WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Методичні рекомендації по визначенню економічної оцінки природних курортних ресурсів - Реферат

Методичні рекомендації по визначенню економічної оцінки природних курортних ресурсів - Реферат


Реферат на тему
Методичні рекомендації по визначенню економічної оцінки природних курортних ресурсів
Природні курортні ресурси (ПКР) є продуктом природи і мають цінність як елемент навколишнього природного середовища і суспільного добробуту. Приймаючи участь в оздоровленні населення та залучаючись в господарський оборот, ПКР повинні бути оцінені, як і інші блага.
Ці ресурси є невіддільні від території, насиченої інфраструктурни-ми об'єктами. В процесі надання рекреаційних послуг вони використовуються одночасно з інфраструктурним обслуговуванням. Тому курортні ресурси слід трактувати, на нашу думку, як цілісні природні територіальні комплекси або ландшафтні територіальні системи, а їх споживну вартість, як сукупність лікувально-оздоровчих і пізнавальних властивостей.
Однак для того, щоб курортні ресурси стали носіями комплексної споживної вартості, необхідне існування суспільної потреби не тільки в них самих, але і в послугах, одержаних в результаті залучення їх в рекреаційно-оздоровчий процес. Ці послуги проявляються у вигляді корисних ефектів і їх величина є мірилом споживної вартості ІЖР.
Закономірно виникає запитання: які методологічні принципи повинні бути покладені в основу оцінювання цих ресурсів?
Природні курортні ресурси обмежені в просторі, тобто дефіцитні, їх запаси вичерпуються. В зв'язку з цим в основу їх оцінки, що забезпечить їх сталий розвиток, повинна бути покладена теорія граничної корисності1, згідно якої цінність благ залежить від їх рідкісності і визначається величиною граничної корисності від споживання цих благ. Разом з тим ці ресурси є рентоносні, так як характеризуються значною диференціацією природних оздоровчих властивостей. В результаті їх використання в рекреаційному процесі створюється надлишковий додатковий продукт різної величини. Тому в оцінці повинна знайти відображення диференціація результатів їх експлуатації.
В умовах ринкової економіки ціни на ПКР будуть формуватися під впливом попиту і пропозиції. Однак вихідною базою при прогнозуванні маркетингових цін на них служить їх рентна оцінка. Таким чином, слід відзначити, що в основу ціноутворення в сфері курортного природо-користування повинен бути покладений симбіоз економічних теорій: граничної корисності, ренти, маркетингу, сталого розвитку.
Визначення вартісної оцінки природних курортних ресурсів, як елементу економічного самоврядування на курортах, вимагає врахування їх специфічних властивостей, а саме:
- територіальну прив'язку ПКР до курортних місцевостей, що обумовлює необхідність комплексного підходу до проведення їх вартісної оцінки;
- рівня відновлюваності запасів, визначення лікувального профілю і терміну експлуатації ПКР;
- рентоносності ПКР, пов'язаної з диференціацією їх природних корисних властивостей і постійною обмеженістю в просторі, що обумовлює об'єктивні передумови для диференціації стабільних доходів, одержаних в результаті їх експлуатації. Ці доходи набирають форми диференціальних рентних доходів;
- соціальної цінності ПКР, що знаходить відображення в показниках результативності функціонування рекреаційних систем.
Курортне обслуговування, як підгалузь охорони здоров'я належить до невиробничої сфери. Тому корисний ефект від використання ПКР виражається через результати, а не витрати.
В основі визначення диференціального рентного доходу в інших галузях природокористування лежить розвиток нормативу замикаючих витрат. Це "межа витрат на збільшення ресурсів продукції, що виробляється із певного виду сировини (палива) при експлуатації даної земельної чи іншої ділянки". Зараз, в період переходу до ринкових відносин, дане трактування потребує певного коректування. Йдеться про необхідність подолання затратного характеру економічного механізму природокористування. Особливо це стосується соціально-орієнтованих галузей природокористування, до яких відноситься курортне природокористування. Тут використання ПКР здійснюється через надання курортних послуг, які проявляються у вигляді корисних ефектів.
Курортне обслуговування є замикаючою сферою споживання ПКР, тобто ефект, створений на основі їх експлуатації, є рівночасно і кінцевим народногосподарським продуктом (втілюється в національному доході). Тому базовою величиною для визначення допустимого рівня витрат на "виробництво продукції" - оздоровлення людей - тут виступає народногосподарський ефект цього оздоровлення, що відображає їх суспільну корисність. Таким чином, адекватним показником замикаючих результатів у сфері курортного обслуговування є граничний народногосподарський ефект курортно-оздоровчого процесу.
Відповідно до методології оцінювання природних ресурсів, первинним об'єктом вартісної оцінки цих ресурсів виступає цілісний об'єкт природокористування, після чого проводиться оцінка його одиничних природних ресурсів. Таким чином, в першу чергу проведенню вартісної оцінки піддягають територіальні комплекси одиничних природних ресурсів в сукупності з умовами навколишнього середовища. Курортні системи (курортні місцевості), будучи просторовими господарськими системами, водночас є цілісними об'єктами природокористування Тому при проведенні їх вартісної оцінки необхідно враховувати диференціацію результативності здійснюваного в них рекреаційно-оздоровчого процесу. Ця оцінка повинна відображати весь "виграш", що одержується державою від їх функціонування. Цей "виграш" у вартісному виразі і буде виражати ренту, принесену даним курортом, тобто той надлишковий кінцевий продукт курорту, який втілюється в національному доході держави.
Таким чином, при обгрунтуванні методики визначення ВО ПКР необхідно вирішити наступні задачі:
- вибрати оціночні

 
 

Цікаве

Загрузка...