WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. - Курсова робота

Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. - Курсова робота

Бремен. Сочинения. В 18 кн.Кн. 1.Т. 1-2.М.:Мьісль, 1988.
4. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України.-К., 1990; Його ж. Історія України-Руси :В 11-ти т. 12 кн. Т. 2: ХІ-ХІІІ вік.-К.:Наук.думка, 1992.Т.З:До року 1340.-К. : Наукова думка, 1993. Його ж. Нарис Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIX ст. - К.:Наукова думка, 1991.
Києвом, але сам державний організм поступово занепадав. Історик, на відміну від більшості дослідників, навіть часи Ярослава Мудрого відніс до періоду розкладу Київської держави. Процес цей продовжився аж до монголо-татарської навали, мав свої застої і перерви, коли окремим князям вдавалося відновлювати давню державну систему. Переломним моментом в існуванні Київської Русі М.С.Грушевський вважав 1109 р. (взяття Києва військами Андрія Боголюбського), а фіналом - монголо-татарську навалу.
Дискусії з приводу державно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку Русі продовжуються і в наш час. У працях Б.Д.Грекова, С.В.Юшкова, А.М.Наносова, Д.С.Лихачова, М.М.Тихо-мирова, Б.О.Рибакова, І.Я.Фроянова та інших істориків спільним є твердження про феодальну сутність розвитку Русі. Що стосується державного устрою, економічного та культурного розвитку, то тут думки істориків розійшлися. Б.Д.Греков у роботі "Київська Русь" пов'язав розклад Київської Русі в XII ст. з економічним запустінням Середнього Подніпров'я. Залучення археологічного матеріалу дало можливість автору детально охарактеризувати стан сільського господарства та техніку землеробства стародавньої Русі, суспільні відносини та категорії залежного населення. Широко використаний і матеріал з політичної історії Київської Русі, висвітлено структуру політичного ладу, класову боротьбу, взаємозв'язки Київської Русі з іншими державами (1).
Соціально-економічній природі Київської Русі присвячені роботи С.В. Юшкова (2). Досліджуючи економічний розвиток Київської Русі, автор стверджує, що причиною занепаду Київської Русі був як економічний фактор, так і князівські міжусобиці та зовнішня небезпека - половецькі орди.
Ряд праць присвятив Київській Русі й Б.О.Рибаков. Коло його наукових інтересів широке. Це - і дослідження взаємовідносин
1. Греков Б. Д. Київська Русь.-К. : Вища школа, 1961.
2.Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. -К. :Наук. думка, 1992; Його ж.Общественно-политический строй й право Киевского государства. -М. :Госюриздат, 7949.
Києва з руськими князівствами XII - XIII ст. (1),і аналіз літературної спадщини Київської Русі (2), і розгляд досягнень прикладного мистецтва (3). Особливо слід відзначити роботу вченого "Ремесло Древней Руси"(4), в якій детально проаналізовані причини значного поширення ремісничого виробництва на Русі, види ремісничої діяльності, вироби ремісників та значення розвитку ремесла для розширення торговельних операцій, розвитку міст. Б.О.Рибаков не поділяє думки тих, хто твердить про економічний занепад Середнього Подніпров'я та Києва в ХІІ-ХІІІ ст. На його думку, Київська земля навіть в кінці XII ст. становила один з найрозвиненіших регіонів Русі, а Київ був її найбільшим економічним та культурним центром.
Серед значної кількості робіт М.М.Тихомирова особливо слід відзначити дослідження "Древнерусские города" (5). В ньому автор доводить, що місто в Київській Русі було не просто торговищем, а значним ремісничим і торговим, політичним і культурним центром.
Проблеми соціально-економічного розвитку Київської Русі знайшли своє обгрунтування в роботах українських істориків, які присвячені розвитку сільського господарства, сіл, міст, ремесла та торгівлі, грошовому обігу. Серед таких робіт виділяються дослідження В. Й. Довженка (6). Особливої уваги заслуговує робота "Земеробство древньої Русі" (7). На підставі великого фактичного матеріалу, археологічних пам'яток, писемних джерел, лінгвістичних та етнографічних даних В.Й. Довженок доводить, що землеробство було панівною галуззю господарства і основою
1. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІвв. -М.:
Мысль, 1982.
2. Рыбаков Б.А. Древняя РусьЖ:Сказания.Былины.Летописи. -М., 1963.
3. Рыбаков Б.А. Русское прикладноє искусство Х-ХІІІ вв.-Л.:Аврора, 1971.
4. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси.-М.:АН СССР, 1948. 5-Тихомиров М.Н. Древнерусские города.-М. :Госполитиздат, 1956.
6. Довженок В.Й. Військова справа в Київській Русі. -К. :АН УРСР, 1950. Його ж. Київ - центр Русі в період феодальної роздробленості // Укр.іст. журн.-1959.-№6; Довженок В.Й.,Гончаров В.К.,Юра Р.О. Древньоруське місто Воїнь. -К.:Наук. думка, 1966.
7. Довженок В.Й. Землеробство древньої Русі. -К. :АН УРСР, 1961.
всього суспільного життя східних слов'ян з найдавніших часів. В період Київської Русі воно досягло високого для того часу рівня розвитку. Автором розглядаються питання про техніку обробітку грунту, землеробські системи, про склад культурних рослин, що вирощувалися на полях древньої Русі, про збирання врожаю і обробіток землеробських продуктів, рівень розвитку продуктивності праці землеробства, організацій селянського та панського господарств.
Питанням торгівлі та торговельним шляхам, які сполучали Київську Русь з іншими країнами, присвячені роботи О.Ф. Сидоренко (1) та О.Ємченко (2). їх дослідження переконливо доводять, що Київська Русь мала широкі торговельні зв'язки з країнами Близького Сходу, Візантією, західноєвропейськими та скандинавськими країнами, а українські землі відігравали важливу роль у міжнародній торгівлі.
Розвиток ремесла і торгівлі привів до використання грошей в обмінних операціях. Грошовій системі України ІХ-ХІІІ ст. присвячені дослідження Котляра М.Ф.(З), Брайчевського М.Ю.(4), Дубиняка Р. та Цибаняка П.(5), Пуцко В.(6).
Ведучи активні археологічні дослідження, П.П.Толочко глибоко аналізує у своїх працях соціально-економічні аспекти історії Київської Русі, зокрема, розвиток населених пунктів - міст і сіл, категорії феодально залежного населення та форми його експлуатації, форми феодального землеволодіння та структуру феодальної верхівки, стан ремесла, зовнішньої та внутрішньої торгівлі. Деякий фактичний матеріал для дослідження соціально-економічного розвитку Київської Русі міститься в узагальнюючих працях з історії
1. Сидоренко О.Ф. Українські землі в міжнародній торгівлі :ІХ-середина XVII ст.- К.: Наук. думка, 1992.
2. Ємченко О. Як ходили "із варяг у греки" //Київська старовина. -1992.- Nо 2.
3. Котляр М. Ф. Грошовий обіг на території України за доби феодалізму. - К. : Наукова думка, 1971.
4. Брайчевський М.Ю. Скарби знайдені й незнайдені. - К.: Наукова думка,

 
 

Цікаве

Загрузка...