WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Схема історії України Антона Синявського - Реферат

Схема історії України Антона Синявського - Реферат

суперни-цтво. 7 березня 1889 року: Вчора балакав з Синявським. Він сказав, чи не зго-жусь я написати укупі з ним твір. Я трохи попереду заникав - тут було й недорого чуття - мою славу ділити з інчими, але я одігнав цю думку й зго-дився з охотою; тільки він здається помітив, що я никнув"[25].
20 березня 1889 р.: "Я подумав, що як справді кине роботу Синявський, то се буде мені ніяково, але й мені кинуть роботу, щоб не перешкоджати Синявському - хто єго зна?" [25].
21 березня 1889 р.: "Вчора був у Синявського, він скаржився на різні обставини, але нічого не можна було знати, щоб я єму в чому перешкоджав, тільки що в книжках, та й тут я єму не шкожу" [25].
Аркадій Верзилов, який вчився разом з Синявським та Грушевським і добре знав обох, писав: "Антонович з своїх учнів того часу найбільше любив А. Ст. Синявського і М. С. Грушевського" [27]. А Аполінарій Маршинський у пізніших споминах зазначав: коли Грушевський для всіх залишався загад-кою, то ще у 1887 році А. Синявський "подавав великі надії стати визначним істориком, учнем Антоновича" [28, с.100]. В час написання рецензії, коли Синявський жив в Одесі він продовжу-вав вести тісне листування з М. Грушевським. Цей факт засвідчують і щоденникові записи Михайла Сергійовича, і листи до нього Антона Степанови-ча, виявлені нами в родинному фонді Грушевських [29]. Я аж ніяк не хочу протиставити А. Синявського М. Грушевському, чи показати його більш здібним. У кожного з них був окремий, оригінальний шлях в науці. Та й сам Синявський ніколи не наполягав на власному пріори-теті визнаючи і висоту наукового мислення, і академічний авторитет М. Грушевського. Так склалося, що в інших працях Синявський торкався інших проблем. Не створив (в силу різних обставин) і обіцяного синтетичного курсу історії України. Доповідь, виголошена на засіданні Катеринославської вченої архівної комісії, в якій проаналізовано схему Грушевського, не збереглася. Але творчий доробок А. С. Синявського цим не обмежується і цілком компенсується великою кількістю інших праць. Проте перша спроба науково обґрунтувати і упорядкувати історіософську схему історії України належить, як бачимо, саме йому.
?
Література
1. (Катран А.) Ілюстрована історія Руси від найдавніших до нинішніх часів після руських і чужих істориків. Написав Олександер Барвінський, член то-вариства "Просвіта". - Львів, 1890. - 281 - V с. // Зоря. - Львів. - 1891. - № 11. - С. 215-2І7; № 12. - С. 235-236; Передрук: Синявський А. С. Вибрані праці. - К.: Наукова думка, 1993. - 383 с. - С. 34-41. (Цитування іде за остан-нім виданням).
2. Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (ХVІ-ХХ ст.). - К., 1968. - С. 48,195, 200, 335, 348, 530.
3. Заруба В. М. З вірою в українську справу: Антін Степанович Синівський. - К., 1993. - 138 с.
4. Заруба В. М. Синявський Антін Степанович: життя, наукова та громадська діяльність (1866-1951). - Автореферат дис. канд. істор. наук. -Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича, 1999. - 16 с.; Заруба В. М. Синівсь-кий А. С. (Нарис життя і творчості). - Дніпропетровськ , 1998. - 20 с.
5. Енциклопедія українознавства. - Париж - Нью-Йорк, 1955. - Т. 1. - С. 93.
6. Ісаєвич Я. Д. Україна давня і нова :Народ, релігія, культура. - Львів, І996. - 334 с.
7. Грушевський М. Вступний виклад з давньої історії Руси, виголошений у Львівськім університеті 30 вересня 1894 року // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Львів, 1894. - Т. 4. - С. 140-150.
8. Грушевський М. Звичайна схема "руської історії" і справа раціонального укладу історії східного слов`янства // Вивід прав України: Документи і матеріали до історії української політичної думки. - Нью-Йорк, 1964. - С. 11-24.
9. Шелухин С. Україна - назва нашої землі з найдавніших часів. - Дрогобич, 1992 .
10. Яковенко Н. Нарис історії України: З найдавніших часів до кінця XVIII ст. - К., 1997. - 311с.
11. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини ХVІІ ст. : Волинь і Центральна Україна. - К., 1993.
12. Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т. 12 кн. - К., 1994-1996.
13. Полонська-Василенко Н. Історія України - Т. 1-2. - К., 1993.
14. Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1991. - 510 с.
15. Історія УРСР - К., 1977-1978. - Т. 1-3.
16. Архів В. М. Заруби. (Оригінал передано ІР НБУ).
17. Лазаревський А. Прежние изыскатели малорусской старины // КС - 1894. - №І2. - С. 356.
18. Багалій Д. І. Нариси української історіографії за доби феодалізму та доби капіталістичної // ІР НБУ. - Ф.І. - № 11049 - С. 268.
19. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. - К., 1993. - С. 13-16.
20. Беренштам-Кістяківська М. Українські гуртки в Київі другої половини 1880-х та початку 1890-х років // За сто літ. - 1928. - Т.3. - С. 206-225.
21. [А. С.] В. Б.Антонович // По морю й по суше. - Одесса - 1895 - №20; [А. С-ий] Огляд літературно-наукової діяльності Володимира Б. Антоновича // Зоря. - Львів. - 1895. - № 15. - С. 295-296; [С-кий А.] Памяти Н. И. Костомарова // По морю и по суше. - Одесса. - 1895. - №14; [А.С-ський] Десятилітні роковини смерті М. І. Костомарова // Зоря. - Львів. - 1895. - № 13. - С. 253-254.
22. Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні - К., 1991. - С. 18-20.
23. Антонович В. Б. Киев, его судьбы и значение с XIV по XVI столетие (1362-1569) // КС. - Кн. 1. - С. 1-48; А також: Антонович В. Монографії. - К., 1885 - Т.1. - С. 223.
24. Про історіософію М. С. Грушевського див.: Винар Л. Найвидатніший іс-торик України Михайло Грушевський (1866-1934) /У 50-ліття смерті. - Су-часність, 1985. - 120 с.; Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевський М. С. Історія України-Руси в 11 т. 12 кн. - К., 1994. - Т. 1. - С.XL-LXXIII; Смолій В. А., Сохань П. С. Видатний історик України // Гру-шевський М. С. Історія України-Руси в 11 т. 12 кн. - К., 1994. - Т. І. - С. VIII-XXXIX.
25. Грушевський М.С. Щоденник (1888-1894 рр.). - К., 1997. - 261 c. - С. 40-44.
26. Грушевський М. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца ХІV столетия. - К., 1891. - С. VIII.
27. Верзилів А. Спогади про чернігівських археологів // Український історик. - 1991. - №І. - 2(кн. 28). - С. 161-162.
28. Маршинський А. Спомини (1884-1888). // Калєндарь-альманах "Дніпро". - Львів, 1923. - С. 92-104.
29. Центральний державний історичний архів України у Києві. - Ф.1235. - Оп.1. - Спр.743.

 
 

Цікаве

Загрузка...