WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → Пролетарська політична економія К. Маркса - Реферат

Пролетарська політична економія К. Маркса - Реферат

про те, що матеріальною основою періодичності економічних криз є масове оновлення основного капіталу.
Для виявлення умов повної реалізації сукупного суспільного продукту К. Маркс висунув певні передумови аналізу, а саме: 1) поділ сукупного суспільного продукту за натуральною формою - на засоби виробництва й предмети споживання, а за вартістю - на C + V + M; 2) збіг ціни й вартості; 3) розгляд двокласового суспільства, що скла-дається з буржуазії та пролетаріату; 4) постійнанорма додаткової вартості; 5) незмінність органічної будови капіталу та інші. Застосовуючи наукову абстракцію, К. Маркс сформулював умови простого відтворення
які забезпечують рівномірний і пропорційний розвиток двох підроз-ділів суспільного виробництва. Умови розширеного відтворення такі:
I(V + M) > IIC - новостворена вартість I підрозділу більша за постійний капітал II підрозділу;
I(C + V + M) > IC + IIC - увесь продукт I підрозділу має забезпе-чувати збільшення постійного капіталу I й II підрозділів;
I(V + M) + II (V + M) > II(C + V + M) - національний доход, створений в обох підрозділах, споживається не повністю, забезпечуючи нагромадження.
Предметом дослідження третього тому "Капіталу" є процес капіталістичного виробництва в тих формах, у яких він існує в реальному економічному житті та в буденній свідомості самих агентів виробництва. К. Маркс характеризує прибуток як перетворену форму додаткової вартості, яка є вже не результатом експлуатації робочої сили, а породженням усього авансованого капіталу, тобто норма прибутку визначається за формулою
де P - прибуток, що дорівнює додатковій вартості.
Ціна виробництва (ЦВ), за К. Марксом, - це перетворена форма вартості, що складається з витрат виробництва (K) і середньої норми прибутку ( P ):
ЦВ=K+P.
Учений показав причини й механізми утворення середньої норми прибутку під впливом міжгалузевої конкуренції, що призводить до відхилення цін від вартості й утворення цін виробництва. Закон тен-денції норми прибутку до зниження, сформульований К. Марксом, свідчить, що зростання продуктивної сили праці, сприяючи підвищенню органічної будови капіталу, веде до падіння норми прибутку (але маса прибутку все одно може зростати). К. Маркс зупиняється на факторах, які протидіють цьому закону: підвищенні рівня експлуа-тації праці, зниженні заробітної плати нижче від вартості робочої си-ли, здешевленні елементів основного капіталу, відносному перенаселенні, зовнішній торгівлі, збільшенні акціонерного капіталу. К. Маркс розглядав акціонерні товариства як "результат вищого розвитку капіталістичного виробництва, необхідний перехідний пункт до зворотного перетворення капіталу у власність виробників ... у безпосередню суспільну власність" .
Особливе місце в теорії марксизму займає дослідження аграрних відносин (капіталістичної земельної ренти). К. Маркс розрізняв поняття абсолютної та диференціальної (I та II) земельної ренти. Абсолютна рента виникає з монополії приватної власності на землю; її приносять усі земельні ділянки, що здаються в оренду, через нижчу порівняно з промисловістю органічну будову капіталу в сільському господарстві. Диференціальна рента має за основу монополію на землю як об'єкт господарювання (через обмеженість землі ринкова ціна формується не за середніх, а за найгірших умов виробництва). Диференціальна рента I - це різниця між ринковою (на найгірших землях) та індивідуальною ціною виробництва (на інших землях). Вона виникає внаслідок відмінностей у родючості земель і місцезнаходженні ділянок. Диференціальна рента II виникає внаслідок інтенсивного розвитку сільського господарства, послідовних вкладень капіталу в певну ділянку землі, що призводить до зміни економічної родючості землі. Ціну землі (ЦЗ) К. Маркс розглядає як капіталізовану ренту та визначає формулою
де г - рента; S - норма позичкового відсотка.
Триєдиній формулі класиків, згідно з якою капітал породжує прибуток, земля - земельну ренту, а праця - заробітну плату, К. Маркс протиставив пояснення джерел доходів на основі трудової теорії вар-тості, відзначаючи, що прибуток, процент і земельна рента є перетвореними формами додаткової вартості.
Центральне місце в четвертому томі "Капіталу" ("Теорії додаткової вартості") займає вчення Д. Рікардо: перша частина присвячена пошукам джерел додаткової вартості до Д. Рікардо, друга - самому його вченню, третя - розкладу рікардіанства. Поряд з оглядом більш ніж двохсотрічної історії буржуазної політичної економії в ньому подано аналіз багатьох найважливіших теоретичних і методологічних питань науки.
Значення марксистської політекономії важко переоцінити, але не слід розглядати вчення К. Маркса як догму чи керівництво до дії. Потрібно пам'ятати, що К. Маркс основні свої теоретичні дослідження проводив у середині XIX ст., спостерігаючи сучасний йому капіталізм та його антагонізми. Неможливо механічно перенести марксистський аналіз капіталістичної дійсності та його висновки на економічну систему розвинених країн кінця XX ст. Трудова теорія вартості, розгорнуто викладена К. Марксом, - це не єдино можливе й незаперечне пояснення додаткового продукту. Величезний внесок К. Маркса в економічну думку світу не підлягає сумніву, але до його вчення треба ставитися критично, синтезуючи та поєднуючи його з іншими економічними теоріями.
Список використаної літератури:
1. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1968. - 600 с.
2. Сисмонди С. Новые начала политической экономии: В 2 т. - М., 1936. - Т. 1.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов - М.: Наука, 1962. - 624 с.
4. Современная буржуазная экономическая мысль: Критика теории и методологии. - М.: Мысль, 1986.-268 с.
5. Современная экономическая мысль: Пер. с англ. / Под ред. В. С. Афанасьева, Р. М. Энтова. - М.: Прогресс, 1981. - 815 с.
6. Туган-Барановский М. И. Социализм как положительное учение. - Пб., 1918.
7. Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. - М.: Экономика, 1989. -496 с.
8. Усоскин В. М. "Денежный мир" Милтона Фридмена. - М.: Мысль, 1989. - 174 с.
9. ХансенЭ. Экономические циклы и национальный доход: Пер. сангл. -М.: Изд-во иностр. лит., 1959. - 760 с.
10. Харрод Р. К теории экономической динамики: Пер. с англ. - М.: Изд-во иностр. лит., 1959.-212 с.
11. Хеше П. Экономический образ мышления: Пер. сангл. - М.:Новости, 1991. - 702 с.
12. Хикс Дж. Стоимость и капитал: Пер. с англ. / Под ред. Р. М. Энтова. - М.: Прогресс, 1993. -488 с.
13. Эклунд К. Эффективная экономика: Шведская модель: Пер. со швед. - М.: Экономика, 1991. -352 с.
14. Ядгаров Я. С. История экономических учений. - М.: Экономика, 1996. - 249 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...