WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. - Курсова робота

Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
"Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст."
ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Розвиток ремесла в Київській Русі
Розділ II. Торгівля як важливий фактор
економічного розвитку
Висновки
ВСТУП
У IX ст. в результаті тривалого внутрішнього розвитку східно-слов'янських племен, збагаченого впливами сусідніх народів, склалася одна з найбільших держав середньовічної Європи - Русь. Роль її історичного ядра відігравало Середнє Подніпров'я, де традиції політичного життя сягали ще скіфо-античних часів. У зв'язку з тим, що центром нової держави впродовж багатьох століть був Київ, в історичній літературі вона дістала назву Київської Русі. Широко вживаються також назви Давньоруська держава, Київська Держава, Давня Русь.
Існування відносно єдиної Київської держави охоплює період з IX по 30-ті роки XII ст. Політична форма - ранньофеодальна монархія з елементами федералізму. В ЗО- х рр. XII ст. вона вступила в період феодальної роздробленості, який характеризувався дальшим розвитком продуктивних сил і виробничих відносин, кристалізацією окремих князівств. Видозм-інюючи свою феодальну структуру, Русь проіснувала до 40-х рр. XIII ст. і впала під ударами монголо-татарських завойовників. Саме цей хронологічний період (IX -XIII ст.) і охоплює курсова робота.
Основою давньоруського літописання є "Повість минулих літ", до якої ввійшли давніші літописні твори, написані в Києві в кінці Х - XI ст. Перша редакція "Повісті минулих літ" здійснена літописцем Нестором близько 1111 року. Її публікацію, переклад на сучасну російську мову, текстологічний аналіз і археографічний опис списків здійснили Д.Лихачов та В.Романов(1).
У "Повісті минулих літ" літописець ставив своєю метою показати звідки походить народ руський і держава Русь з центром у Києві. Ці питання були висунуті політичним життям кінця XI й на початку XII ст. в часи зростаючих князівських міжусобиць - ознак розпаду Київської держави і спроб Володимира Мономаха зберегти єдність руських земель під зверхністю Києва.
Історія Русі розглядається літописцем на широкому тлі з точки зору тодішніх про неї уявлень з певною державною і церковно-
1. Повесть временных лет. Ч. 1. -М. -Л. :АН СССР, 1950.
політичною тенденційністю. Незважаючи на цю тенденційність, автори літопису дають дуже багато об'єктивно правдивих історичних даних, зокрема і інформацію про соціально-економічний розвиток Русі.
Цікаві дані про взаємини Русі IX ст. з Візантією, зокрема торговельні зв'язки подає "Літопис Аскольда". Ґрунтовний коментар до "Літопису Аскольда" подав М. Брайчевський (1) .
Оригінальним історичним джерелом є "Києво-Печерський патерик", в основі якого лежить листування єпископа Володи-мирського Симона, колишнього ченця Печорського монастиря з ченцем того ж монастиря Полікарпом. "Патерик" містить замальовки київського життя (2).
Важливим писемним джерелом з історії Київської Русі є "Руська Правда" - звіт юридичних законоположень, чинних на території всієї держави. В статтях "Руської Правди" містяться цікаві дані, що мають безпосереднє відношення до досліджуваної теми. Це матеріали про розвиток сільського господарства, ремесла, торгівлі, грошовий обіг (3).
Чималий матеріал по досліджуваній проблемі містять збірники документів та матеріалів (4) та хрестоматії (5).
Вивчення питань соціально-економічного розвитку Русі неможливе без залучення археологічних джерел. Їх незнання або ігнорування, що, на жаль, також має місце, призводить до значних дослідницьких втрат. Нерідко в історичних працях повторюються висновки, висловлені ще в XIX ст., але давно вже спростовані археологією.
В останні десятиріччя археологічна база Київської Русі значно поповнилась, особливо багато дали для дослідження Київської
1. І. Брайчевський М. Коментар до "Літопису Аскольда"// Книж-ник. -1992.-№ 4,5,6.
2. Киево-Печерский патерик//Художественная проза Киевской Руси XI -XIII вв.-М.:АН СССР, 1957; Абрамович Д.І. Київо-Печерський патерик.-К: Час, 1991. -278с.
3. Правда Русская. Т.П: Комментарии. -М. - Л. :АН СССР, 1947.
4. Історія України в документах та матеріалах.Т. І -.Київська Русь і феодальні князівства XII -XIII ст.-К.:АН УРСР, 1939.
5.Хрестоматія з історії Української РСР: В 2-х т.Т. 1 .-К.: Рад. шк., 1959: Історія держави і права України.- К. :Вентурі , 1996.
Русі в цілому та економічного розвитку, зокрема, розкопки Києва в 60-80-х роках XX ст. Цінні археологічні матеріали виявлено розкопками у Чернігові, Любечі, Галичі, Луцьку, Новгород-Сіверському, Переяслав-Хмельницькому та ін. містах, де працю-вали В.Й.Довженок, Б.О.Рибаков, Р.О.Юра, П.П.Толочко та інші. Проведено планомірні та систематичні розкопки багатьох городищ, селищ, могильників уздовж Дніпра, Стугни, Росі, Десни, Горині. Матеріали цих досліджень підсумовані в колективній праці "Археологія Української РСР" (1).
Питанням історії і культури Київської Русі присвячена велика наукова література. Уже в працях істориків кінця XVIII - І пол. XIX ст. В.М.Татищева, М.М.Карамзіна, М.П.Погодіната ін. розгорнуто панораму розвитку Київської держави ІХ-ХІІІ ст.(2).
Широка картина політичного розвитку Київської держави IX-XIII ст. знайшла своє відображення в працях істориків кінця XIX -початку XX ст. - В:Й.Ключевського, С.М.Соловйова, М.Костомарова (З).
Велику увагу приділяв Київській Русі в своїй творчості М.С. Гру-шевський. Опрацювавши широке коло писемних і археологічних джерел, він показав всю суперечливість історичного розвою Київської Русі. Ним проаналізоване політичне, культурне та релігійне життя Русі.Чимала увага зосереджена вченим на соціально-економічних проблемах розвитку Давньоруської держави. Про це,зокрема, свідчать як популярна "Ілюстрована історія України", так і багатотомна "Історія України-Руси" й "Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя" (4). Упродовж Х-ХІІІ ст., стверджує М.Грушевський, досягли високого рівня розвитку економіка, культура, право
1. Археологія Української РСР. Т.3. - К.: Наукова думка, 1975
2.Татищев В.Н. История Российская: В 7-ми т. Т. 1-2. -М.-Л. :АН СССР, 1962,-Карамзин Н.М. История государства Российского.-М., 1990.
3.Ключевский В. О. Курс русской истории:Сочинения.В 9-ти т.Т. 1. Ч.І.-М.:Мысль,1987;Соловьев С.М.История России с древнейших

 
 

Цікаве

Загрузка...