WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Вступ до історії України. Стародавня доба - Реферат

Вступ до історії України. Стародавня доба - Реферат


Реферат на тему:
Вступ до історії України. Стародавня доба
ПЛАН
1.1. Предмет, методи, принципи і функції історії України
1.2. Періодизація, історіографія, джерела історії України
1.3. Дослов'янські поселення на території України
1.4. Походження, розселення та устрій східних слов'ян
Історія України відіграє особливо важливу роль у навчально-виховному процесі кожного учбового закладу. Адже вітчизняна історія - це не лише навчальна дисципліна. але й частина національного світогляду, важлива складова загальної культури суспільства, усіх його членів.
Без знання історії не лише важко зрозуміти сучасне, передбачити й успішно розбудовувати майбутнє, але й виховати свідомого громадянина, справжнього патріота української держави. Закономірно. що інтерес до вивчення вітчизняної історії постійно зростає.
За роки незалежності вийшло у світ чимало підручників і навчальних посібників з історії України, які в переважній більшості об'єктивно, з сучасних методологічних позицій висвітлюють пройдений українським народом історичний шлях і події сучасного розвитку держави. Проте більшість з них не пристосовані до вузівської програми курсу "Історія України", у них часто студенту важко знайти конкретну відповідь на усі передбачені програмою питання. Зокрема майже не висвітлюються питання предмета, принципів, функцій історії України, її періодизації, джерел та історіографії, чималий різнобій у трактуванні ролі історичних діячів, подій і явищ.
В основу запропонованого посібника лягли тексти лекцій, підготовлені відповідно до вимог навчальної програми вузівського курсу з історії України, які протягом десяти років читаються автором для студентів неісторичних спеціальностей педагогічного університету. В ньому за хронологічно-тематичним принципом в 11 розділах висвітлюються події від найдавніших часів до сьогодення з врахуванням сучасних досягнень історичної науки і практики викладання вітчизняної історії у вузах. Автор намагається об'єктивно осмислити наше історичне минуле, проаналізувати події і факти, роль історичних діячів без стереотипів та ідеологічних штампі в минулого, а також без новітніх "патріотичних міфів". Зроблена спроба відібрати и стисло, але зрозуміло викласти найважливіші, найхарактерніші події і факти. При цьому чільне місце відводиться проблемам українського національно-визвольного руху, української державності, боротьбі за її утвердження в несприятливих умовах постійного тексту сусідніх держав, зростання національної самосвідомості українського народу на різних етапах його героїчної і трагічної історії. Більше уваги приділено політичному і соціально-економічному розвитку українських земель і релігії, які вивчаються студентами в окремих нормативних курсах. Кожне питання, викладене в посібнику, завершується невеликими, але чіткими висновками.
До кожного розділу навчального посібника подані карти України, найважливіші історичні документи або витяги з них, персоналії (фотопортрет і автобіографічні дані про найвидатніших політичних, державних чи культурних діячів того періоду), а також списки рекомендованої літератури, що сприятиме поглибленню і закріпленню навчального матеріалу, виробленню у студентів навичок самостійного оволодіння знаннями, аналізу складних історичних процесів, формуванню історичного мислення.
Цій же меті слугуватимуть і додатки: списки керівників держав, які діяли на українських землях в той чи інший період вітчизняної історії - від князів Київської Русі і Галицько-Волинської держави - до керівників незалежної України із зазначенням часу перебування їх при владі.
1.1. Предмет, методи, принципи і функції історії України
Історія походить від грецького слова historia , що означає розповідь про минуле, дослідження минулого. Отже історія, як одна з суспільних наук (наука про суспільство) вивчає минуле людства в усій його конкретності і різноманітності з метою розуміння сучасного і перспектив розвитку.
У найбільш стислому вигляді предмет історії України - це вивчення виникнення й розвитку людського суспільства на всіх українських землях з найдавніших часів до сьогодення.
Це - аналіз розвитку суспільно-економічних формацій на українській території, продуктивних сил, способів виробництва і виробничих відносин між людьми в кожний конкретний період.
Це й висвітлення героїчної боротьби українського народу за утвердження і розбудову на своїй землі незалежної держави.
Предмет історії України включає: політичні інститути, культуру, мораль, право, звичаї, побут народу, визначення ролі та місця його історичних діячів.
Отже предмет історії України - це не лише перелік основних подій і явищ, але й розуміння історії як безперервного процесу її пізнання, в якому сплелися закономірності і суперечності, геополітичне положення і ментальність народу, геніальні прозріння й помилки його вождів, впливи близьких і далеких сусідів - усе те, що вважають історичною долею народу.
Історія України - це не лише наука і навчальна дисципліна. Це - частина національного світогляду, складова загальної культури кожної людини.
У вивченні і викладанні історії України застосовують ті самі методи, що й у вивченні інших дисциплін гуманітарного циклу: історико-хронологічний, порівняльний та синхронний аналізи подій і явищ. Названі методи вивчення історії України застосовуються у взаємозв'язку з принципами об'єктивності та історизму.
Ці принципи вимагають у вивченні історії України опиратися на конкретні факти, документи, історичні джерела, причому брати їх у сукупності і взаємозв'язку - як позитивні, так і негативні (не "висмикувати" лише окремих фактів, не "підтасовувати" їх залежно від політичної кон'юктури, як це часто траплялося в нашій історії).
Принцип історизму дозволяє побачити, як та чи інша подія, історичне явище виникли, який шлях у своєму розвитку пройшли і чим вони завершились.
Порівняльний принцип дозволяє порівняти, як було і як є, порівняти історичні процеси в Україні та в інших країнах, що дає можливість детальніше оцінити здобутки чи прорахунки, стан української держави, суспільства в конкретний історичний період.
Отже, без глибокого пізнання нашого історичного минулого неможливо зрозуміти сучасне, передбачити, а тим більше успішно будувати майбутнє.
Звідси й випливають основні функції історії України.
Це по-перше, пізнавальна (інтелектуально-розвиваюча). Не можна бути освіченою людиною і не знати "свого роду, племені", історії своїх батьків, дідів, прадідів, свого народу, своєї Батьківщини. Це особливо важливо для майбутніх учителів.
По-друге, - практично-політична. Ця функція дозволяє розглядати історичний процес в єдності минулого, сьогодення і майбутнього. Адже в історії народу - великий позитивний і негативний досвід, багаті культурні традиції тощо і, щоб рухатися вперед з меншими втратами і прорахунками, треба знати історію. Без історичного досвіду кожне покоління повинно було би повторювати і відкривати те, що було зроблено їхпопередниками.
І по-третє, світоглядна функція. Вона формує погляд на світ, суспільство, закони його розвитку, сприяє вихованню патріотичних почуттів, любові до своєї Вітчизни, гордості за Україну, її народ та його героїчну історію,

 
 

Цікаве

Загрузка...