WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → Соціально-економічні погляди М. Бухаріна: нові підходи до проблеми - Курсова робота

Соціально-економічні погляди М. Бухаріна: нові підходи до проблеми - Курсова робота

об'єктивно оцінити діяльність М.Бухаріна. Значення його економічної концепції полягає в тому, що в ній було поєднано планування з ринковою економікою. М.Бухарін протиставив сталінізму свою концепцію гуманного, демократичного соціалізму.
Не претендуючи на вичерпність проблеми, автор дипломної роботи вважає, що зібраний матеріал може бути використаний учнями, студентами, вчителями, аспірантами і всіма тими, хто цікавиться життям і діяльністю Миколи Івановича Бухаріна.
Список використаних джерел та літератури
І. Опубліковані документи і матеріали
а) Документи опубліковані в збірниках
1. Материалы февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП (б)/ 1937 года // Вопросы истории. - 1992. - №4-5. - С.3-37.
2. Из резолюции о Бухарине (Принята Х Пленумом ИККИ) // Хрестоматия по новейшей истории.-Т.1.1917 - 1939. - М.: Соцэкгиз, 1960. - С.145-146.
3. О культе личности и его последствиях. Доклад Н.С. Хрущева ХХ съезду КПСС 25 декабря 1956 года // Реабилитация: Политические процессы 30-50-х годов / Под ред. А.Н. Яковлева. - М.: Политиздат, 1991. - С.19-68.
4. Пленум ЦК ВКП (б) 23 февраля-5 марта 1937 года. Информационное сообщение // Коммунистическая партия Советского Союза в решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. - Т.6. - М.: Политиздат, 1985. - с.378. (Далі - КПСС в резолюціях...).
5. Резолюция объединенного заседания Политбюро ЦК и Президиума ЦКК по внутрипартийным делам от 3 февраля 1929 года // КПСС в резолюциях. - Т.4. - С.436-446.
6. Резолюция объединенного заседания Политбюро ЦК и ЦКК ВКП (б) 6-23 апреля 1929 года по внутрипартийным делам // КПСС в резолюциях. - Т.4. - С.429-436.
б) Праці М. Бухаріна
7. Бухарин Н.И. Будущему поколению руководителей партии // Осмыслить культ Сталина. - М.: Прогресс, 1989.- С.609-610.
8. Бухарин Н.И. Избранные произведения. - М.: Политиздат, 1988. - 499с.
9. Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма (сборник). - М.:
Политиздат, 1989. - 311с.
10. Бухарин Н.И. Путь к социализму: Избр. произведения. - Новосибирск: Наука, 1990. - 493 с.
11. Бухарин Н.И. Тюремные рукописи / Под ред. Н. Бордюгова. В 2-х т. - М.: АИРО ХХ, 1996. - 258 с.
12. Бухарин Н.И. Этюды. - М.: Книга, 1988. - 357 с.
в) Праці В.Леніна та інших діячів ВКП(б)
13. Ленін В.І. Лист до з'їзду // Повне зібрання творів. - Т. 45. - К.: Політвидав, 1975. - С.327-338.
14. Ленін В.І. Криза партії // Повне зібрання творів. - Т.42. - К.: Політвидав, 1974. - С.226-294.
15. Ленін В.І. Ще раз про профспілки, про поточний момент і про помилки тт. Троцького і Бухаріна // Повне зібрання творів. - Т.42. - К.: Політвидав, - 1974. - С.255-294.
16. Троцкий Л. Портреты революционеров: Сборник / Ред.-сост. Ю.Г.Фельштинский. - М.: Моск. рабочий, 1991. - С.172-180.
17. Петровский Г.И. Избранные произведения. - М.: Политиздат, 1987. - С.229-230.
г) Мемуари
18. Ларина А.И. Незабываемое // Знамя. - 1988. - декабрь. - С.109-164.
19. Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Воспоминания. В 3-х т. - Т.1 - М.: Сов. писатель, 1990. - С.130-164.
ІІ. Довідкові видання
20. Большая Советская энциклопедия / Глав. ред. Б.А. Введенский. - Т.34. - М.: Изд-во БСЭ, 1955. - С.365-366.
21. Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - С.372-374.
22. Советская историческая энциклопедия. - Т.11. - М.: Сов. энциклопедия, 1968. - С.510.
ІІІ. Узагальнюючі праці.
23. Боффа Дж. История Советского Союза. В 2-х томах. - Т.1. - М.: Междунар. отношения, 1990. - С.300-309.
24. Волкогонов Д.А. Тріумф і трагедія. Політичний портрет Й.В.Сталіна. В 2-х книгах. - Книга І. - К.: Політвидав, 1989. - С.313-475.
25. Всемирная история. - В 13-ти т. Т.ІХ / Под ред. И.И. Зубока. - М.: Соц.-экиз, 1962. - С.47-48.
26. Геллер М., Некрич А. История России, 1917-1995. В 4-х т. - Т.1., Кн.І. Утопия у власти, 1917-1945. - М.: МИК: Агар, 1996. - С.300-304.
27. Горбачов М.С. Жовтень і перебудова: революція продовжується. Доповідь на урочистому засіданні 2 листопада 1987 року. - К.: Політвидав, 1987. - С.16.
28. История КПСС: курс лекций. - К.: Вища школа, 1988. - С.260-273.
29. История России ХХ века / Отв. ред. В.П. Дмитренко. - М.: АСТ, 1996. - С.250-251.
30. История СССР. С древнейших времен до наших дней. в двух сериях, 12-ти т. - Т.8 / Отв. ред. Ю.А. Поляков. - М.: Наука, 1967. - С.456.
31. Карр Э. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917-1929. - М.: Интер-Версо, 1990. - С.91-92.
32. Медведев Р.А. О Сталине и сталинизме. - М.: Прогресс, 1990.- С.326-338.
33. Реабилитация: Политические процессы 30-50-х годов / Под. ред. А.Н. Яковлева. - М.: Политиздат, 1991. - С.241-255.
34. Сироткин В.Г. Вехи отечественной истории. Очерки и публицистика. - М.: Междунар. отношения, 1991. - С.194-196.
35. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. - Т.1. - М.: Инком-НВ. - 1991. - С.371-376.
36. Такер Р. Сталин. Путь к власти, 1879-1929: История и личность: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1991. - С.359-371.
IV. Монографії та статті.
37. Амлинский В. На заброшенных гробницах // Возвращённие имена: Сборник публицистических статей. В 2-х книгах. - Книга І. - М.: Издательство АПН, 1989. - С.3-15.
38. Бокарев В.П. VIII съезд РКП(б). - М.: Политиздат, 1990. - С.12-14.
39. Бордюгов Г.А.,Козлов В.А. История и конъюнктура: Субъективные заметки об истории сов. общества. - М.: Политиздат, 1991. - С.51-122.
40. Бухарин: человек, политик, ученый [Сб. ст. / Сост. А. Соколов]. - М.: Политиздат, 1990. - 412 с.
41. Вокруг раскрестьянивания // В человеческом измерении / Под ред. А.Г. Вишневского. - М.: Прогресс, 1989. - С.129-137.
42. Есаков В.Д. Бухарин Н.И. и Академия наук // Природа. - 1988. - №9. - С.85-92.
43. Журавлев В., Наумов В. Возвращение к правде // Правда. - 1988. - 9 опт.
44. Коэн Ст. Бухарин, нэп и альтернатива сталинизма. // Экономика и организация промышленного производства. - 1988. - №9. - С.156-167.
45. Коэн Ст. Бухарин: Политическая биография, 1988-1938. / Пер. с англ. Е.Четвергова. - М.: Прогресс, 1988. - 570 с.
46. Коэн Ст. Дуумвират-Бухарин и Сталин // Огонек. -1988. - №45. - С.29-31.
47. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). - К.: Основи, 1996. - С.316-317.
48. Лацис О.Г. Перелом: Опыт прочтения несекретных документов. - М.: Политиздат, 1990. - С.112-178.
49. Медведев Ф. Он хотел переделать жизнь, потому, что ее любил // Огонек. - 1987. - №48. - С.26-30.
50. Огурцов А.П. Неизвестный Н.И. Бухарин // Вопросы философии. - 1993. - №6. - С.3-19.
51. Потеряйко Я.И. Н.И. Бухарин: Штрихи к политическому портрету. - К.: Знания УССР, 1988. - 32 с.
52. Сушко О. Державне регулювання приватного підприємництва в Україні в період непу // Пам'ять століть. - 2001. - №6. - С.76-87.
53. Цакупов С. Н.И. Бухарин о непе// Экономические науки. - 1989. - №11.- С.91-97.

 
 

Цікаве

Загрузка...