WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Застосування земельно-кадастрових робіт в методиці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для несільськогосподарських потреб - Курсова робота

Застосування земельно-кадастрових робіт в методиці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для несільськогосподарських потреб - Курсова робота

не підлягають відшкодуванню.
20. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.
21. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.
Збитками вважаються:
фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.
22. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.
Обмеження (обтяження) щодо використання
земельної ділянки
23. На орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб.
24. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.
Інші права та обов'язки сторін
25. Права орендодавця:
Вимагати від орендаря
" використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;
" дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості грунтів, додержання державних стандартів нормі правил у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;
" дотримання санітарно - захисних зон;
" своечасного внесення орендної плати.
26. Обов'язки орендодавця:
" передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;
" при передачі земельної ділянки в оренду забезпечити відповідно до закону реалізації прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
" не вчиняти дій, які б перешкодили орендареві користування орендованою земельною ділянкою;
" попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі іі використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'екта оренди.
27. Права орендаря:
1. Самостійно господаорювати на землі з дотриманням умов договору оренди.
2. За письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно - побутові та інші будівлі і споруди і закладати багаторічні насадження.
28. Обов'язки орендаря:
1. Приступати до використання земельної ділянки в строки встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку.
2. Виконувати встановлені щодо об'екта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі.
3. У п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки надати копію договору відповідальному органу державної податкової служби в Косівському районі
Ризик випадкового знищення або пошкодження
об'єкта оренди чи його частини
29. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар.
Страхування об'єкта оренди
30. Згідно з цим договором об'єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.
Зміна умов договору і припинення його дії
31. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.
32. Дія договору припиняється у разі:
" закінчення строку, на який його було укладено;
" придбання орендарем земельної ділянки у власність;
" викупу земельної ділянки для суспільних потреб або
примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної
необхідності в порядку, встановленому законом;
" ліквідації юридичної особи-орендаря.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених
законом.
33. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
" взаємною згодою сторін;
" рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та
внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
34. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.
35. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.
Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.
Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання договору
36. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
37. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
Прикінцеві положення
38 . Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.
Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться ворендодавця, другий - в орендаря, третій - в органі, який провів його державну реєстрацію _________________________ районному відділі __________________________ регіональної філії центру ДЗК.
Невід'ємними частинами договору є:
" план або схема земельної ділянки;
" акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
" акт приймання-передачі об'єкта оренди;
" проект відведення земельної ділянки.
Реквізити сторін
Орендодавець Орендар
___________ сільська рада _______________________________
с. _________ вул. ______ _______________________________
р/р 33210815500275 Паспорт серія _____________________
код.04354315 виданий __________________ РВ УМВС
МФО 836014 від __________________ року.
УДК в Ів-Франківській області
свідоцтво № ----
ідент. код. № 04354315 ідент. код. № ____________
Підписи сторін
Орендодавець Орендар
_________________ ________ ___________________ _________________
МП
Договір зареєстрований у ______________районному відділі ____________ регіональної філії центру ДЗК
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від
"___" _______________ 200__ р. за N ____________________
МП ________

 
 

Цікаве

Загрузка...