WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Фактори та умовами грунтотворення. Елементарні ґрунтові процеси та загальна схема ґрунтотворення. Жива фаза грунту, еколого-географічне розповсюдження - Реферат

Фактори та умовами грунтотворення. Елементарні ґрунтові процеси та загальна схема ґрунтотворення. Жива фаза грунту, еколого-географічне розповсюдження - Реферат


Контрольна робота
на тему:
Фактори та умовами грунтотворення. Елементарні ґрунтові процеси та загальна схема ґрунтотворення. Жива фаза грунту, еколого-географічне розповсюдження мікроорганізмів у грунтах
1. Фактори та умовами грунтотворення.
Загальні положення
Під факторами та умовами грунтотворення розуміються зовнішні по відношенню до ґрунту компоненти природного середовища, під дією і за І участю яких формується ґрунтовий покрив земної поверхні.
Фактори грунтотворення - це об'єкти навколишнього середовища (клімат, організми), які безпосередньо діють на материнські гірські породи. До умов грунтотворення належать географічне розташування місцевості, рельєф та ін. Географічне розташування місцевості впливає на інтенсивність грунтотворення через зміну клімату, ; рельєф - через перерозподіл атмосферних опадів, тепла на поверхні землі, час - через нагромадження кількісних змін факторів.
Початок вченню про фактори та умови грунтотворення поклав В.В.Докучаев. Ним було встановлено, що формування ґрунтового покриву пов'язано з фізико-географічним середовищем та історією його розвитку. Він дав визначення поняття ґрунтів як поверхневих мінерально-органічних утворень, які мають власне походження і є результатом сукупної дії: 1) материнської гірської породи; 2) живих та відмерлих організмів; 3) клімату; 4) рельєфу місцевості; 5) віку країни. В.В.Докучаев все це виразив за допомогою формули.
Г=ДГП,ОД,Р)-В
Г - ґрунт,
ГП - гірські породи,
О - організми,
К - клімат,
Р - рельєф,
В - вік
Поряд із названими п'ятьма природними факторами та умовами грунтотворення виділяється ще шостий - виробнича діяльність людини, яка має як прямий, так і опосередкований вплив на грунтотворення і ґрунтовий покрив. Комбінації факторів та умов Грунтотворення на земній кулі сформували багато типів ґрунтів.
У 1899 році В.В.Докучаев опублікував наукову працю "К учению о зонах природы", в якій сформулював взаємозв'язки і співвідношення між факторами ґрунтотворення - всі фактори рівнозначні і незамінні. Водночас він допускав можливість існування провідного фактору ґрунтотворення у визначених умовах.
Після В.В.Докучаева намітилися різні підходи до оцінки ролі факторів у процесах ґрунтотворення. Наприклад, К.Д. Глінка серед факторів ґрунтотворення виділяв провідну роль клімату і рослинності. Хоча формування найродючіших ґрунтів тайгово-лісової зони (рендзин) він пояснював впливом переваги материнських порід. С.О.Захаров (1928) поділяв усі фактори на активні та пасивні. До активних він відносив біосферу, атмосферу і гідросферу, а до пасивних - материнську породу і рельєф місцевості.
У кінці 30-х років XX ст. серед ґрунтознавців почалася дискусія про головний, або провідний, фактор педогенезу. В.Р.Вільямс, зокрема, віддавав перевагу біологічному факторові.
2. Елементарні ґрунтові процеси та загальна схема ґрунтотворення
Усі фактори ґрунтотворення тісно взаємопов'язані, діють сумісно, зумовлюючи спрямованість й інтенсивність цього процесу.
Ґрунтотворення (педогенез) - складний комплекс взаємозв'язаних і взаємозумовлених хімічних, фізичних, біологічних явищ і процесів перетворення та переміщення речовин й енергії в межах ґрунтового профілю.
Ґрунтотворення починається з моменту поселення живих організмів на скельних породах, або на продуктах їх вивітрювання та перевідкладення. Первинний ґрунтотворний процес, по суті, збігається з вивітрюванням, а в подальшому ці процеси розділяються в просторі та часі. Синтез і розклад органічних і мінеральних сполук, їх вимивання та акумуляція, надходження та витрачання вологи й тепла називають первинними складовими ґрунтотворення.
Розрізняють такі протилежно спрямовані процеси, що протікають одночасно і взаємопов'язано, в результаті яких із гірської породи утворюється нове самостійне природне тіло - ґрунт: 1) розклад мінералів гірських порід, утворення нових мінералів, а також елементів живлення рослин у доступних формах; 2) утворення органічної речовини, її розклад, синтез нових органо-мінеральних сполук у процесі гуміфікації та їх руйнування, акумуляція та вивільнення елементів зольного й азотного живлення рослин; 3) взаємодія органічних і мінеральних речовин з утворен-ням органо-мінеральних сполук різного ступеня рухомості; 4) переміщення та осадження в товщі ґрунту мінеральних, органічних та органо-мінеральних продуктів ґрунтотворення; 5) надходження та втрати вологи і тепла. їх називають елементарними ґрунтовими процесами (ЕГП), концепція яких розроблена І.П.Герасимовим. Під ними розуміється сукупність взаємопов'язаних біологічних, хімічних та фізичних явищ, що протікають у ґрунті та формують його генетичний профіль із характерним набором ґрунтових горизонтів, складом і властивостями. О.А. Роде називає їх ґрунтовими макропроцесами, на відміну від мікропроцесів, що охоплюють ізольовані частини ґрунтового профілю. Концепція ЕГП являє собою спробу, з одного боку, розчленувати глобальний ґрунтотворний процес на універсальні складові, а з іншого - об'єднати уявлення про велику різноманітність мікропроцесів. Кожен генетичний тип ґрунту (ГТГ) характеризується визначеним, тільки йому властивим сполученням ЕГП, хоча окремі ЕГП можуть і повинні зустрічатися (в різних сполученнях) у різних ГТГ.
Елементарні ґрунтові процеси - це горизонтотворні та профілетворні процеси, що відрізняє їх від загальних ґрунтотворних процесів.
Виділяють сім груп елементарних ґрунтових процесів. Біогенно-акумулятивні ЕГП (підстилкоутворення, торфоутворення, гумусоутворення, дерновий процес) протікають у ґрунті під безпосереднім впливом живих організмів або продуктів їх життєдіяльності, супроводжуються утворенням біогенних органогенно-акумулятивних поверхневих генетичних горизонтів. Гідрогенно-акумулятивні ЕГП -зв'язані з минулим або сучасним впливом ґрунтових вод на ґрунтотворення. До них належать засолення, загіпсування, карбонатизація, орудніння, окремніння, олуго-віння, кольматаж та інші. Метаморфічні ЕГП - це група процесів трансформації породотворних мінералів на місці, без елювіально-ілювіального перерозподілу компонентів у профілі. їх відносять до процесів внутрішньо-ґрунтового вивітрювання. До ґрунтових вони належать тільки в межах профілю. Найпоширеніші сіалітиза-ція, монтморилонітизація, фералітизація, ферсіалітизація, озалізнення, оглеєння, оструктурювання тощо.
Група процесів, пов'язаних із руйнуванням або перетворенням ґрунтового матеріалу в специфічному елювіальному горизонті з виносом із нього продуктів руйнування, або трансформацією мінеральної частини ґрунту низхідними або боковими токами води, називається елювіальними ЕГП. Наслідком цього є збіднення елювіального горизонту півтораоксидами, обмінними основами, мулом і відносне збагачення кремнеземом. Відомо кілька процесів, результатом проходження яких є формування елювіальних горизонтів: опідзолення, знемулювання (лесиваж), псевдоопідзолення, псевдооглеєння, осолодіння, елювіально-глеєвий процес таінші. Одночасно з елювіальними проходять й ілювіально-акумулятивні ЕГП, у випадку, коли елювіювання не виходить за межі ґрунтового профілю. При цьому відбува-ються процеси акумуляції речовин у середній частині профілю, трансформація і закріплення винесених з елювіального горизонту сполук. До них відносять глинисто-ілювіальний процес, гумусово-ілювіальний, залізисто-ілювіальний, алюмо-гумусово-ілювіальний, залізисто-гумусово-ілювіальний та інші.
До педотурбаційних ЕГП належить змішана група процесів механічного перемішування ґрунтової маси під впливом різних природних і антропогенних факторів і сил (самомульчування, розтріскування, кріотурбація, біотурбація, вітровальна педотурбація, агротурбація, пучіння і таке інше). Група процесів, що ведуть до руйнування та знищення ґрунту як природного тіла, називаються деструктивними ЕГП. Це ерозія, дефляція, зсування, захоронения тощо.
У процесі ґрунтотворення кожен ґрунт проходить низку послідовних стадій (рис. 1), спрямованість, тривалість та інтенсивність яких зумовлюється комплексом факторів ґрунтотворення та їх еволюцією в

 
 

Цікаве

Загрузка...