WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → М. І. Туган-Барановський - український вчений зі світовим ім'ям - Реферат

М. І. Туган-Барановський - український вчений зі світовим ім'ям - Реферат

видана монографія доктора економічних наук Л.П. Горкіної "М.І. Туган-Барановський в економічній теорії та історії". У передмові автор пише: "Головна мета дослідження, що пропонується читачу, дати якомога реальніше уявлення про особистість і наукові здобутки М. Туган-Барановського. Насамперед, про його вагомий внесок в історію політичної економії і соціалізму, визнаним фахівцем якої він був, а також у саму економічну теорію. Останнє стосується теорії цінності, теорії грошей і ряду інших проблем, досить детально розглянутих у книзі". [4, с. 5].
Слід також високо оцінити роботу подвижників, які у важких умовах видання робіт з економічної теорії здійснювали переклади й видання українською мовою найважливіших робіт М.І. Туган-Барановського, створюючи умови для їх вивчення сучасними студентами, фахівцями-економістами, та всіма, хто цікавиться економічною теорією.
Першим таким виданням була вже згадувана книга "Політична економія. Курс популярний". У 1998 р. була видана "Українська економічна думка: Хрестоматія", у якій представлені уривки з робіт маловідомих і не публікованих у виданнях радянського періоду українських економістів. Укладачем, науковим редактором перекладів, автором вступних розділів і біографічних довідок є професор С. М. Злупко. У "Хрестоматії" також представлені уривки з робіт М. І. Туган-Барановського [25 с. 221-273]: "Періодичні промислові кризи", "Історія англійських криз, загальна теорія криз" (1923), "Основи політичної економії" (1911), "Паперові гроші і метал" (1919), "Кооперація, її соціально-економічна природа та визначення" (1918), "Вплив ідей політичної економії на природознавство і філософію" (1923).
У 2003 році українською мовою виданий підручник М. І. Туган-Барановського "Основи політичної економії". Переклад виконаний С. Злупко і Я. Злупко за науковою редакцією С. Злупко. Передмовою є блискуча стаття С. М. Злупко "Наукові новації Михайла Туган-Барановського і його "Основи політичної економії" [22 с. 7-42]. Видання одержало високу оцінку в економічній пресі.
Нещодавно у видавництві Київського національного економічного університету до 100-літнього ювілею видатного вченого видана українською мовою книга М. І. Туган-Барановського "Паперові гроші і метал". Переклад й наукове редагування видання здійснив доктор економічних наук, професор М. І. Савлук. У книзі вміщена також його передмова "Внесок М. І. Туган-Барановського в розвиток світової монетарної теорії" [23 с. 7-34].
Проведена дослідницька робота й відсутність ідеологічного тиску призвели до об'єктивної оцінки наукової спадщини М. І. Туган-Барановського.
У сучасній "Економічній енциклопедії", у статті Л.П. Горкіної М. І. Туган-Барановський представлений як "український учений, педагог, публіцист і громадський діяч. Всесвітнє визнання він одержав за внесок у теорію кон'юнктурних коливань, монетарну теорію, критичний аналіз економічної теорії марксизму, історію і теорію кооперації. Відомими на Заході є його праці з проблем розподілу, історії господарства Росії, історії економічних вчень, історії і теорії соціалізму, філософії, економічної соціології тощо. І. Шумпетер називав Туган-Барановського найкращим слов'янським економістом. У колишньому СРСР наукова спадщина Туган-Барановського не вивчалася, його працям надавалася негативна оцінка, оскільки вчений був віднесений до буржуазних економістів" [5, с.699].
Проведена за більш ніж десятилітній період науково-дослідна робота з об'єктивного вивчення праць М. І. Туган-Барановського створила передумови для висвітлення його реального внеску в розвиток економічної теорії в підручниках і навчальних посібниках для освіти покоління, що у майбутньому покликано продовжити розбудову незалежної демократичної України.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: Навчальний посібник. - К.: Заповіт. - 240 c.
2. Горкіна Л.П. Академік Михайло Туган-Барановський // Члени-засновники Національної Академії наук України: Зб. нарисів. - К., 1998. - С. 258-296.
3. Горкіна Л.П. Нова епоха в історії економічної науки. Теорія економічних циклів М.І. Тугана-Барановського // Вісник НАН України. - 1994. - №11-12. - С.58-67.
4. Горкіна Л. П. М. І. Туган-Барановський в економічній теорії та історії. - К.: ІЕП НАН України, 2001. - 268 с.
5. Горкіна Л.П. Туган-Барановський Михайло Іванович (1865-1919) // Екон. енциклопедія. 43-х т.т. - Т.3. - К.: "Академія", 2002. - С. 699-701.
6. Злупко С. М. Інституційно-інвестиційна теорія Михайла Туган-Барановського та її вплив на світову інвестицію // Фінанси України. - 2004. - № 4. - С. 3-16.
7. Злупко С. М. Михайло Туган-Барановський (український економіст світової слави). - Львів: Каменяр, 1993. - 192 с.
8. История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Под ред. комиссии ЦК ВКП(б). Одобрен ЦК ВКП(б), 1938. - М.: Госполитиздат, 1938. - 352 с.
9. Історія економічної думки України: Навч. посібник / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. - К.: Либідь, 1993. - 272 с.
10. Классики кейнсианства в двух томах. Т. 2. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. Части III-IV. - М.: Экономика, 1997. - 431с.
11. Коропецький І.С. Українські економісти ХІХ століття та західна наука. - К.: Либідь, 1993. - 192 с.
12. Ленин В. И. Аграрный вопрос и "Критики Маркса". ПСС. Т. 5. - С. 95-268.
13. Ленин В. И. Государство и революция. ПСС. Т. 33. - С. 1-120.
14. Ленин В. И. Заметка к вопросу о теории рынков (По поводу полемики гг. Туган-Барановского и Булгакова). ПСС. Т. 4. - С. 44-54.
15. Ленин В. И. Кадетский профессор. ПСС. Т. 22. - С. 153-154.
16. Ленин В. И. Письмо А. Н. Потресову. 27 июня 1899 г. ПСС. Т. 46. - С. 28-33.
17. Ленин В. И. Предисловие к сборнику "За 12 лет". ПСС. Т. 16. - С. 95-113.
18. Мицюк О. К. Наукова діяльність політико-економіста М. Туган-Барановського. - Львів, 1931.
19. Павловський М. Закон Тугана-Барановського / Економічна енциклопедія. У трьох томах. Т. 1. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - С. 570-572.
20. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров, 2-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1983. - 1600 с.
21. Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии. - СПб. 1909. - 760 с.
22. Туган-Барановський М. І. Основи політичної економії. Автор пер. і вступ. статті С. М. Злупко. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. - 628 с.
23. Туган-Барановський М. І. Паперові гроші та метал / Пер. з рос. та наук. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2004. - 200 с.
24. Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. - М.: Экономика, 1989. - 496 с.
25. Українська економічна думка: Хрестоматія / Упорядник, наук. ред. пер., автор вступ. розд. і біогр. довідка С. М. Злупко. - К.: Знання, 1998. - 448 с.
26. Украинская СоветскаяЭнциклопедия. Т.11, книга первая. Изд. второе. - К.: Главная редакция УСЭ, 1984. - 605 с.
27. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия (в 4 томах)- Гл. ред. А.М.Румянцев. Т.4. - М.: Советская энциклопедия, 1980, - 672 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...