WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → Теорії "індустріального суспілства" - Реферат

Теорії "індустріального суспілства" - Реферат

для роздумів про майбутнє у зв'язку з тим, "що індустріалізм приречено"'.
Як сформована концепція "постіндустріалізм" склався в 70-х pp. і зв'язаний з ім'ям професора соціології Гарвардського університету Данієля Белла. Ще з кінця 50-х pp. він активно пропагував цю концепцію. 1967 року на конференції американських футурологів Белл сформулював завдання соціального прогнозування. А 1970 р. на VII Міжнародному соціологічному конгресі проголосив свою концепція "постіндустріального суспільства". 1973 р. Белл опублікував працю "Настання постіндустріального суспільства", що в ній оприлюднив найновіший удосконалений варіант концепції.
Концепція "постіндустріального суспільства" є своєрідною проекцією "індустріального суспільства". Спочатку теоретики "постін-дустріалізму" розглядали його тільки як поліпшений варіант "індустріалізму", але згодом їхня концепція стала значно критичнішою. Вони почали критикувати "індустріалізм" за недостатність ціннісної орієнтації, за технократизм.
Белл зробив спробу дати, з одного боку, соціальний прогноз розвитку буржуазного суспільства, а з іншого - утвердити новий концептуальний підхід до цього аналізу, який заперечував би моністичну теорію суспільного розвитку К. Маркса. Він визнає велику роль Маркса у розвитку соціології, підкреслює його вплив на соціологів, які займались проблемами перспектив розвитку капіталізму, і навіть заявляє, що "всі ми постмарксисти".
Белл намагається наслідувати марксову логіку соціального аналізу і разом з тим виступає категорично проти моністичного підходу до вивчення закономірностей суспільного розвитку, яке у марксист-
' Penty A. Post-industrialism. - London, 1922. - P. 14. 485
ському вченні визначається діалектичною єдністю продуктивних сил і виробничих відносин. Белл заявляє, що недоліком марксистського вчення про заміну формацій є те, що концептуальна схема суспільного розвитку будується навколо осі відносин власності, а для характеристики капіталізму така вісь непридатна. Передовсім тому, що "власність - це юридична фікція"'. Крім Toro.fHa думку Белла, перехід від "індустріального" до "постіндустріального суспільства" зумовлюється вже не стільки матеріальними факторами, скільки соціальними інститутами. Він висуває ідею про те, що розвиток будь-якого суспільства відбувається одночасно за кількома "осьовими лініями", які визначають його економічну, політичну і культурну ево-люцікЦЗалежно від вибору "осі" історію суспільства можна розглядати По-різному: як еволюцію форм власності, його політичної організації, або культурних традицій. Сам Белл бере за основу схему побудови суспільства навколо "осі виробництва і типів використовуваних знань". У визнанні визначальної ролі наукових знань він бачить докорінну різницю між своєю концепцією і поглядами прибічників "індустріалізму", які всі суспільні зміни виводять лише з прогресу техніки і технології.
Система "постіндустріалізму" у Белла характеризується п'ятьма ознаками: 1) перехід від виробництва товарів до виробництва послуг; 2) переважання серед працівників "класу" професійних фахівців і техніків; 3) провідна роль теоретичних знань, як основи нововведень в економіці, політиці і соціальній структурі суспільства;
4) орієнтація в майбутньому на методи контролю і оцінка можливих напрямів розвитку технології; 5) прийняття рішень на засадах нової "інтелектуальної технології". Ці процеси, на думку американського соціолога, уже набирають реальних життєвих форм, тоді як риси традиційного капіталізму поступово зникають.
Теза про "економіку послуг" як одну із визначальних рис "постіндустріалізму" не викликає особливих заперечень. Проте варто зауважити, що характер суспільних відносин не залежить від того, в якій сфері господарства вони мають місце. В основу класового поділу суспільства Белл покладає принцип знань і кваліфікації і виділяє відповідно чотири основні класи: фахівці (учені, інженери, економісти), техніки і напівфахівці, службовці, робітники, зайняті фізичною працею. Панує в "постіндустріальному суспільстві" - "меритокра-тія" (у Гелбрейта - "техноструктура") - це "нова еліта", яка складається із обдарованих осіб з усіх соціальних верств. Ця еліта стає панівною не лише у виробництві, а й у політиці.
Зміна соціальної структури суспільства змінює і характер суперечностей. Белл писав: "Якщо для індустріального суспільства є ха
' Bell D. The Coming Post-industrial Society. - N.-Y., 1973. - P. 294.
486
рактерною боротьба між капіталістом і робітником на підприємстві, то в постіндустріальному суспільстві конфлікт проявляється у зіткненні між фахівцем і простолюдином в організаціях і в суспільстві"1.^Центральна ознака "постіндустріального суспільства", за Бел-лом - це панування науки, наукових знань. Белл відриває науку від економіки, проголошує її автономність, розглядає її розвиток як передумову нової організації і структури суспільства. Основними елементами цієї структури стануть університети, наукові інститути, науково-дослідні організаці'^Оскільки "велика наука" перебуває поза ідеологією, то Белл намагається протиставити її "великому бізнесу".
Ясна річ, концепція Белла, як і інші концепції "трансформації капіталізму", спирається на реальні факти, тенденції капіталістичного розвитку. Проте вона відображає лише поверхові уявлення про ці процеси. Справді, у процесі науково-технічної революції зростає роль науки, попит на кваліфіковану робочу силу, підвищується кваліфікація фахівців. Але наука не була і не може бути незалежною від соціальних умов, самодостатньою силою в суспільстві.
Теорія "конвергенції". З теоріями соціальної трансформації капіталізму тісно зв'язана теорія конвергенції. Термін "конвергенція" перекладається як "наближення", "зближення". У природознавстві він означає виникнення в процесі еволюції у відносно далеких груп організмів однакових рис у будові і функціях унаслідок їхньої життєдіяльності за схожих умов навколишнього середовища. Зарубіжні економісти й соціологи застосовували цей термін до аналізу явищ суспільного життя. Вони стверджували, що капіталізм і соціалізм під впливом сучасного індустріального розвитку набувають спільних рис, зближуються, зливаються в якесь "змішане суспільство". Воно не буде ні капіталістичним, ні соціалістичним, а втілюватиме переваги обох систем.
З обгрунтуванням теорії "конвергенції" у 50-х pp. XX ст. виступили економісти й соціологи П. Сорокін (США), Р. Арон (Франція), В. Бакінгем (США). Значного поширення теорія набула у 60-х pp., завдяки працям таких учених, як У. Ростоу (США), Ян Тінберген (Голландія), П. Дракер (США), Дж. Гелбрейт (США) таінші.
Як і розглянуті теорії "індустріального" і "постіндустріального суспільства", теорія "конвергенції" не є якоюсь цільною науковою гіпотезою. Її автори користуються різними аргументами на захист своєї позиції, по-різному описують "змішане" суспільство.
Ідею конвергенції поширювали на всі сфери суспільного життя, але її засадною частиною є економічне й технологічне обгрунтування конвергенції.
Широкої популярності набув технологічний варіант "конвергенції" Дж. Гелбрейта. Майбутнє індустріальної системи

 
 

Цікаве

Загрузка...