WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Роздуми над творенням історіографічного образу запорозького козацтва (на прикладі задунайського) - Реферат

Роздуми над творенням історіографічного образу запорозького козацтва (на прикладі задунайського) - Реферат

початком безпосередньо історіографічного етапу формування образу Задунайської Січі. Хоча початок цього етапу концептуально не вийшов за межі попереднього, засвоївши всі традиції і методи останнього. Так само основним джерелом є наративні матеріали, критичне ставлення і порівняльний аналіз до яких у автора відсутні. Незважаючи на це, саме працю Ф.К.Вовка` про Задунайську Січ до сих пір вважають класичною й найбільш достовірною.
Праці, написані в наступні десятиліття, продовжують традиції, закладені Ф.К.Вовком. Основні елементи історіографічного образу Задунайської Січі (зображення її як аналога Січей на Дніпрі, обов`язкове відображення участі задунайців у російсько-турецьких війнах та придушенні повстань греків і сербів з негативною оцінкою, несподіваний перехід до Росії у 1828 р. й виключна та негативна роль Й.М.Гладкого в цих подіях) знайшли своє відображення в синтетичних працях з історії України, написаних на початку XX ст. такими авторитетами української історіографії як О.Я.Єфименко, М.С.Грушевський, Д.І.Дорошенко, Н.Д.Полонська-Василенко [2, с.268-270; 3, с.429-432; 4, с.469-471; 6, с.373-376; 27, 2, с.295-296].
На початку XX ст. з`явилися дослідження, які знаменували собою початок нового, критичного періоду у розвитку історіографічного образу Задунайської Січі [10; 37; 11]. Особлива роль належить роботам О.Рябініна-Скляревського, в яких відбулося критичне переосмислення на основі виключно документальних джерел всієї історії Задунайської Січі. Однак суспільно-політичні події подальшого часу, так само як і особиста доля О.Рябініна-Скляревського, не і сприяли розвитку історичної думки в цьому напрямку. Тому праці О.Рябініна-Скляревського, більшість з яких була недоступна для широко загалу, не змінили загальних уявлень щодо Задунайської Січі і до сьогодення залишаються поза межами усталеного історіографічного образу.
Цим епізодом хотілося б завершити даний історіографічний екскурс. Безумовно, в наступні десятиліття було здійснено дослідження з історії задунайського козацтва. На цілком окрему історіографічну розвідку заслуговують роботи А.Д.Бачинського. Однак авторитет метрів української історичної науки кінця XIX - початку XX ст., так само як і їх праць, до сих пір залишаються визначальними. Подібні твердження можна висловити стосовно всієї історії запорозького козацтва. Віддаючи належне дослідникам минулого та позаминулого століть і враховуючи їх роль та місце в історіографічному процесі, сьогодні є сенс поставити нові наукові завдання, які дозволять створити сучасні дослідження, що будуть насичені дещо іншими твердженнями, а, можливо й міфологемами.
?
Бібліографічні посилання:
1. Василенко В. Из народних воспоминаний об О.М.Гладком и возвратившихся с ним запорожцах // Киевская старина (далі - КС). - 1885. - № 6. - С.344-350.
2. Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. - К.: Лыбидь, 1990. - 396 с.
3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К.: Наукова думка, 1992. - 544 с.
4. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. -Львів: Світ, 1991. - 576 с.
5. Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право. - К.: Вид-во "Українознавство", 1996. - 255 с.
6. Ефименко А.Я. История украинского народа. - К.: Лыбидь, 1990. -512 с.
7. Записи И.П. Котляревского о первых действиях русских войск в турецкую войну 1806 года.-К., 1901. -143 с.
8. Записки о Южной Руси: Издал П. Кулиш. - СПб., 1856 (Репринт: К.: Дніпро, 1994). - 719с.
9. Йван Котляревский. Описание его жизни. - Полтава, 1898. - 48 с.
10. Иванов ПА. К истории запорожских козаков после уничтожения Сени // ЗООИД. - Одесса, 1904. - Т.ХХV. - С.20-40.
11. Кащенко А. Оповідання про Славне Військо Запорозьке низове. - Дніпропетровськ:
Січ, 1991.-494 с.
12. Кириллов А.Н. Полковник из Золотоноши // Нива. - 1883. - №30-40.
13. Колесник 1.1. "Регіональне" як чинник формування української національної
історіографії // Записки історичного факультету Одеського державного університету. - Одеса, 1995-Вин. 1.-С.66-80.
14. Колесник І.І. Курс української історіографії у вищій школі: нова модель викладення // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. - Дніпропетровськ: Вид-во "Промінь", 1997. - Вип. 1. С.308-331.
15. Кондратович Ф. Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и рассказам) // КС. - 1883.-№1,2,4.
16. Костомаров Н.И. История казачества в памятниках южно-русского народного
песенного творчества // Русская мысль. - 1880. - № 8. - С.1-34.
17. Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження (друга половина ХУШ - середина XIX ст.). - Харків: Основа, 1996. - 295 с.
18. Левченко М. Потомки запорожцев на острове Лети // КС. - 1882. - № 5. - С.344-345.
19. Нарежный В.П. Сочинения: в 2 т. - М: Худ. лит-ра, 1983. - Т.1. - 623 с; Т.2. - 478 с.
20. Народные рассказы об Осипе Михайловиче Гладком. Записал А. Савич (г. Лубны) // КС. - 1889. - №2. - С.485-487.
21. Наулко Ф., Франко О. Етнографічна та народознавча спадщина Ф.К. Вовка (1847 1918) // Марра Мипсіі: Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. - Львів; К.; Нью-Йорк, 1996. - С.675-697.
22. Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20-60-х років XIX ст. - К.: Наук, думка, 1988.-318с.
23. Некоторые сведения о правом береге Дуная, собранные в 1826 г. - СПб.: Типография Генерального Штаба, 1827. - 63 с.
24. Песня запорожцев о виселений в Турцию по уничтожению Сечи. Сообщ. Г. Ба-ский //КС.-1882.-№6.-С554.
25. Песня на исход запорожцев за Дунай. Сообщ. П.И. Зуйченко // КС. - 1885. - № 6. - С. 363-364.
26. Полное собрание законов Российской империи. - СПб., 183. - Изд.1-е. - Т.ХХ. - № 14354.
27. Полонська-Василенко Н. Історія України. - К.: Либідь, 1992. - Т.2. - 608 с.
28. Полонська-Василенко Н. Маніфест 3 серпня в світлі тогочасних ідей // Полонська-
Василенко Н. Запоріжжя ХVШ століття та його спадщина. - Мюнхен: Дніпрові хвилі, 1965.-Т.1.-С.138-185.
29. Рябінін-Скляревський О. З життя Задунайської Січі // Україна. - 1929. - №4-5. - С.7-34.
30. Рябінін-Скляревський О. Задунайська Січ в народних переказах і письменстві // Науковий збірник УАН за 1928 рік. - К" 1929. - Т.ХХVІІІ. - С. 108-138.
31. Рябінін-Скляревський О. Запорозька Козаччина й І.П. Котляревський // Україна. - 1926. -Кн.2-3.-С.159-163.
32. Санктпетербургские ведомости. - 1828. -№46.
33. Скальковський А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского.
Извлечено из собственного Запорожского архива. - Одесса, 1841; 2-е изд. - Одесса,
1846; 3-є изд. - Одесса, 1885.
34. Скальковський А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края, 1731- 1823. - Одесса: Гор. Тирпогр., 1836. - Ч. 1. - 300 с; 4.2. - Одеса, 1838. - 350 с.
35. Скальковський А.О. Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького / Передмова і коментарі Г.К. Швидько. Пер. з рос. Т.С.Завгородньої. - Дніпропетровськ: Січ, 1994.-678.
36. Стеблин-Каминский С.П. Воспоминания об И.П. Котляревском (из записок
старожила). - Полтава, 1883. - 44 с.
37. Степовий. В. До історії Задунайської Січі // Україна. - 1914. - Кн.З. - С.9-21.
38. Черты из жизни и царствования императора Николая // Военный сборник. - СПб., 1868. -№7. - С.121-147.

 
 

Цікаве

Загрузка...