WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → А.Сміт - як економіст - Реферат

А.Сміт - як економіст - Реферат


Реферат на тему:
А.Сміт - як економіст
План
Вступ
1. Становлення і розвиток економічних поглядів А. Сміта
2. Соціально-економічні теорії А.Сміта.
Висновок
Література
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибо-кого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи.
Тому дуже важливим стає вивчення історії економічних класич-них вчень, що заклали постулати ринку вільної конкуренції, і створи-ли першу взаємопов'язану і взаємообумовлену економічну систему. Але ці знання потрібні не лише для правильного розуміння сьо-годнішніх реалій, а також для зрозуміння економіки.
В епоху становлення капіталістичного способу виробництва дані вчення зіграли значну роль, як в теоретичному обгрунтуванні нової системи, так і в боротьбі за її розвиток.
Історично склалося так, що майже кругом формування еко-номічної науки більш за все пов'язується з ім'ям і творчістю Адама Сміта визначного англійського економіста кінця XVIII ст. Навіть пушкінський Євгеній Онєгін "читал Адама Смита" і завдяки йому "умел судить о том, как государство богатеет". Його і в наші дні вва-жають тим, хто створив "первый в экономической науке полноцен-ный труд, излагающий общую основу науки... причём весь этот труд проникнут высокой идеей "очевидной и простой системы естествен-ной свободы", к которой, как казалось Адаму Смиту, идет весь мир".
Ї
Становлення і розвиток економічних поглядів А. Сміта
Адам Сміт народився 5 червня 1723р. в Шотландії в містечку Кі-рколд, що розташоване неподалік від її столиці Единбургу, в сім'ї митного службовця. Одержав освіту в універсітетах Глазго (1737-1740рр.) і Оксфорда (1740-1746рр.). В 1948р.почав читати публічні лекції з літератури і природнього права в Едінбурзі. В 1751р. керує кафедрою логіки в універсітеті м.Глазго, в 1752р.- там же‚ кафедрою моральної філософії, де знайомиться з Девідом Юмом.
Перша публікація в 1755р., в цьому ж році висуває в деяких сво-їх лекціях ряд своїх основних економічних ідей. Весною 1759р. видає в Лондоні свою книгу "Теорія моральних почуттів", яка заклала фу-ндамент популярності А.Сміта як філософа
. З 1759р по 1763 р. він посилено вивчає право, і одержує ступінь доктора права. Тоді ж робить нариси декількох глав книги "Богатст-во народів", яка вийде у світ в 1778р. - це головна праця його життя.
З 1778р. він митний комісар в Едінбурзі, а з1787р.- ректор уні-версітету в Глазго. Помер Адам Сміт в 1790р. і всі його рукописи‚ за заповітом‚ були спалені.
А.Сміт був яскравою і різностороньою особистістю. Достатньо сказати, що він одержав освіту в двох найпрестижніших університе-тах світу. Його інтереси не були обмежені лише економікою чи філо-софією, він мав широкі наукові пізнання в інших галузях: наприклад, одержав ступінь магістра мистецтв і доктора права. Крім цього, він спілкувався з видатними людьми свого часу, що ще в більшій стенені сприяло формуванню його поглядів. Створення своєї економічної системи‚ Сміт зробив головною ціллю наукової роботи і пошуку.
Свого найвищого розвитку класична буржуазна політекономія досягла у працях британських вчених - А.Сміта і Д.Рікардо, в той час‚ коли Британська імперія була найбільш передовою в економіч-ному відношенні країною. Британія мала відносно високорозвинуте сільське господарство і швидко зростаючу промисловість, вела акти-вну зовнішню торгівлю. Капіталістичні відносини одержали в ній ве-ликий розвиток. Тут виділилися основні класи буржуазного суспіль-ства: буржуазія, робітники, землевласники.
Разом з тим, поширення капіталістичних відносин обмежувалося багаточисленними феодальними порядками. Буржуазія бачила голо-вного ворога у дворянстві‚ і тому була зацікавлена у науковому аналі-зі капіталістичного способу виробництва, щоб вивчити перспективи подальшого суспільного розвитку.
Таким чином, в Великобританії у другій половині XVIII ст. скла-лися достатні умови для розквіту економічної думки, якою була тво-рчість А.Сміта і Д.Рікардо.
У своїй книжці "Дослідження про природу и причини богатства народів" в якості предмета вивчення політичної економії А.Сміт на-звав проблему економічного розвитку суспільства і підвищення його добробуту.
Центральне місце в методології досліджень А.Сміта займає кон-цепція економічного лібералізму, в основу якої, як і фізіократи, він поклав ідею природнього порядку, тобто ринкових економічних від-но-син. Він виходив з того, що люди, надаваючи один одному послу-ги, обмінюючись працею і його продуктами, керуються перш за все прагненням до особистої користі. Але переслідуючи особисту ко-ристь, кожна людина, вважав він, сприяє інтересам всього суспільст-ва - зростанню виробничих сил. У зв'язку з цим, він пише про "не-видиму руку", яка керує складною взаємодією господарської діяль-ності індивідів, і "економічну людину".
Економічне життя за А.Смітом, розвивається окремо і незалежно від волі людей‚ і їх свідомих поривів. Це дозволило йому зробити ви-сновок про визначенність економічних явищ за об'єктивними зако-нами. Але, керуючись такими міркуваннями, А.Сміт не зміг відо-бразити історичного перехідного характеру способів виробництва: він розглядав економічні категорії в якості вічних, а не історичних законів.
Як і представники класичної школи, А.Сміт прагнув проникнути у внутрішню фізіологію суспільства‚ і в зв'язку з цим широко корис-тувався методом логічної абстракції. Але не менш важливою задачею економічної науки він вважав за необхідність показати конкретну ка-ртину економічного життя, виробити рекомендації для економічної політики. Для досягнення цієї цілі‚ він зводив у систему поверхневі явища без зв'язку їх з внутрішнім способом дослідження, яким ко-ристувався в першому випадку. Це привело до певного дуалізму його методології.
В результаті економічна система А.Сміта наслідувала всі проти-річчя його метода дослідження. І яскравим прикладом того є дво-стороннє трактування вартості. Свій вплив на економічні погляди Сміта зробило і недостатнє розуміння їм‚ історичних процесів зміни одних економічних відносин - іншими.
Тому в зв'язку з особливостями смітовської методології необ-хідно звернути увагу на одне із зауважень Й.Шумпетера, який писав: "Якшо ми проаналізуємо хід думок Адама Сміта, то знайдемо в них економічні істини по суті тільки статистичного характеру".
Соціально-економічні теорії А.Сміта.
Розглянемо основні теорії А.Сміта.
Теорія розподілу праці.
Розподіл праці займає ключове місце в економічній системі А.Сміта. Фундаментальне значення цього елементу‚ А.Сміт поясню-вав, по-перше, тим що розподіл праці являється причиною, що стимулює

 
 

Цікаве

Загрузка...