WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Суспільно-географічні аспекти трансформації економіки яворівського району - Реферат

Суспільно-географічні аспекти трансформації економіки яворівського району - Реферат

Реферат на тему:

Суспільно-географічні аспекти трансформації економіки яворівського району

Практика трансформаційних процесів потребує наукових досліджень, які б адекватно відображали всю складність перетворень, що відбуваються у суспільстві. Перехід України від командно-адміністративної економіки до ринково-орієнтованого господарювання супроводжується посиленням диференціації розвитку реґіонів. Це створює нові можливості й проблеми суспільно-географічних досліджень, зокрема, таких тематичних напрямів, як галузево-територіальні пропорції економіки та реґіональний розвиток.

Дослідження трансформації економіки більше властиве представникам економічної науки, ніж географічної. Значний внесок у розробку цієї проблеми в Україні зробили М. Данько, М. Долішній, І. Лукінов та ін. Водночас багатоаспектний аналіз структурних пропорцій господарства неможливий без суспільної географії, про що свідчать праці Г. Балабанова, Ф Заставного, М. Паламарчука, М. Пістуна, В. Поповкіна, О. Топчієва, О. Шаблія та ін.

У науковому доробку економістів – низка праць і щодо проблем розвитку Яворівського району Львівської області. Розглядали особливості використання природно-ресурсного потенціалу Яворівського району в умовах спеціальної економічної зони, визначали перспективні напрями економічного розвитку (на базі застосування теорії конкурентних переваг М. Портера) [3]. Є спроби розроблення суспільно-географічної концепції розвитку цього району [6].

Впровадження режиму спеціальної економічної зони спричинило появу низки публікацій, проте головна увага приділена аналізу пільгового режиму економічної діяльності та оцінці потенційних перспектив його функціонування [2]; найважливішим результатам і проблемам функціонування, пов'язаним із законодавчими змінами й поліваріантністю їхнього трактування та перспективам легітимного подолання [4].

Незважаючи на наявність наукових публікацій щодо трансформації економіки України та її реґіонів, ще не досліджено питання прояву трансформаційних процесів та ринкової адаптації на рівні адміністративного району. Приклад Яворівського району дає змогу простежити вплив внутрішніх та зовнішніх чинників, зокрема режиму спеціальної економічної зони, на реґіональний розвиток за умов трансформації економіки.

Для характеристики суспільно-географічних аспектів трансформації економіки Яворівського району потрібно таке: висвітлити динаміку окремих складових трансформації економіки (інституційної, секторної та галузевої, просторової); відобразити місце суб'єктів спеціальної економічної зони (СЕЗ) "Яворів" у змінах, що є в реґіоні.

Термін трансформація економіки означає перехід від одного типу організації господарського життя суспільства до іншого, зміну (заміну) форм економічної системи відповідно до модернізації або радикального перетворення елементів, що її утворюють [1]. Аналогічне трактування терміна наводить і Г.В. Балабанов [5. С. 21].

Розрізняють внутрішньосистемну трансформацію – перетворення, що не виходять за межі економічної системи і спрямовані на модернізацію та вдосконалення господарських відносин і форм, та міжсистемну – перетворення, які приводять до становлення господарського устрою суспільства на якісно новій основі, що пов'язано із радикальною заміною основоположних елементів системи – прав власності та коорди-наційного механізму [1]. У першому випадку, що є в розвинених країнах, трансформація економіки виражається у секторних змінах, диверсифікації структури господарства та просторових зрушеннях [7]. Для України, як і для інших пост-радянських держав з вираженою міжсистемною трансформацією, поряд з галузевим, функціональним та просторовим аспектами, додатковим напрямом цього процесу є інституційний (зміна власності, розвиток малого та середнього підприємництва) [5. С. 21].

Зміни секторної структури господарства полягають у відносному послабленні ролі промислового виробництва та зростанні обслуговувальної діяльності. Вони яскравіше виражені у ліпше розвинених економічно країнах, у містах порівняно з сільськими реґіонами, і є ознакою "достигання" економіки. Зміни у секторній структурі взаємозалежні: відбувається згортання виробництв одного сектора та зростання інших.

Н
аявність секторних змін можна підтвердити структурою зайнятості (рис. 1, 2).

Рис. 1. Структура зайнятості населення Яворівського району за 1991 р.


Рис. 2. Структура зайнятості населення Яворівського району за 2001 р.

Науково-технологічний парк як складова СЕЗ "Яворів" привніс нову, не притаманну раніше функцію району. Парк є однією з перших в Україні реґіональних дослідницьких організацій. Він створений для інтенсивного розвитку та впровадження передових технологій. Інноваційна та інвестиційна діяльність його ґрунтується на науковому і технологічному потенціалі Західної України, тому треба очікувати зростання третинного сектора в районі.

Про секторну структуру господарства свідчать такі дані: вартість продукції, виробленої у промисловості, – 186,9 млн грн., у сільському господарстві – 124,4 млн грн., обсяг наданих платних послуг – 20,1 млн грн., послуг громадського харчування – 5,1 млн грн., товарообіг роздрібної торгівлі – 81,6 млн грн. Тобто співвідношення між промисловістю, сільським господарством та сферою послуг у 2002 р. було 45:30:25.

Змінилася та диверсифікувалася галузева структура промисловості (табл. 1). Якщо до 1999 р. переважала гірничо-хімічна добувна галузь, то 2002 р. її частка становила 8,2%; 88% припадає на обробна промисловість (хімічна та нафтохімічна – 40%, обробка металу – 26%, машинобудування – 5%).

Головним чинником диверсифікації промисловості є функціонування новостворених суб'єктів СЕЗ "Яворів". Унаслідок реалізації інвестиційних проектів розвиваються нові для району галузі: машинобудування, приладобудування, поліграфія, хімічна, легка та харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів.

Суб'єкти СЕЗ реалізують інвестиційні проекти загальною кошторисною вартістю понад 230 млн доларів США (рис. 3), з яких 34 млн дол. – в енергозбережні технології, 35 – у хімічне виробництво, 45 – у виробництво будівельних матеріалів, 25 – у сільське господарство і переробну промисловість, 106 млн дол. – у розвиток транспортної та прикордонної інфраструктури (з них уже реально освоєно понад 30 млн доларів США).

У 2002 р. інтенсивність роздержавлення майна та змін форм власності в економіці Яворівського району зменшилася: приватизовано 11 об'єктів з комунальної власності, тоді як 1998 р. – 15. Структура приватизованих об'єктів за період приватизації така: 50,1% – підприємства громадського харчування та торгівлі, 40,0 – побутового обслуговування, 2,6 – промисловості, 0,8 – сільського господарства, 6,5% – інших галузей. У промисловості частка приватизованих основних фондів становить 84%, а в сільському господарстві та будівництві – 100%.

Таблиця 1

Галузева структура промисловості у Яворівському районі, %

Види економічної діяльності

Роки

1998

2002

Промисловість

100,0

100,0

Добувна промисловість

49,7

8,2

добування неенергетичних матеріалів

49,7

8,2

Обробна промисловість

50,3

88,1

харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

14,9

2,4

легка промисловість

2,5

3,0

виробництво деревини та виробів з деревини

28,5

3,9

целюлозно-паперова промисловість, поліграфічна промисловість, видавнича справа

0,2

3,9

хімічна і нафтохімічна промисловість

-

40,0

виробництво інших неметалевих мінеральних добрив

-

1,9

металургія та оброблення металу

-

25,3

машинобудування

0,5

5,0

інші промислові виробництва

3,7

2,7

Виробництво та розподіл електроенергії, газу, тепла і води

-

3,7

Примітка. Складено за матеріалами відділу економіки Яворівської райдерж-адміністрації.

Рис. 3. Галузева структура інвестицій СЕЗ "Яворів" за 2001 р.

Виразними показниками змін форм власності підприєЗмств у 1998–2002 рр. є динаміка структури економічного виробництва. Як бачимо з рис. 4, у промисловості (без урахування малих підприємств, які перебувають на балансі непромислових організацій) з'явилися підприємства приватної власності (2,3% вартості виробленої продукції), а також власності інших держав (12,5% за рахунок суб'єктів СЕЗ "Яворів"). Частка державних підприємств зменшилася на 20,4%. У сільському господарстві державних підприємств немає.

Рис. 4. Структура промислового виробництва за формами власності підприємств.

Роки: 1 – 1998; 2 – 2002.


 
 

Цікаве

Загрузка...