WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → Соціально-економічні погляди М. Бухаріна: нові підходи до проблеми - Курсова робота

Соціально-економічні погляди М. Бухаріна: нові підходи до проблеми - Курсова робота

хлібозаготівлі потрібно шукати на шляхах розвитку куркульського господарства та згортання індустріалізації" 25, с. 48 .
Необхідно підкреслити, що й в "Советской исторической энциклопедии" (том 11) зазначено: "Праві, особливо Бухарін, настоювали на посиленні одноосібних, особливо куркульських господарств. Розцінюючи куркульські господарства як силу, здатну забезпечити підйом сільськогосподарського виробництва, Бухарін пропонував надати капіталістичним елементам повну свободу" 22, с. 510 .
Подібна оцінка М.Бухаріна подана і в VII томі "Истории СССР с древнейших времён до наших дней", де наголошується: "Права опозиція все більше схилялась до політики угоди з капіталістичними елементами міста і села. Один з лідерів правої опозиції Бухарін твердив, що перетворення села буде здійснюватись шляхом кооперування селян по лінії товарообігу" 30, с. 456 .
Отже, у працях радянських істориків 30-х -початку 80-х років діяльності М Бухаріна давалась негативна оцінка. Якщо у 30-50х роках радянські історики зображували М.Бухаріна як терориста і шпигуна, то пізніше ці оцінки були дещо пом'якшені. У працях 60-80-х років підкреслено, що М Бухарін утворив "правий ухил" в партії, був противником індустріалізації і колективізації, робив ставку на куркуля.
В часи перебудови, після приходу до влади М.Горбачова ,стало можливим об'єктивно, неупереджено розглянути по-новому питання життя та діяльності М.Бухаріна. Початок цьому поклала доповідь М.С.Горбачова 2Жовтень і перебудова: революція продовжується", виголошена ним на урочистому засіданні, присвяченому 70-річчю Жовтневої революції. М.Горбачов навів ленінську характеристику Бухаріна, а також зазначив, що останній недооцінив значення фактора часу в будівництві соціалізму 27, с. 16 . Ця доповідь поклала початок радянському "бухарінознавству".
Перші радянські публікації, присвячені М.Бухаріну, з'явились у періодичній пресі в кінці 1987 року. Серед них можна назвати статтю Ф.Медведєва в журналі "Огонёк" "Он хотел переделать жизнь, потому, что её любил". Ця стаття представляє собою захоплюючу бесіду автора з дружиною М.Бухаріна Анною Ларіною. М.Бухарін тут охарактеризований як людина гуманна, співчутлива, але одночасно він був і полемістом, який накидався на свого противника з шаленою енергією 48, с. 29 . У 1988 році, за висловом істориків І.Бордюгова і В.Козлова, наступив вал публікацій про М.Бухаріна 39, с. 52 . З'явилась і його біографія, написана істориком Г. Горєловим.
30 вересня 1988 року в Інституті марксизму - ленінізму при ЦК КПРС відбулась наукова конференція, присвячена 100-річчю з дня народження М.Бухаріна. У ній взяли участь наукові співробітники Інституту, а також рідні М.Бухаріна: його дружина Анна Михайлівна, дочка Світлана Миколаївна, син Юрій Миколайович. Матеріали конференції послужили основою книги "Бухарин: человек, политик, учёный", яка була видана у 1990 році. Статті, включені в цю книгу, присвячені різним аспектам життя і діяльності М.Бухаріна, його економічним поглядам, суті "бухарінської альтернативи" 40, с. 122 .
10-14 жовтня 1988 року відбулась міжнародна конференція у Вупперталі (ФРН), присвячена 100-річчю з дня народження М.Бухаріна 40, с. 85 . Вона була приурочена в основному економічним поглядам М.Бухаріна та його ролі в політиці СРСР.
У жовтні 1988 року у газеті "Правда" з'явилась ювілейна стаття В.Журавльова і В.Наумова під назвою "Возвращение к правде". У цій статті дано об'єктивну характеристику М.Бухаріну як видатному теоретику партії. Автори статті зазначали, що основну небезпеку для соціалізму Бухарін бачив у рості бюрократичного переродження апарату 43 .
Серед праць про М.Бухаріна, опублікованих у 1988 році, слід відзначити статтю В.Д.Єсакова "Бухарин Н.И. и Академия наук", вміщену в журналі "Природа". У ній дана характеристика діяльності М.Бухаріна в Академії наук СРСР на початку 30-х років, підкреслено його роль у вивченні історії науки і техніки 42, с. 85 - 92 .
Слід відзначити також статтю В.Амлінського "На заброшенных гробницах", вміщену у збірнику "Возвращённые имена". У цій статті автор зазначив, що М.Бухарін один з перших помітив небезпеку колосального адміністративного апарату. Він також вказував на доцільність ринкових відносин при соціалізмі 37, с. 4 . Автор також подав опис арешту та судового процесу над М.Бухаріним. У даній статті наведено також уривок із стенограми судового засідання у справі "правотроцкістського блоку".
У монографії В.П.Бокарьова "VIII съезд РКП(б)" відображено участь М.Бухаріна у роботі VIII з'їзду, що проходив з 18 по 23 березня 1919 року. У цій праці подана також доповідь, виголошена М.Бухаріним на з'їзді 19 березня 1919 року 38, с. 90 .
Заслуговує уваги, на наш погляд, і стаття "Вокруг раскрестьянивания", вміщена у збірнику "В человеческом измерении", яка висвітлює погляди М.Бухаріна на селянську проблему. Автори статті зазначають, що М.Бухарін негативно відносився до колективізації як магістрального шляху до соціалізму. Таким шляхом, на думку М.Бухаріна було кооперування 41, с. 131 .
Досить цікавою є монографія Я.І.Потеряйка "Н.И.Бухарин - штрихи к политическому портрету", де висвітлено діяльність М.Бухаріна у 20-х роках. Автор звернув увагу на боротьбу М.Бухаріна проти Троцького і троцькістів. Висвітлено також стосунки В.Леніна та М.Бухаріна на початку 20-х років. Автор також зазначив, що у 1925 році М.Бухарін розділяв антиленінські погляди на кооперацію, а також проявляв симпатії до куркульства 50, с. 28 . Тут автор повторив старі оцінки М.Бухаріна.
У статті С.Цакупова "Н.И.Бухарин о нэпе", вміщеній в журналі "Экономические науки", ведеться мова про розробку М.Бухаріним нової економічної політики. У статті підкреслюється, що М.Бухарін в 1925 - 1928 роках розробляв розгорнутий план перетворення Росії непівської в Росію соціалістичну, С.Цакупов зазначає, що М.Бухарін прийшов до розуміння непу як особливої, досить довгої фази перехідного періоду, через котру в тій чи іншій мірі повинні пройти багато країн і котрій властивий ряд перехідних ступенів 53, с. 91-97 .
Необхідно відзначити також працю відомого радянського дослідника Отто Лациса "Перелом: опыт прочтения несекретных документов". При написані цієї праці автор користувався лише документами, котрі були загальновідомі і опублікованні. У цій праці є розділ, присвячений М.Бухаріну. Автор простежив еволюцію поглядів М.Бухаріна від "лівого комунізму" до так званого "правого ухилу". О. Лацис відзначає, що коли М.Бухарін був "лівим", то вважав, що при соціалізмі зникнуть всі основні проблеми політичної економії 48, с. 122 . Однак, незабаром Бухарін позбувся "лівих помилок". О.Лацис відзначив також статтю М.Бухаріна "Заметки экономиста", де той виступив проти форсованоїіндустріалізації. О.Лацис підкреслював, що М.Бухарін відійшов від своїх попередніх поглядів, виступив сам проти себе, але на відміну від інших, його рух був природнім - від помилок молодості до зрілих поглядів, перевірених досвідом 48, с. 154 .
Серед праць зарубіжних істориків з даної проблеми слід відзначити дослідження

 
 

Цікаве

Загрузка...