WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Грошова оцінка населених пунктів Назавизівської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Грошова оцінка населених пунктів Назавизівської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Розробка і запровадження раціональних методів використання територій населених пунктів є актуальним завданням, розв'язання якого сприятиме наповненню місцевих бюджетів, заохоченню інвестицій , пожвавленню місцевої економіки, відновленню та розвитку міст і сіл.

Існуючі методи регулювання та управління землекористуванням, які склалися за часів командної економіки і виключно державної власності на землю, значною мірою збереглися і до нині, вони не відповідають сучасним вимогам економіки, гальмують її розвиток, не задовольняють потреби громадян.

Ефективне управління процесами функціонування і розвитком населених пунктів, особливо великих міст, які є складними територіальними системами соціально-економічного і геолого-економічного типу, складними технічними системами, не може здійснюватися без надійного інформаційного забезпечення.

Регулювання земельних відносин і управління земельними ресурсами в місті передбачає розробку та ведення земельного кадастру – багатоцільової реєстраційної системи зі збору, обробки, систематизації, збереження, узагальнення, поновлення і надання відомостей та документів про правовий режим земель, природний, господарський стан земельних ділянок з розміщеними на них об'єктами нерухомості, а також про юридичних і фізичних осіб, у тому числі утримувачів сервітутів, орендарів, закладоутримувачів, їх права власності, права користування землею та договори на оренду землі.

Державний земельний кадастр повинен забезпечити вивчення земельного фонду всіх населених пунктів – сіл, селищ і міст. Для населених пунктів першочергового значення набувають характеристики земель, які відповідають будівельним вимогам, зокрема геологічна будова, ухил місцевості, глибина залягання ґрунтових вод, наявність інженерних мереж, характеристика існуючих будівель.

Законом України „Про містобудування" передбачено створення містобудівного кадастру населених пунктів України, який являє собою систему даних про належність території до відповідних функціональних зон, їх сучасне і перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови й інженерного забезпечення, характеристику будинків і споруд на землях всіх форм власності. Він призначається для забезпечення містобудування в установленому порядку необхідною інформацією, яка вміщає відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси і забезпечує єдність обліку і контролю використання природних ресурсів. Містобудівний кадастр має свої характерні особливості, які обумовлюються специфікою міського середовища, характером інфраструктури і екологічної ситуації, що виражається в спеціальних методах диференціації на зони різної економіко-будівельної цінності. Формується на базі спеціальної „кадастрової інформації", що містить відомості про просторове розташування об'єктів міського середовища, які розміщені на земній поверхні, над і під нею, явища і процес, які відбуваються на території населеного пункту, економічний і правовий статус цих територій і об'єктів, їх природні та господарські, кількісні і якісні характеристики.

Його дані використовуються для вирішення завдань:

- планування, забудови і прогнозування розвитку населених пунктів; проектування розміщення будівництва і реконструкції об'єктів житлового, виробничого і громадського призначення;

- створення і реконструкції інженерно-технічної та соціальної інфраструктури;

- регулювання земельних і економічних відносин;

- визначення зон економічної оцінки територій;

- аналізу використання міських земель і контролю за використанням природних ресурсів.

Становлячи лише 2% від загальної площі території України, вони концентрують понад дві третини населення, понад 75 % основних промислово-виробничих фондів, близько 95% фінансово-кредитних і науково-дослідних установ, зосереджують основні соціальні, виробничі, інформаційні та управлінські зв'язки. Це створює для користувачів міських земель винятково сприятливі можливості для господарювання та підприємництва. Саме в цьому полягає причина великої привабливості міст, насамперед великих, що мають могутній функціональний виробничий, науковий та культурний потенціал.

За статистичними даними, продуктивність праці у промисловості великих містах 28% вища від середньої в країні. Міста з населенням понад 1 млн.чол. дають у бюджет держави у 2,2 раза більше чистого прибутку в розрахунку на одного зайнятого в галузях матеріального виробництва, ніж міста із стотисячним населенням.

Таким чином, цінність міських земель полягає в їх здатності приносити додатковий прибуток, що виникає у містах передусім завдяки зручності місця розташування відносно ринків ресурсів і збуту та інфраструктурному облаштуванню території. За можливість отримання цього прибутку, власне і справляється плата за міські землі.

В цьому плані особливе значення має оцінка окремих територій з метою встановлення розмірів податків, обліку власників і користувачів об'єктів кадастру, регулювання земельних та інших відносин, контролю реалізації рішень і постанов органів влади в галузі містобудування.

Правове регулювання оцінки земель здійснюється згідно з Конституцією України, Земельним кодексом, Постановами Кабінету Міністрів України „Про грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення та земель населених пунктів", „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок", Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Закону України „Про оцінку земель".

Законодавчі акти дозволяють здійснювати регулювання земельних відносин у містах за допомогою оцінки землі. Сьогодні важливим є прийняття Закону України „Про оцінку земель", який забезпечить позитивні правові й відповідно соціально-економічні результати, що сприятиме розвитку цивілізованого ринку земель, зокрема запровадженню системи іпотечного кредитування. Правові результати полягають, насамперед, у правовому регулюванні питань професійної оцінки земель, що різко звузить можливість некваліфікованої або недобросовісної оцінки земель. Обґрунтованість оцінки земельних ділянок матиме важливе соціальне значення, оскільки захищатиме інтереси мільйони громадян України, які набули або набувають у власність земельні ділянки.

Закону України "Про оцінку земель" суттєво зменшує ризики деформацій на земельному ринку України, і передусім на ринку земель сільськогосподарського призначення, що сприятиме припливу інвестицій, у тому числі іноземних.

Об'єктами оцінки земель є територія адміністративно-територіальних одиниць чи їхній частин, території оціночних районів та зон, земельні ділянки або їхні частини чи сукупність земельних ділянок і прав на них, зокрема на земельні частки (паї), у межах території України.

Закон встановлює три види оцінки земель: бонітування ґрунтів, економічну оцінку земель та грошову оцінку земельних ділянок, яка за призначенням може бути нормативною й експертною.

Безумовно, всі види оцінки земель взаємозв'язані, але використання їхніх результатів різне. В майбутньому ринок земель поступово об'єднуватиме ці види і приведе їх до одного — до ринкової вартості земель залежно від продуктивності останніх, дохідності з одиниці площі, земельних поліпшень тощо. Разом із тим Закон має за мету сформувати ринкову вартість земельних ділянок та прав на них. Цей законодавчий акт визначає, що дані бонітування ґрунтів є складовою державного земельного кадастру й основою проведення економічної оцінки сільськогосподарських угідь і їх враховують при визначенні екологічної придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Дані з економічної оцінки земель — основа при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок, аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними ресурсами і визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур. Нормативну грошову оцінку земельних ділянок використовують для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, успадкуванні та даруванні останніх згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання й охорони земель.


 
 

Цікаве

Загрузка...