WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → А.Сміт - як економіст - Реферат

А.Сміт - як економіст - Реферат

продуктивність‚ а розвиток виробництва визначає весь добробут країни. Він вважав, що розподіл праці підвищує продуктивність трьома способами:
" збільшення вправності кожного окремого робітника;
" збереженням часу при переході від одного виду діяльності до іншого;
" стимулюваннявинаходом і виробництвом машин, що поле-гшують і зменшують людську працю.
По-друге, він бачив загальну сукупність індивідів, егоїстичних за своєю сутністю, і єдиною ланкою, яка поєднує їх в систему, вважав розподіл праці, що виник із-за природньої схильності людини до об-міну.
В теорії розподілу праці А.Сміт відобразив тенденцію до развит-ку машиного виробництва. Він стверджував, що об'єм виробництва і споживання продуктів визначається двома головними факторами: відсотком населення, яке зайняте продуктивною працею, і рівнем продуктивності праці.
Будучи об'єктивним спостерігачем‚ він відобразив процес пере-творення робітника в спеціалізовану машину, різке погіршення умов його праці. Щоб перервати дану тенденцію, що загрожувала виро-дженням значного числа населення, А.Сміт був згодний також засто-сувати допомогу держави, хоч і в принципі був проти втручання її в економіку.
Однак А.Сміт не помічав принципової відмінності між розподі-лом праці всередині мануфактури і розподілом праці в суспільстві, між підприємствами і галузями. Все суспільство бачилося йому гіга-нтською мануфактурою, а розподіл праці - всезагальною формою співробітництва індивідів.
Теорія грошей.
Тема грошей органічно пов'язана з темою розподілу праці, так як у А.Сміта гроші виступають в якості засобу обміну ("великого колеса обігу".
А.Сміт підкреслював‚ про стихійне винекнення грошей як спе-цифічного товару. Він вилучає гроші і кредит із потреб виробництва, бачить їх підлеглу роль. Але Сміт недооцінював зворотний вплив грошово-кредитних факторів на ваиробництво. Слабкою ланкою в концепції грошей було і заниження інших їх функцій. Кредит А.Сміт розглядав лише як засіб активізації капіталу.
Підводячи підсумок, можна сказати, що багато чого у А.Сміта, як в теорії розподілу , так і в теорії грошей, вірно і зараз. Однак‚ головною помилкою А.Сміта стало припущення, що розподіл праці виник із-за обміну, а не навпаки. Концепція грошей, його трактовка їх виникнення в результаті дії стихійних сил обміну, розуміння грошей як товару, представляє собою серйозне досягнення економічної науки того часу.
Теорія вартості.
В основу власного дослідження А.Сміт поклав трудову теорію вартості, рахуючи закономірним‚ визначення вартості витраченою працею‚ і обмін товарів‚ відповідно закладеного в цей обмін‚ кількос-ті праці. Їм була здійснена спроба аналізу реальної системи грошово-товарного обміну і ціноутворення‚ в умовах капіталізму вільної кон-куренції.
А.Сміт визначив і розмежував споживчу і мінову вартість товару. "Слово "вартість" - писав він, - має два різні значення: інколи воно означає корисність будь-якого предмета, а інколи, можливість придбання інших предметів, яке дає володіння цим предметом. Першу можна назвати споживчою вартістю, другу- міновою вартістю". При цьому для А.Сміта характерно визначення вартості тільки кількістю праці, але в аналізі ціни на товар, він коливається між різними визна-ченнями мінової вартості:
" вартістю товару є витрачена на його виробництвво праця;
" вартістю товару є праця, на яку може бути куплений товар.
Таке положення вірне тільки в умовах простого товарного виро-бництва. При капіталізмі ж‚ має місце протилежне явище: кількість праці, яка виражена товаром, в результаті операції купівлі-продажу одержує в свою власність‚ ще більшу кількість праці.
А.Сміт вважає, що в обміні, при капіталістичних формах госпо-дарства, загальний закон рівноцінності товарів втрачає свою силу. Він приходить до висновку, що в умовах капіталізму робочий час перестає бути постійною мірою, який регулює вартість товару. Тому‚ для умов капіталізму йому прийшлося сконструювати іншу теорію, згідно якої вартість товару утворюється шляхом додавання заробітної платні, прибутку і ренти, що припадають на одиницю товару. Але ця теорія не враховувала постійний капітал.
Раціональним зерном в концепції вартості А.Сміта стало розу-міння, що величина вартості визначається не фактичними витратами праці окремого товаровиробника, а тими витратами, які в середньому необхідні для даного стану виробництва. Він також зауважував‚ що кваліфікована і складна праця створює за одиницю часу більше вар-тості, ніж некваліфікована і проста, і може бути зведена до останьої за допомогою коефіцієнтів.
Про подальший розвиток А.Смітом теорії вартості свідчило‚ розмежування природньої і ринкової цін товару, причому перша ро-зумілась спочатку‚ як грошове вираження вартості. А.Сміт писав, що природня ціна товару "як би представляє собою центральну ціну, до якої постійно тяжіють ціни всіх товарів". Цим він започаткував дослі-дження конкретних факторів, що викликали відхилення цін від варто-сті.
В цілому ж погляди А.Сміта на співвідношення між вартістю і доходами‚ характеризуються подвійністю і протиріччями, що явля-ється наслідком дуалізму його методології
Вчення про заробітну плату.
Визначаючи заробітну плату, А.Сміт розглядав два стани сус-піль-ства: при простому і капіталістичному товарному виробництві. В умо-вах першого він вважав заробітну плату рівну вартості виробле-ного товару. При другому способі виробництва‚ він зауважує, що ро-бітник вже не одержує вартість всьго продукта своєї праці, тому і розрізняє різні суми заробітної плати. Найнижчу межу заробітної плати‚ А.Сміт називає фізичним мінімумом, стверджуючи, що подальше зниження собівартості робочої сили приведе до вимирання "раси цих робітників". Однак‚ він вважав, що стихійний ринковий механізм стримує природню (середню, нормальну) зарплату, яка в декілька разів вище фізичного мінімума. Значне підвищення цієї зарплатні, викликає зростання населення, що збільшить конкуренцію серед робітників і знову приведе до зменшення заробітної платні. В протилежному випадку‚ при зменшені зарплатні і відповідно, народжуваності, виникає конкуренція серед підприємців‚ що знову приведе до встановлення середньої заробітної плати. Таке розуміння відповідало загальному уявленню А.Сміта‚ про роль вільного ринку у встановленні відповідної економічної рівноваги.
А.Сміт підкреслює важливу роль, яку відіграє зарплата у житті держави, поділяючи країни на три групи:
" із прогресивним станом суспільства, коли зарплата зростає і становище працюючих покращується;
" із регресивним станом суспільства, коли зарплата падає і становище працюючих стає гірше;
" із сталим станом суспільства, коли заробітна плата

 
 

Цікаве

Загрузка...