WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Вернакулярні ландшафтні регіони Eкраїни - Реферат

Вернакулярні ландшафтні регіони Eкраїни - Реферат

Реферат на тему:

Вернакулярні ландшафтні регіони Eкраїни

Проблему районування в ландшафтознавстві відносять до числа відносно добре розроблених. Основний напрямок розроблення цієї проблеми полягає у пошуку принципів і методів ландшафтного районування, складання на їхній основі відповідних схем районування, які вважають за наукові та об'єктивні [3]. Питання ж того, як окремі люди та їхні спільноти сприймають та членують територію на регіони, специфічні на їхній погляд за ландшафтними рисами, лишається недостатньо розробленим. У ландшафтознавстві гуманістичного напряму виконано низку досліджень із сприйняття людиною ландшафту [8,5], а в поведінковій географії – регіонів [1,7,6]. Однак не з'ясованим лишається те, як окремі індивіди та групи формують свої уявлення щодо ландшафтного різноманіття великих за розмірами територій і як вони виділяють регіони, які сприймаються як цілісні та своєрідні за ландшафтними особливостями. В попередній публікації розглянуто, як окремі індивіди членують територію України на її регіони [2]. У цій статті увагу зосереджено на районуванні території України не окремими індивідами, а соціальними групами.

Кожна людина має власне уявлення про ландшафтний устрій певної території й, зокрема, щодо її поділу на ландшафтні регіони. Уявлення людини про цей устрій отримало назву ментального районування і є суто індивідуальним. Незважаючи на цю індивідуальність, можна вести мову і про групове ментальне районування території, тобто про деякий неформально узгоджений погляд групи людей на те, як певна територія поділяється на специфічні регіони. Вільбур Зелінські для таких регіонів запропонував термін "вернакулярні регіони" й визначив їх як території, що сприймаються такими, що відзначені індивідуальними рисами людьми, що тут живуть, тачи людьми поза межами цього регіону [7]. Схему таких регіонів мож-

на називати вернакулярним районуванням, а, якщо ці регіони виділяють не за соціальними, економічними, історичними чи іншими ознаками, а лише за ландшафтними – то вернакулярним ландшафтним районуванням.

Вернакулярне районування не варто розглядати як деяку штучну схему районів, як "середню арифметичну", одержану від узагальнення множини індивідуальних ментальних карт певної території. Воно має глибше підґрунтя. Справді, уявлення людини про регіональний устрій певної території формується під впливом багатьох чинників. Частина з них має суто індивідуальну природу (вік, стать, вибірковість та інші особливості пам'яті, риси характеру тощо), однак більша частина цих чинників має соціальну природу, або ж соціально опосередковані. До таких чинників слід віднести соціальне оточення людини, пріоритетні в певному середовищі морально-етичні норми, особливості соціалізації індивіда (зокрема, освіта та виховання), наявні в певному соціумі погляди на світ і на його регіони тощо. На формування регіональних уявлень суттєво впливають такі соціальні інституції, як мас-медіа та реклама (у випадку формування уявлень про ландшафтні регіони особливу роль відіграє реклама зі сфери туристичного бізнесу). Нарешті, особливості самого ландшафтного устрою території впливають на те, що людьми зовсім різного соціального статусу та соціальної належності певні регіони будуть виділятися як специфічні (наприклад, гірські ландшафти Криму та Карпат настільки своєрідні, що їх виділяють як специфічні).

Отже, те, що в сприйнятті багатьма людьми ландшафтного устрою деякої території є деяка спільна частина (вернакулярні ландшафтні регіони та схема їхнього районування), мають значення принаймні дві групи чинників: соціальна спільність людей та реальні відмінності регіонів за їх ландшафтами. Відтак, якщо ментальна карта відображає індивідуальне сприйняття людиною території та є суб'єктивною, то вернакулярні регіони та вернакулярне районування за суто суб'єктивні вважати не можна. Вони об'єктивні в тому відношенні, що, по-перше, відображають деякі реально існуючі в суспільстві уявлення, а по-друге, – регіональне різноманіття ландшафтів території.

Методика виявлення вернакулярних регіонів України та їхнього групового сприйняття полягала у такому. Респонденту давали контурну карту України з пояснювальним текстом, у якому було сказано, що він має нанести на цю карту регіони, які він вважає за специфічні за ландшафтними рисами. Друге завдання полягало в оцінці респондентом (за 10-бальною шкалою) кожного з виділених ним регіонів за такими характеристиками регіону, як його екологічний стан, мальовничість, збереженість природних ландшафтів, комфортність для проживання, своєрідність (від 1 – "типовий" до 2 – "унікальний"), історико-культурна цінність ландшафтів.

Вибірково респондентами стали студенти географічних факультетів Київського, Львівського, Одеського, Харківського університетів, механіко-математичного факультету та факультету журналістики Київського університету, природничого факультету Університету Києво-Могилянська академія, Міжнародного інституту ринкових відносин та підприємництва (м. Київ). Також анкета була заповнена співробітниками географічного факультету Київського університету, що мають науковий ступінь. Усього вибірка респондентів склала 150 анкет, тобто 150 карт ментального районування України з оцінками виділених регіонів за їхніми вищеперерахованими рисами.

Дальший аналіз одержаного масиву карт полягав у виділенні груп респонденттів, однакових за: а) місцем проживання, б) освітою (географічна, природнича, гуманітарна та студенти-викладачі); і в) статтю й підрахунку частот, з якими респонденти цих груп виділяли різні ландшафтні регіони. Контури регіонів, які були виділені з частотою більше 50%, накладалися один на одного й для кожного з них виявляли його ядро (ареал цього регіону, який виділяють на всіх ментальних картах) та периферійну зону (ареал регіону, який виділяє як регіон лише частина респондентів). Периферійні смуги суміжних вернакулярних регіонів перетинаються. Смугу цього перетину можна вважати за межу між вернакулярними регіонами. Отже, вона має екотонний характер, де за уявленнями групи респондентів ландшафтні риси одного регіону поступово переходять у риси іншого.

Групове сприйняття "якості" вернакулярних регіонів виявляли за допомогою статистичного оброблення індивідуальних оцінок їхніх характеристик (екологічного стану, мальовничості тощо – див. вище). Для кожного з регіонів підраховували середнє арифметичне та середнє квадратичне відхилення цих оцінок.

Основні результати. Аналіз одержаних карт ментального ландшафтного районування України дав змогу виявити доволі чіткі дві групи респондентів, які по-різному уявляють собі ландшафтні регіони України. Одну групу утворюють респонденти, ментальна карта України яких досить проста: вона поділена здебільшого на п'ять ландшафтних регіонів – "Північний", "Південний", "Східний", "Західний" та "Карпати". Межа між "Східною" та "Західною" Україною майже всіма проведена по Дніпру. Південний кордон "Північної" України здебільшого збігається з межею між Поліссям та лісостепом, а кордон "Південної" України – з ландшафтною межею між степовою та лісостеповою зонами. Цю групу респондентів становлять переважно студенти не-географи, а також значна частина студентів-географів Одеського університету.

Ментальні карти респондентів другої групи складніші й на них виділено від 10 до 22 ландшафтних регіонів (в середньому – по 12–13). Цікаво й те, що цій групі респондентів також властивий поділ України на п'ять регіонів, які одностайно виділяють респонденти першої групи. Щоправда, деякі з цих регіонів представлені не "монолітно", а декількома меншими регіонами. Так, наприклад, "Східна Україна" уявляється здебільшого як така, що складається з двох регіонів, – "Східної України" ("Лівобережжя", "Слобожанщини") та "Донбасу". Водночас останній регіон в уявленні багатьох студентів охоплює Запоріжжя та Дніпропетровськ. Більшість студентів-географів киян та львів'ян у межах "Західної України" виділяють "Поділля", "Галичину", "Буковину", "Придніпров'я" ("Наддніпрянщину"). Менше число студентів розрізняє такі ландшафтні регіони, як Житомирське, Київське та Чернігівське Полісся, "Бессарабія", "Задністров'я", "Приазов'я", "Центр", "Степовий Крим", "Прикарпаття". Деякі студенти-львів'яни малюють докладні ментальні карти регіонів Карпат з виділенням Бойківщини, Лемківщини тощо, тоді як декотрі кияни як окремі ландшафтні регіони виділяють "Чорнобильську зону" та "Канівщину" (останній – через те, що відомий студентам-географам Київського університету як місце навчальної практики).

Друга група респондентів – це студенти-географи Київського, Львівського та Харківського університетів. До неї належать також і викладачі географічного факультету з науковим ступенем. Цікаво те, що вони укладають приблизно такі самі карти ландшафтних регіонів України, як і їхні студенти. Якщо студенти виділяють в середньому 11,33 ландшафтних регіонів, то викладачі – 12,66.


 
 

Цікаве

Загрузка...