WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → Кейнсіанська теоретична революція 30-х років XX ст. та її вплив на світову економічну думку - Реферат

Кейнсіанська теоретична революція 30-х років XX ст. та її вплив на світову економічну думку - Реферат

має такий вигляд:
CG = S,
де C - капіталоємкість продукції; G - темп зростання національного доходу; S - частка заощаджень у національному доході.
Допускаючи, що C = const за умов рівності темпу нагромадження капіталу й темпу зростання продукції, a S = const внаслідок стабіль-ності функції споживання, можна зробити висновок про постійний (гарантований) темп зростання національного доходу:
Головними факторами економічного зростання визнаються інве-стиції та капіталоємкість (відношення використовуваного капіталу до обсягу виробленого продукту). З цим пов'язаний головний недолік зазначеної моделі - ігнорування впливу праці, підвищення її продуктивності, технічного прогресу, освітнього та професійного рівня робітників тощо.
Інше продовження кейнсіанської традиції - пошук шляхів досяг-нення економічноїрівноваги одночасно на двох ринках: товарів і грошей, здійснений Дж. Хіксом і А. Хансеном (рис. 5). Рівноважний стан обох ринків визначається перетином кривої IS (інвестиції - заощад-ження), що відображає рівновагу товарного ринку, і кривої LM (лік-відність - грошова маса), що виражає рівновагу на ринку грошей. Стану рівноваги відповідають норма відсотка i0 та рівень національного доходу Y0.
У неокейнсіанській моделі поряд з мультиплікатором суттєву роль відіграє акселератор як відношення приросту інвестицій до приросту доходу. Лауреат Нобелівської премії Дж. Хікс об'єднав ідеї мульти-плікатора й акселератора у визначенні національного доходу:
де K - мультиплікатор; Yt, Yt-1, Yt-2 - національний доход в період відповідно t, t - 1, t - 2; At - автономні інвестиції; V - акселератор.
Неокейнсіанство не є одноманітною течією; у ньому можна виок-ремити два напрямки - вже розглянуту так звану ортодоксальну тео-рію (представники - Дж. Хікс, А. Хансен, Є. Домар, Р. Харрод) і ліве кейнсіанство, або кембриджську школу (Дж. Робінсон, П. Сраффа, Н. Калдор та ін.). Окремо можна зазначити також посткейнсіанство, у якому чільне місце посідає А. Філліпс.
Видатним представником лівого кейнсіанства була Джоан Робінсон (нар. 1903). Ліві кейнсіанці погоджувалися з Дж. М. Кейнсом у тому, що основна проблема капіталізму - проблема ефективного попиту, але головну причину недостатнього попиту вони вбачали в нерівномірному розподілі національного доходу. Засобом підвищення попиту вони вважали обмеження діяльності монополій, а в теоретичному плані прагнули об'єднання кейнсіанства й марксизму. Ліві кейнсіанці обстоювали позицію соціальної орієнтації державних витрат: відмови від гіпертрофованих військових витрат і збільшення капіталовкладень у житлове будівництво, інфраструктуру, охорону здоров'я, освіту, соціальне страхування.
Артур Філліпс здійснив графічне обґрунтування концепції оберне-ної залежності безробіття та інфляції, яка дістала назву кривої Філ-ліпса. За допомогою математичних формул і статистичного матеріа-лу вчений намагався пов'язати динаміку заробітної плати з динамі-кою ступеня безробіття, аналізуючи дані за період 1861-1957 pp. Він указав на функціональну залежність аналізованих величин, але зазна-чив, що зв'язок між темпами зростання зайнятості й динамікою заробітної плати не є лінійним. Крива Філліпса була побудована на ста-тистичних даних відносно стабільного періоду капіталізму, тому інфляція й безробіття змінюються на ній у протилежних напрямах. У наш час тісно пов'язати темпи інфляції з темпами безробіття, як це робили посткейнсіанці, практично неможливо.
Крива Філліпса (рис. 6) підтверджує такий висновок: державна політика регулювання сукупного попиту не може повністю ліквідувати
безробіття ціною посилення інфляції чи зменшити інфляцію ціною звільнення робітників. Вона має спрямовуватися на одночасне досяг-нення найнижчих показників інфляції та безробіття (треба вибрати оптимальну точку на кривій, наприклад A, де рівні інфляції та безробіття дорівнюють 3 %).
Починаючи з 1968 р. в розвинених країнах ринкової економіки скорочення виробництва та зростання безробіття збіглися в часі з посиленням інфляційних тенденцій (явище стагфляції). Спроби побудувати криві за новими показниками не мали успіху - вчені отримували не криву, а ламану лінію. Неможливість за допомогою кривих Філліпса пояснити сучасні економічні процеси значною мірою вплинула на подальше ставлення до всієї кейнсіанської теорії. Це спричинило появу нового пояснення стагфляції (з боку неокласичного напрямку) через так звану гіпотезу природного рівня, яка ставить під сумнів сам факт існування оберненої залежності між інфляцією та безробіттям, наполягаючи на тому, що в довгостроковій перспективі економічна система досягає стабільності та стійкості за умови природного рівня безробіття. Останній був емпірично встановлений на рівні 6 %, що збігається з рівнем безробіття в умовах відсутності циклічного безробіття.
Кейнсіанство та його модифіковані варіанти - неокейнсіанство та посткейнсіанство - істотно вплинули на світову економічну думку, але у сфері економічної політики їх домінування різко обмежилось у 60-70-ті роки XX ст. Ці теорії не дістали такого продовження, на яке сподівалися. Кейнсіанство було створене як теоретичне обґрунтування виходу з кризи, тому виявилося неспроможним вирішити проблеми постійного, динамічного розвитку. Це значною мірою спричинилося до активізації критики кейнсіанства та його різновидів неокласиками та неолібералами.
Список використаної літератури
1. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. - К.: Хагар-Демос, 1993. - 785 с.
2. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1995. - 352 с.
3. Самуэльсон П. Экономика: В 2 т.; Пер. с англ. - М.: Алгон, 1994. - Т. 1. - 333 с.
4. Туган-Барановский М. И. Социализм как положительное учение. - Пб., 1918.
5. Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. - М.: Экономика, 1989. -496 с.
6. Усоскин В. М. "Денежный мир" Милтона Фридмена. - М.: Мысль, 1989. - 174 с.
7. ХансенЭ. Экономические циклы и национальный доход: Пер. сангл. -М.: Изд-во иностр. лит., 1959. - 760 с.
8. Харрод Р. К теории экономической динамики: Пер. с англ. - М.: Изд-во иностр. лит., 1959.-212 с.
9. Хеше П. Экономический образ мышления: Пер. сангл. - М.:Новости, 1991. - 702 с.
10. Хикс Дж. Стоимость и капитал: Пер. с англ. / Под ред. Р. М. Энтова. - М.: Прогресс, 1993. -488 с.
11. Эклунд К. Эффективная экономика: Шведская модель: Пер. со швед. - М.: Экономика, 1991. -352 с.
12. Ядгаров Я. С. История экономических учений. - М.: Экономика, 1996. - 249 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...