WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

схильна споживати менше із зростанням її доходу - "основний психологічний з-н".
Основними факторами, що впливають на обсяг інвес-тицій є норма % і норма очікуваного прибутку. Інвестиції можуть здійснюватися лише у тому випадку, якщо очікуваний прибуток буде вищим, ніж %, що сплачується в рахунок отримання позики. Необхідна умова нормального розв-ку ек-ки та її перебування у стані рівноваги полягає у тому, щоб вакуум, утворюваний внаслідок розриву між рівнем доходу та спож-ня заповнювався збільшенням інвестиційних витрат, котрі покликані поглинути все зростаючий обсяг заощаджень. Це можливо тільки тоді, коли інвестиції = заощадженням. Заощадженняздійснюють спож-чі, а інвестиції - вир-ки.
Вказував на існування 3-х мотивів, здатних спонукати людину зберігати гроші за-мість активів, що приносять доход (земля, будівлі, акції, облігації). До них належать: трансакцій-ний мотив (бажання мати готівку для непередбачених платежів), мотив остороги та спекулятивний мотив (страх втратити капітал). Цілісна картина ек-ної сис-ми відповідно може бути представ-лена такою схемою. Сукупний попит становить суму витрат сус-ва на спож-ня та очікуваних вит-рат сус-ва на інвестиції. Існує єдиний рівень нац-ого доходу, при якому сукупні витрати сус-ва (су- купний попит) = нац-ому прибутку (сукупній про-позиції). Це і є необхідний рівень рівноваги нац-ого доходу. Ек-на сис-ма не зможе досягти рівно-ваги за будь-якого ін. рівня нац-ого доходу, бо в цьому випадку плани покупців не будуть співпадати з діями вир-ків.
Конкретні напрями державного втручання в ек-ку і держ. регулювання охоплюють 3 основні сфери: грошовий обіг та грошову політику, нагромадження капіталу та інвестування і реалізацію вироблених товарів. Кейнсіанська теорія попиту на гроші зветься теорією "переваги ліквідності". Виступав прихильником наявності великої к-ті грошей в обігу, що повинно було впливати на зниження % ставки. Це повинно було стати стимулом зменшення "обережності ліквідності" та зростання інвестицій. Вважав, що високий % є перешкодою для перетворення грошових ресурсів в інвестиції, відстоював необхідність максимального зниження рівня % як засобу, який заохочує використання нагромаджень на виробничі цілі.
Від Кейнса бере початок концепція дефіцитного фінансування або штучного накачування грошей в ек-ку, що є доповненням до загального потоку витрат і компенсує недостатній попит, зайнятість та прискорює зростання нац-ого доходу. Основним стратегічним напрямом ек-ної політики дер-жави повинна стати підтримка інвестиційної діяльності, сприяння тому, щоб максимально можливо заощадження перетворювалися у капіталовкладення. При загрозі ек-ого спаду уряд може протидіяти цьому шляхом скорочення податків, збільшення трансфертних платежів чи підвищення видатків на оборону, розв-к інфраструктури або інші цілі. При загрозі інфляції уряд може підвищити податки, зменшити трансфертні платежі, відкласти заплановані державні закупівлі. Зміна рівня рівноваги нац-ого доходу відбувається більшою мі-рою, ніж зміни висхідного рівня автономних вит-рат, що його викликали. Це поняття у макроек-ної теорії відоме як мультиплікаційний ефект.
Мультиплікатор витрат визначається як відношу-ння відхилень від рівновісного доходу до почат-кової зміни у випадках (на інвестиції), що викликали цю зміну. ?Y=?I*(1/(1-r)), деY - приріст до-ходу; I - приріст інвестицій, що викликав приріст доходу;r - "гранична схильність до спож-ня";1/ 1-r - це і є величина мультиплікатора, що виражена через "граничну схильність до спож-ня". За даних обставин може бути встановлено певне співвідношення між доходом та інвестиціями, яке слід назвати мультиплікатором. Виходячи з цієї формальної алгебраїчної залежності - зростання ін-вестицій автоматично веде до зростання зайнятості та до пропорційного зростання нац-ого доходу, а коефіцієнтом пропорційності є величина мультиплікатора.
.
9. Інвестиційна теорія циклів Хансена
Елвін Хансен (1887-1976) Характерною рисою ек-ної теорії післякейнсіанського періоду є те, що у поясненні найважливіших ек-них проблем вирішальне міс-це належить інвестиціям. У питаннях теорії вони виходять з того, що причина циклічності і причина періодичних криз та безробіття, полягає у "коливаннях динаміки інвестицій".
Велике значення у неокейн-сіанській теорії циклу має поділ капіталовкла-день на автономні та похідні. Похідні інвестиції - інвестиції, пов'язані з розширенням спож-ня у рез-ті зростання нац-ого доходу. Цей тип інвестицій бере участь у моделі мультиплікатор - аксе-лератор. У процесі ек-ого зростання є цілий ряд факторів, що викликають капіталовкладення не-залежно від руху спож-ня або нац-ого доходу: те-хнічний прогрес та обумовлені ним технічні пере-вороти, зростання населення, політика держави та інші фактори автономного хар-ру. З дією цих факторів і пов'язані автономні інвестиції. Неоке-йнсіанська теорія циклу детально викладена у роботі Е.Хансена "Ек-ні цикли та нац-ний доход" (1958. Рушійною силою, першопричиною В є технічний прогрес, який вимагає нових капіталовкладень - автономних інвестицій. Рез-том кожної нової порції автономних інвестицій є розгортання мультиплікаційно-акселераційного процесу. Інвестиції породжують доходи, сума яких тим вища, чим більша "схильність до спож-ня". Зростання ж доходів викликає похідні інвестиції, які збільшують нац-ний доход. На думку Хансена, технічний прогрес визначає рівень капітального коефіцієнту, акселератора. Інтенсивність та тривалість процесу зростання визначаються виключно хар-ром технічного прогресу. Хансен визначає причини, що викликають припинення процесу зростання і початок спаду: причина пов'язана з поступовим вичерпуванням автономних інвестицій: зниження очікуваної норми прибутку із зростанням інвестицій, збільшення цін капітальних това-рів і підвищення процента; пов'язана з послабленням "понадкумулятивного процесу", що породжується дією мультиплікатора та акселератора.
Тривалість та інтенсивність піднесення визначаються вирішальною мірою обсягом та інтенсивні-стю автономних інвестицій. Рівновага ринкової сис-ми передбачає загальну або макроек-ну рів-новагу ринку товарів, грошей, облігацій та робочої сили. Макроек-на рівновага зводиться до вза-ємодії 2-х ринків - товарів та облігацій або това-рів і грошей. Останній варіант зветься моделлю Хікса - Хансена. Хансен, взявши за основу кейн-сіанський варіант, включив до нього діаграму IS-LM, додавши до неї рівняння попиту та пропози-ції на ринку праці (IS - крива "інвестиції-заощад-ження" - крива рівноваги грошового ринку, LM - крива "ліквідність - гроші" - крива рівноваги това-рного ринку).
Модель Хікса - Хансена відкриває великі можли-вості для досл-ня взаємодії ринкі товарів та гро-шей.
10. В.Ойкен та його концепція "ідеальних типів

 
 

Цікаве

Загрузка...