.
13. ЦДІАК України. - Ф.51. -Оп.З. -Спр.13796. -Арк.100а. Автор огляду вдячний Тетяні Кузик за повідомлення цієї інформації.
14. 14.ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1017. - Спр.9. - Арк.89-90.
15. 15.Архів Коша... - Т.З. - С.774; ЦДІАК України. - Ф.51. - Оп.З. - Спр.13769. - Арк.122.
16. 16.ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп.1017. - Спр.9. - Арк.89.

 
 

Цікаве

Загрузка...