WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → Іcторiя розвитку економiчних теорiй , та становлення рiзних наукових шкіл. - Курсова робота

Іcторiя розвитку економiчних теорiй , та становлення рiзних наукових шкіл. - Курсова робота

Сучаснi економiчнi теорii виникли в перiод бурхливого розвитку ринкових вiдносин. Головними рушiйними силами ринку е попит i пропозицiя, якi на думку неоклаcикiв I е найважливiшими ,саморогулюючими важелями ринку. Важливим також постае питання, щодо ролi держави в економiцi. В цьому питаннi думки вчених роздiлилися , так неокласики заперечують втручання держави в економiчнi процеси, а кейнсiанська теорiя навпаки державу вважае головним iнструментом регулювання економiчних процесiв.

Висновки

У даннiй курсовiй роботi було розглянуто становлення рiзних економiчних теорiй. Починаючи з найдавнiших економiчних розробок, закiнчуючи новiтнiми вченнями XX ст. Кожна з теорiй особлива i вiдповiдае часу коли ii було розроблено. Економiчна iсторiя – це як своерiдний альманах економiчних розробок, в котрому кожна з думок доповнюе iншу.

Але не кожна економічна думка розвивається у систему поглядів і стає економічним ученням. Ні в рабовласницькому, ні у феодальному суспільстві ще не існувало бездоганноi системи економічних поглядів на економічні процеси. Вона складається поступово в процесі історичного розвитку суспільства.

У першому пунктi данноi курсовоi роботи розповiдается про першi cпроби людства осягнути економiчнi процеси. Визначне місце в історії політичної економії зайняло вчення меркантилістів. Воно зародилось у XVI—XVII ст. у країнах Західної Європи. Виражаючи інтереси торгової буржуазії, це вчення було спрямоване проти феодалізму. У меркантилістів об'єктом досліджень був обіг, зокрема багато уваги приділялося зовнішній торгівлі. Саме обіг вважався тією сферою, де створюється багатство. Загалом же у меркантилістів переважав поверховий опис явищ процесу обігу.

У другому пунктi дослiджуется розвиток економiчноi теорii протягом XVII – XIX ст. Cаме у цей вiдбувается перенесення аналізу із сфери обігу у виробництво, яке i стало початком економічної науки, що пов'язано зі становленням капіталістичного ладу. Саме його розвиток зумовив занепад меркантелізму і виникнення класичної буржуазної економічної науки.

Історично першими на шлях капіталізму стали Англія і Франція, де й зародилася класична буржуазна політекономія. Її засновниками були Вільям Петті (1623—1687 рр.,Англія) і фізіократи на чолі з Франсуа Кене (1694-1774 рр., Франція). Питання про походження багатства переноситься ними зі сфери обігу в сферу виробництва. На iхню думку, саме тут і створюється багатство у вигляді матеріальних цінностей, а його джерелом є природа і праця.

Вищим досягненням буржуазної політичної економії є праці представників англійської класичної школи Адама Сміта (1723—1790 рр.) і Давида Рікардо (1772—1823 рр.).Саме Адам Смiт підкреслив значення особистого інтересу як рушійної сили прогресу в умовах, коли всім забезпечені однакові можливості для його прояву. Коли ж; власний інтерес намагаються реалізувати за рахунок інших, він набуває несприятливого для суспільства значення. Ринковий механізм встановить гармонію лише тоді, коли він буде включений у відповідні правові та інституціональні рамки.

На початку XIX ст. на суспільній арені з'явилася така револіоційна сила, як пролетаріат. Виражаючи інтереси робіничого класу, К.Маркс і Ф.Енгельс поставили на науковий грунт соціалістичну ідею, звільнили її від утопічних ілюзій, з одного боку, й відокремили від грубого, зрівняльного комунізму, з іншого. Адже як відомо, трьома джерелами марксизму в цілому були класична німецька філософія, класична англійська політична економія та французький утопічний соціалізм. Щодо діалектики класичної німецької філософії, то вона загалом вписалась в марксистську теорію. Проте класична англійська політична економія з її ринковими, приватнопідприємницькими засадами не могла бути поєднана в практичному житті з французьким утопічним соціалізмом, з його соціальною і економічною справедливістю, рівністю, заснованими на суспільній власності, тощо. Практика, яка є критерієм істини, на прикладі розвитку країн командноадміністративної системи довела це. Утопія залишилась тим, чим вона й має бути нереальною, місцем, якого не існує в умовах сучасного етапу розвитку людської цивілізації.

У третьому пунктi зображуються новiтнi економiчнi теорii, якi виникли на тлi розвитку ринкових вiдносин. У цей перiод формуються такi течii, як неокласицизм, та кейнсiанство.

Дослiджуючи основнi етапи iсторii розвитку економiчноii теорii, стало зрозумiло наскiльки це складний i суперечливий процес, саме економiчне життя – це сама суперечливicть. I тому жодна з численних теорiй , шкiл, течiй не можуть повнiстю пояснити суть економiчного життя. Лише об'еднання, синтез дасть змогу створити бiльш-менш точне пояснення економiчних процесiв.

Використана лiтература:

 1. Алексеев А.А. Узагальнення думок вчених, як засiб пiдготовки економiчних рiшень.-К.Принт-Експрес,2002 - 80 с.

 2. Гальчинський А.С.Основи економiчних знань.Навчальний посuiбник-К.:Вища школа,1999 – 542 c.

 3. Крупка М.I. Основи економiчних теорiй. Пiдручник - К.:Атiка,2001 – 344

 4. Корнiйчук В.I. Татаренко П.В. Iсторiя економiчноi думки.-К.:Наукова думка,1996 – 456 c.

 5. Корнiйчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М., та iн.:За ред.Л.Я.Корнiйчук.-К.:КНЕУ,1999 – 564 c.

 6. Майбурд Е.М. Введення в iсторiю економiчноi думки. Вiд пророкiв до професорiв.М.1996 – 112 c.

 7. Мазаракi А.А., Воронова Н.П. Еконоiчна теорiя.-К.:2000 – 196c.

 8. Мешко I.М. Iсторiя економiчних вчень.-К.:1994 – 167 c.

 9. Мешко I.М. Пойда-Носик Н. Cучасний монетаризм. Навчальний посiбник.-Ужгород:2002 – 66 с.

 10. Тиличко Н.О., Пучко О.А. Економiчна iсторiя. Лекцii.-К.:КНЕУ,2000 – 268 c.

 11. Чайковський В.C. Економiчна icторiя свiту, Украiни. Навчальний посiбник.-Тернопiль:Лiлея.1997 – 182 c.

 12. Черкашина Н.К. Економiчна iсторiя. Навчальний посiбник.- К.:ЦУЛ.187 c.

 13. Юхименко П.I. Iсторiя новiтнiх економiчних вчень (вiд Кейнса до наших днiв). За ред.Чухно А.А.-Бiла Церква: 2005 – 306 c.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...