WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → А.Сміт - як економіст - Реферат

А.Сміт - як економіст - Реферат

залиша-ється непорушною, а матеріальне становище працюючих залиша-ється важким, але постійним.
А.Сміт приділяв велике значення високій зарплаті, кажучи, що вона стимулює працюючих до більш продуктивної праці, і категорич-но не погоджувався з Мальтусом, який вважав бідність робітників не-минучою. Таким чином, основне достоїнство теорії А.Сміта стало те, що вона сприяла рухові шляхом добробуту суспільства в цілому.
Теорія доходів.
У теоріїі заробітної плати‚ А.Сміт вказував, що із створеної пра-цею і визначеною кількістю цієї праці вартості товару‚ робітнику у вигляді плати зазусилля залишається лише деяка частина. Залишок доданої працею вартості представляє собою прибуток підприємця. Деяку суму із цього прибутку він повинен у ряді випадків віддати в якості земельної ренти чи створеного проценту, якщо був використа-ний заємний каапітал.
А.Сміт називав прибутком всю різницю між добавленою працею вартістю і заробітною платою‚ і в цьому варіанті мав на думці додану вартість. В іншій трактовці він розумів під прибутком залишок після сплати ренти, а також проценту, і тоді прибутком називав, по суті‚ підприємницький доход.
Розміри прибутку, за думкою А.Сміта, визначалися розмірами вкладеного у справу капіталу‚ а не складністю і важкістю праці по на-гляду і управлінню, як визначали прибуток його попередники. Але він тут же говорив, що прибуток - це особливий елемент підтримки виробництва, закономірний результат продуктивності капіталу ‚ винагорода капіталістів за їх діяльність, працю, ризик. В цьому випадку подвійне тлумачення викликало явне протиріччя.
В теорії є і інше непорозуміння‚ так‚ якщо прибуток породжуєть-ся неоплаченою працею, то вона повинна бути пропорційна кількості застосованої праці, а не застосованому капіталу.
Недивлячись на деякі недоліки в теорії А.Сміта, вона була доста-тньо прогресивною. Так‚ автор відмічав тенденцію доходу до зни-ження, і‚ вказував, що він більш низький в розвинутих капіталістич-них країнах. Крім того, не слід забувати, що А.Сміт жив більш ніж 200 років тому, і необхідно відноситися до його поглядів з розумін-ням.
Теорія продуктивної праці.
А.Сміт прагнув вияснити, які види праці сприяють зростанню багатства нації. Ця проблема зберігла своє значення і до наших днів. Для її вирішення він поділяв працю на продуктивну і непродуктивну.
Продуктивною А. Сміт вважав працю, яка створює додану вар-тість, і пояснював це‚ на прикладі робітника мануфактури, праця яко-го збільшує вартість матеріалів над якими він працює, на вартість утримання робітника і прибутку власника виробництва. Працю, яка сплачена із прибутку, А.Сміт називав непродуктивною. Так відомий його приклад про слугу, якого утримують на доходи хазяїна будинку і пряця якого не створює вартості.
Однак А.Сміт паралельно висуває ще один принцип розподілу продуктивної і непродуктивної праці: перша втілюється в продукті, що має якийсь термін життя чи служби, а друга ніде не фіксується. Насправді ця умова не є обов'язкова‚ достатньо взяти види праці, які представляють собою продовження сфери виробництва в сфері оббігу (транспорт), і твердження втрачає зміст.
Але така трактовка праці дозволяє А.Сміту зробити сміливі за-уваження, що праця монарха, урядовців, юристів, армії тощо‚ непро-дуктивна. Подальша логіка веде до того, що із зменшенням частки непродуктивних робітників у суспільстві‚ швидше зростатиме його благополуччя. Така точка зору ще раз підтвердила, що А.Сміт був прихильником прогресивної буржуазії.
Теорія капіталу.
Економічна система А.Сміта базувалася на погляді, що капітал представляє запаси, які призначені для подальшого виробництва.
В своїх поглядах на основний і оборотний капітал‚ А.Сміт вира-жав думки фізіократів, але переборов обмеження їх розуміння проду-ктив-ного капіталу (що дає приріст вартості) як тільки капіталу, що зайнятий в сільському господарстві. Категорії А.Сміта застосовують-ся не до одного капіталу фермера, але і до всякої іншої форми проду-ктивного капіталу.
Під оборотним капіталом А.Сміт розумів капітал, що застосову-ється на одержання прибутку, який постійно виходить у власника в одній формі.і повертається до нього в іншій.
Оборотний капітал за А.Смітом складається із чотирьох частин:
" грошей, за допомогою, яких здійснюється повернення ін-ших його частин;
" запасів продуктів, крім тих, що знаходяться в розпоря-дженні самих споживачів;
" сировини чи напівфабрикатів, що знаходяться в процесі незавершеного виробництва;
" готових, але ще не реалізованих товарів.
Головним А.Сміт називав капітал, який приносить прибуток "без переходу від одного власника до іншого і без подальшого оберту". До нього він відносив:
" машини і засоби праці;
" будівлі, що слугують для торгово-промислових цілей;
" покращення землі;
" корисні особливості членів суспільства.
А.Сміт виключно велике значеня придає накопиченню капіталу. Він говорить, що, зберігаючи значну частину доходів і розширюючи виробництво, власник підприємства дає роботу додатковій кількості робітників і сприяє зросту багатства всього суспільства.
В цілому теорія основного і оборотного капіталу представляється вельми цікавою, хоча в ній і існує ряд помилок. Так, неможна сказати, що капітал, вкладений в машини чи нерухомість, не обертається. Напроти, його вартість по частинам переноситься конкретною працею на виробляємий товар (у вигляді амортизаційних відрахувань), тому пов'язування капіталу з фізичними властивостями товарів неправильне. Тут А.Сміт змішує відмінності між основним і оборотним капіталом, з різницею між товарним і грошовим капіталом.
Теорія відтворення.
Погляд А.Сміта на накопичення капіталу був навіяний поглядами фізіократів. В його уяві накопичення капіталу проходить через пере-творення доданої вартості в змінний капітал, що споживається робіт-никами. А суспільний капітал повністю складається із змінного, тобто в руках робітників являється заробітною платою. Тут А.Сміт невірно прирівнює величину продуктивного капіталу з величиною його час-тини, яка йде на утримання продуктивної праці.
Теорія ж відтворення суспільного капіталу у Сміта базується на теорії його вартості. Вартість у А.Сміта розпадається на три частини: заробітну платню, прибуток з капіталу і ренту за землекористування, тобто складається із доходів.
Отже, постійний капітал там відсутній‚ і його ігнорування обме-жувало А.Сміту можливість аналізу процеса відтворення, так як те, що вироблялося на протязі року, щорічно і споживалося. Однак‚ А.Сміт виходить із глухого кута, розрізняючи валовий і чистий доход. Якщо під першим він розуміє увесь річний продукт, вироблений населенням данної

 
 

Цікаве

Загрузка...