WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Проблеми політичної історії Великого князівства литовського у науковій спадщині С.М.Соловйова - Реферат

Проблеми політичної історії Великого князівства литовського у науковій спадщині С.М.Соловйова - Реферат

Сардана-пала") становище Литви погіршувалося. Знову-таки Литва у переговорах з Москвою прагнула "вічного миру", від чого ухилявся Іван ІV; постало й питання про царський титул останнього. Основна ж увага Соловйова приділена Ливонській війні; щоправда, часто замість ВКЛ йдеться про Польщу. В дійсності угода про покровительство Ливонії (1559) була укладена саме Литвою; і після угоди 1561р., в якій вже виступає і Корона, війну з Моск-вою ВКЛ продовжувало власними силами[9.-Т.ІV.-С.360]. В цей же час Іван (як раніше його батько) плекає думку про приєднан-ня Литви шлюбом із сестрою хворобливого і бездітного Жиґіма-нтаса-Августа[30.-Кн.ІІІ.-С.553-554].
Серед факторів, що сприяли укладенню Люблинської унії 1569р.("заповітної справи" династії Яґеллонів[24.-С.475]), російський історик вказує згадану відсутність нащадків у останнього правителя ВКЛ (раніше "дідичне" в.князівство гарантувало обрання спадкоємця і польським королем); байдужість руської аристократії до захисту незалежності Литви[43.-С.261]; згадує смерть провідника литовських автономістів Миколая Радзивила Чорного(1565); практично не зупиняється він, однак, на боротьбі литовської шляхти з маґнатами і прагненні першої до здобуття прав, аналогічних правам шляхти коронної.
Коротко підсумовуючи вищевикладене, мусимо констатувати, що висвітлення історії ВКЛ у працях С.М.Соловйова носить, так би мовити, "природно-однобічний" характер і стосу-ється переважно його відносин з Московською державою та (меншою мірою) іншими великоруськими землями (Новгородом, Псковом, Тверрю, Рязанню). Особливо докладно, з широким ци-туванням джерел, розглянуті дипломатичні зносини між литовським і московським урядами, починаючи з другої половини ХV ст. Значно менше уваги приділено процесу складання державної території ВКЛ за рахунок українських і білоруських земель, а також становищу останніх в складі Литовської держави. Що ж до відносин ВКЛ з рештою сусідніх країн, а також його внутрі-шньополітичної історії, то ці сюжети в працях Соловйова з цілком зрозумілих причин носять марґінальний характер і висвітлюються переважно вкрай побіжно. Звертає на себе увагу і наступний факт: від правління в.князя Казімераса, відколи вища влада у ВКЛ і Короні майже постійно злучалися в руках однієї особи, має місце певне "нерозрізнення" з боку історика політич-ної історії Литви і Польщі. Відтак не можемо не погодитися із М.Дашкевичем, що "сторінки, присвячені Литві у відомій істо-ричній праці Соловйова, не відповідають, за своєю обробкою, іншим відділам цієї праці" [10. С.3].
?
Література
1. Антонович В.Б. Очерк истории Великого княжества Литовского до половины ХVстолетия.-К.,1878. .-Вып.1.
2. Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного госу-дарства (вторая половина ХV века).-М.,1952.
3. Барбашев А. Витовт и его политика до Грюнвальденской битвы (1410г.).-Спб.,1885.
4. Барвінський Б. Жигимонт Кейстутович, великий князь литовсько-руський. (1432-1440). Історична монографія.-Жовква,1905.
5. Вернадский Г.В. Россия в средние века.-Тверь, М.,1997.
6. Власт. Кароткая гісторыя Беларусі.-Вільня,1910.
7. Герберштейн С. Записки о Московии.-М.,1988.
8. Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточ-ной Европы ХІV-ХVІвв.-М.,1963.
9. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т.,12 кн.-Т.3: До року 1340;Т.ІV.ХІV-ХVІ віки - відносини політичні.-К.,1993.
10. Дашкевич Н. Заметки по истории Литовско-Русского государства.-К.,1885.
11. Довнар-Запольский М.В. Польско-литовская уния на сеймах до 1569 года. Исторический очерк.-М.,1897.
12. История Литовской ССР (с древнейших времен до наших дней).-Вильнюс:Мокслас,1978.
13. Карамзин Н.М. История государства Российского в 12-ти томах .-Т.ІV.-М.,1991.
14. Карпов Г. История борьбы Московского государства с Польско-Литовским . 1462-1508.-Ч.І-ІІ.-М.,1867.
15. Коялович М. Люблинская уния или последнее соединение Литовс-кого княжества с Польским королевством на Люблинском сейме в 1569 году.-Спб.,1863.
16. Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу і на-ції.(Методологічні зауваги)// Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2т.-К.,1994.- Т.1. - С. 11-27.
17. Любавский М. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства до времени издания Первого Литовского Статута. Исторические очерки.-М.,1892.
18. Малиновский И. Рада Великого княжества Литовского в связи с бо-ярской думой древней России.- Томск,1904. - Ч.2. Рада Великого княжества Литовского.-Вып.1.
19. Пашуто В.Т. Образование Литовского государства.-М.,1959.
20. Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской.-М.,1997.
21. Пресняков А.Е. Лекции по русской истории.- М.,1939. - Т.2.-Вып.1. Западная Русь и Литовско-Русское государство.
22. Рогалев А.Ф. Белая Русь и белорусы. (В поисках истоков).-Гомель, 1994.
23. Соловьев С.М. Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого//Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. -Кн.16: Работы разных лет . - М.,1995.-С.5-42.
24. Соловьев С.М. Восточная Европа в ХVІІ веке//Там же.- Кн. 21. Дополнительная. Работы разных лет.-М.,1998.-С.474-505.
25. Соловьев С.М. Восточный вопрос//Там же.-Кн.16.-С.629-672.
26. Соловьев С.М. Европа в конце ХVІІІ в.//Там же.-Кн.22. Дополнительная. Работы разных лет.-М.,1998.-С.198-319.
27. Соловьев С.М. Исторические письма//Там же.-Кн.16.-С.353-404.
28. Соловьев С.М. История отношений между русскими князьями Рюрикова дома//Там же.-Кн.19. Дополнительная. Работы разных лет.-М.,1996.-С.5-278.
29. Соловьев С.М. История падения Польши//Там же.-Кн. 16.-С.405-628.
30. Соловьев С.М. История России с древнейших времен//Там же.-Кн.1-15.-М.,1988-1995.
31. Соловьев С.М. Крестоносцы и Литва//Там же.-Кн.22.-С.82-100.
32. Соловьев С.М. Курс новой истории//Там же.-Кн.20. Дополнительная. Работы разных лет.-М.,1996.-С.5-341.
33. Соловьев С.М. Лекции по русской истории(1873/1874)//Там же.-Кн.21.-С.6-246.
34. Соловьев С.М. Н.М.Карамзин и его литературная деятельность: "История государства Российского"//Там же.-Кн.16.-С.43-186.
35. Соловьев С. Об отношениях Новгорода к великим князьям. Истори-ческое исследование//ЧОИДР.-М.,1846.-№1.-С.1-162.
36. Соловьев С.М. Обзор дипломатических сношений Московского двора с Литовским во второй половине ХV века//Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн.-Кн.22.-С.101-120.
37. Соловьев С.М. Общедоступные чтения о русской истории//Там же.-Кн.21.-С.247-401.
38. Соловьев С.М. Очерк истории Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу//Отечественные записки.-1848.-Ноябрь.-С.1-34.
39. Соловьев С.М. Очерк истории Москвы//Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн.-Кн.20.-С.474-503.
40. Соловьев С.М. Писатели русской истории ХVІІІ века//Там же.-Кн.16.-С.187-259.
41. Соловьев С.М. Псков и Ливония//Там же.-Кн.22.-С.42-81.
42. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом//Там же.-Кн.ХVІІІ. Работы разных лет.-М.:Мысль,1995.-С.5-152.
43. Соловьев С.М. Учебная книга русской истории// Там же.-Кн.18.-С.153-528.
44. Устрялов Н. Исследование вопроса, какое место в русской истории должно занимать Великое княжество Литовское?-Спб.,1839.

 
 

Цікаве

Загрузка...