WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

міл, таковий за найменшою скаргою от нас суворо каран будет.
Дат з Рокитной, 14 октоврия 1654.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
№ 297
1654. Підтвердження універсалу ніжинського полковника Івана Золотаренка від 1 (11) грудня 1653 р. про дозвіл Ніжинському монастирю побудувати млин на р. Сеймі у Нових Млинах
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его царского величества Запорожским.
Лист указанний от пана полковника ніжинського на млинок новомлинский, которого ствержаєм, аби вічне зоставал при монастиру Ніжинском без всякой перешкоди, старших і менших. Войска нашего Запорожского.
Богдан Хмельницкий, рукою власною.
Найплодовитіший рік щодо випуску універсалів і взагалі документів Хмельницьким. Рік напружених військових битв, заключення Переяславського договору, просування московсько-козацької армії та ін. Втой самий час йде бурхлива переписка Хмельницького з російським царем щодо військових справ та постійного контролю воєних дій. Але характер універсалів цього року зберігся господарським, зновуж таки про підтвердження прав на володіння, господарчі справи, про послушенство селян та ін., що свідчить про неабиякий талант керування державою Хмельницьким, який з роками тільки кріпшав (№ 250, 269, 274).
Універсали 1655р.
№ 307
1655, квітня 28 (травня 8). Чигирин. - Універсал про надання Батуринському монастирю села Хмелів
Варіант перший
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском єго царского величєства Запорозким.
Всім вобец і кождому зособна, кому о том відат належит, вшелякоє кондиииї людем, ознаймуєм сим універсалом нашим всей старшині і черни Войска єго царского величєства Запорозкого, а особливе паном полковником, сотником, атаманом, іж ми видечи убогий манастир Ба-туринский, а для вшелякоє помочи зданю зо всім пожитком придалисмо село Хмилов. Пилно приказуєм всім селяном в Хмилувце мешкаючим, аби велебному в бозе господину отцу ігуменови батуринскому і от єго зосланому били послушними і во всем слухали без всякого противенства. Зачим приказуєм старшині і черни, аби до помененних селян хми-ловских жаден ані до пожитков тих не втручался, под срогостю вой-сковою.
Дат з Чигирина, дня 22 априля 1655.
На звороті: Универсал отцем монастиря Батуринского на село Хмилов от Богдана Хмельницкого, гетмана Войска Запорозкого 1655, априля 20.
Варіантдругий
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском єго царского величєства Запорозким.
Всім вобец і кождому зособна, кому о том відат належит, вшелякоє кондициї людем ознаймуєм сим універсалом нашим, іж ми видечи убогий монастир Батуринский, а для вшелякоє ему даної помочи зо всім вечисто придалисмо село Хмилов. Пилно приказуючи всім селяном в Хмилувие мешкаючим, аби велебному в бозе господину отцу їсихиєві, ігуменови батуринскому, і од єго зосланому били послушними і во всем слухали без противенства жадного, за чим приказуєм, аби до помене-них селян хмиловских жаден не втручался.
Дат з Чигирина, дня 28 априля 1655.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
Цей цікавий документ потребує особливого розгляду.
Як вже було розглянуто вище достовірність посилань гетьмана в наративній частині привілеїв на що підтверджуються документи далеко не завжди вдається перевірити. Там же, де це рекомендується можливим, як, наприклад, посилання на грамоти, отримані Густинським монастирем у першій половині XVII в., там виявляється точність гетьманських свідчень. Водночас необхідно мати на увазі прагнення феодалів розширити свої права і володіння, не зупиняючись перед фальсифікацією актів. Так, викликає серйозний сумнів істинність двох приписок до універсалу на с. Хмилів (307-б). Одна з них продовжує дію універсалу і після смерті Б. Хмельницького, інша несе заборону брати із Хмилова підводи. По-перше приписки внесені двома різними почерками, відмінними від того, яким був написаний самий універсал. Важко уявити, що один невеличкий документ створювали відразу три переписувачі. По-друге, Б. Хмельницькій видав два варіанта універсалу на Хмилов (А від 3/5 1655 р., Б від 8/5 1655г.). Малоймовірно, щоб гетьман, перевидаючи універсал через тиждень після обнародування його першого варіанта, не вніс би необхідні доповнення.
№ 318
1655, червня 2 (12). Богу слав. - Універсал про затвердження Феодосія Софоновича ігуменом Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его царского величества Запорозким.
Ознаймуєм сим писанєм нашим, іж отцеве капітула монасгира святого архистратига Михаила Золотоверхого киевского покладали перед нами привилеч свої, з стародавна од королей полских капитулі того монастира наданні, в которих волная елекція їм в обраню собі, водлуг своего уподобаня, ігумена наданая і давними часи стверженая єст, которая і до сего часу у них без вшелякоє перешкоди от стану так духовного, яко і світского трвала; а положивши тиє привилея свої, просили нас о тоє, поневаж тепер у себе ігумена не мают, аби їм водлуг тих привилеєв їх для обраня їм ігумена волная елекция позволена била. Коториє ми привилея права капітули монастира святого архистратига Михаїла Золотоверхого киевского добре вирозумівши, їм наданих привилеєв і волностей нарушати не хотячи, волную елекцию для обраня ігумена до їх монастира, з владзи нашей, без жадное перешкоди, їм позволилисмо, аби без ігумена монастир їх не ваковал. За которим позволенєм нашим капітула вся монастира вишпомененого Михайловского згодне обрали собі велебного отца Феодосия Софоновича, намісника на тот час монастира Братского киевского, до своего монастира за ігумена і нам тую елекцию на писмі, з подписами рук не тилко на місника і всеє капитули, але і свіцких людей подали. Которого то велебного отца Феодосия от розних людей ми слишачи і сами оного добре знаючи, водлуг побожного его житя і добрих поступков на такий уряд бити годного, до елекциї капитули прихиляючисе, аби того монастира святого архистратига Михайла Золотоверхого киевского ігуменом зоставал і капитулою того монастиря рядил, позволилисмо ему і тоє ігуменство конфирмовали, і аби всі маетности і доходи монастирскиє в своем завідованю міл, ними ведлуг звичаю старожитного диспо-новал. О счо і до егомилости отца митрополити, яко до пастира, нашу причину вноснлисмо, аби вишпомененого велебного отца Феодосия Софоновича на тоє ігуменство зезволил благословити, що єго милост з охотою учинил. Аби теди велебний отец Софонович, ігумен монастира святого архистратига Михаїла Золотоверхого киевского, ігуменства того спокоине заживал і жадное ні од кого перешкоди в справованю того монастира своего не міл, хочемо. На што сей лист наш для вшелякоє ваги, при печати войсковой с подписом руки нашоє даєм.
Дат з Богуславля, дня 2 іюня, 1655.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
Іоан Виговский, єнералний писар всего Войска Запороского.
На звороті: Второй універсал Хмельницкого на ізбранє ігумена 1655, іюля 2.
Універсал № 318 свідчить про необмежене визнання авторитету та влади Хмельницького. Призначати релігійних службовців такого рівня могла тільки людина з дійсною владою

 
 

Цікаве

Загрузка...