WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району - Дипломна робота

Договір: №1-2004від 10.06.04 р.


Замовник: Обласне головне упра-вління земельних ресурсів

ПРОЕКТ

землеустрою щодо складання схемподілу на земельні частки (паї) тавиготовлення державних актів направо власності на землю натериторії Тишківської сільської радиГороденківського району.

Директор

Заступник директораНачальник відділуКерівник групиМ. МихальськийЮ.БоринськаГ. ДемкоН. Щерба


м. Івано-Франківськ2004 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема

Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району

Івано-Франківської області

Зміст

Вступ ...........................................................................3-5

 1. Огляд літератури ...............................................................6

 2. Характеристика об'єкту ......................................................12

  1. Загальні відомості про сільську раду ......................................13

  2. Природнокліматичні умови ..................................................15

   1. Клімат .............................................................................15

   2. Рельєф .............................................................................17

   3. Грунтовий покрив ..............................................................18

 3. Існуючий стан організації ведення земельного кадастру ...............24

  1. Реєстрація земельних ділянок ................................................25

  2. Облік кількості земель .........................................................27

   1. Облік земель сільської ради ..................................................27

  1. Облік якості земель ..............................................................31

  2. Бонітування грунтів .............................................................33

  3. Економічна оцінка земель ......................................................35

  4. Грошова оцінка земель .........................................................37

 1. Аналіз існуючого використання земель .....................................54

  1. Формування території та встановлення меж сільської ради ............55

  2. Роздержавлення і приватизація земель на території Тишкіської сільської ради ........................................................................................56

  3. Використання земель сільськогосподарського підприємства ..........58

4.3.1 Урожайність і структура посівних площ, спеціалізація ..................60

 1. Охорона природи ............................................................... 61

 2. Охорона праці ....................................................................66

 3. Економіка і організація робіт .................................................74

Висновки ..........................................................................79

Список використаної літератури .............................................83

Картографічні матеріали

1 План існуючого використання земель сільської ради

2 Індексний кадастровий план

3 Картосхема агро виробничих груп грунтів сільської ради

4 Картограма розрахунку грошової оцінки земель сільської ради.

ВСТУП

Земельна реформа – є складовою частиною загальнодержавного курсу економічної реформи, здійснюваної в Україні у зв'язку з переходом економіки держави до ринкових відносин. Земельна реформа – це комплекс правових, економічних, технічних, організаційних заходів, здійснення якого забезпечує вдосконалення земельних відносин, перехід до нового земельного устрою, що відповідає характеру, регульованої, соціально-орієнтованої ринкової економіки країни.

У системі земельної реформи можна вважати завершеною її першу ланку – зміну форми власності на землю внаслідок чого замість державної, а потім колективної, домінуючої в сільському господарстві, стала приватна власність на землю, яка закріплена за членами сільської спілки у вигляді документів сертифікатів на середню земельну частку (пай), які мають силу юридичного документа на землю.

За роки реформи істотно збільшено землеволодіння і землекористування громадян, що дає змогу підвищити рівень використання земельного фонду в цілому, збільшити виробництво сільськогосподарської продукції.

Аналіз проведення земельної реформи у нашій країні показав що за 12 років виконано значний обсяг робіт, зокрема подолано державну монополію на земельну власність, яка існувала 70 років і проведено роздержавлення земель, сформовано землі запасу та резервного фонду; розпайовано землі недержавних сільськогосподарських підприємств, передано землі у власність недержавних сільськогосподарських підприємств. Тобто виникла потреба у розв'язанні проблем, що стосуються різних форм власності та господарювання, визначення ціни землі, умов оренди і застави, плати на землю, формування інфраструктури ринку.

Безумовно, що кінцевою метою земельної реформи необхідно вважати забезпечення більш ефективного використання земель та їх охорони.

Враховуючи значення земельної реформи та актуальності питань раціонального використання та охорони земель, їх зв'язок з земельним кадастром мною вибрано тему дипломної роботи:

"Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області".

Дипломна робота складається з текстової частини, графічних матеріалів та таблиць (форм). Текстова частина складається з семи розділів, висновків і використано літератури. В першому розділі подано методичні та правові основи щодо використання земель а також проведено характеристику природних та економічних умов Тишківської сільської ради, поданий аналіз існуючого стану організації ведення земельного кадастру, зроблено аналіз існуючого використання земель.

На захист дипломної роботи представлена пояснююча записка з поданим вище змістом та графічна частина у наступному вигляді:

 1. План існуючого використання земель Тишківської сільської ради.

 2. Індексний кадастровий план.

 3. Картограма агро виробничих груп грунтів.

 4. Картограма розрахунку грошової оцінки земель сільської ради.

  1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Державний земельний кадастр займає особливе місце у кадастрі природних ресурсів. Це пов'язано з особливостями землі, як об'єкта земельного кадастру і її значенням, як одного з найважливіших компонентів навколишнього природного середовища.

Земля – різновидність природних ресурсів, складний елемент біосфери. В її надрах наявні великі поклади корисних копалин, органічно пов'язані з землею водні і лісові ресурси, без яких життя не можливе.

Раціональне використання землі є широкою комплексною проблемою і стосується вона всіх сторін організації виробництва. Подальший розвиток сільського господарства значною мірою залежить від рівня використання земельних ресурсів. Необхідність раціонального використання землі зумовлене тим, що земля у всіх галузях народного господарства є предметом праці і головним засобом виробництва.

Земельний кадастр ведеться з метою гарантування прав власності на землю та інформаційного забезпечення учасників земельних відносин при реалізації їх повноважень, щодо володіння, користування і розпорядження землею.

Призначення державного земельного кадастру є забезпеченням необхідною інформацією органів державної влади та місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контроль за використанням і охороною земель, економічного й екологічного обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою.

Формування земельних відносин у напрямі роздержавлення і приватизації земель з метою підвищення ефективності її використання й охорони супроводжується комплексом землевпорядних робіт і земельно-кадастрових дій як правового так і організаційно-господарського характеру. Активно ведуться роботи з видачі власникам землі державних актів на право приватної власності на землю.

Проведення земельної реформи в країні свідчить, що вона потребує чіткої системи даних державного земельного кадастру, який призначений для забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земель.

Стаття 196. державний земельний кадастр включає в себе такі складові частини: [1]

 1. Кадастрова зйомка – це комплекс робіт по визначенню та відновленню меж земельних ділянок, погодження їх із суміжними власниками і землекористувачами, відновлення меж на місцевості, встановлення меж обмежень та обтяжень, виготовлення кадастрового плану.

 2. Кадастрове зонування – це встановлення місця розташування обмежень, щодо використання земель, меж кадастрових зон і кварталів, оціночних районів і зон, а також кадастрових номерів адміністративно – територіальних одиниць.

 3. Бонітування грунтів – це порівняльна оцінка якості грунтів за її природними властивостями, які мають сталий характер і суттєво впливають на урожай сільськогосподарських культур в конкретних умовах.

 4. Економічна оцінка – це оцінка землі, як природного ресурсу і головного засобу сільськогосподарського виробництва, як просторового базису в суспільному виробництві, яка здійснюється за економічними показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі.

 5. Грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі, вона є нормативна і експертна. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.

 6. Державна реєстрація земельних ділянок забезпечує вивчення правового і господарського стану земель – це юридичне оформлення права власності і права користування земельних ділянок, видача власникам землі та землекористувачам документів, що посвідчують їх право і запису у відповідних реєстраційних документах.

 7. Облік кількості характеризує кожну земельну ділянку за площею і складом угідь, ведеться по власниках землі та землекористувачах і проводиться за фактичним станом і користуванням земель.

 8. Облік якості відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними властивостями та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за набутими властивостями, ступенем забруднення і включає відомості про рельєф, економічний склад, вміст гумусу, еродованість. [1]


 
 

Цікаве

Загрузка...