WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Оренда землі - Реферат

Оренда землі - Реферат

дії;
2.2.2. Після отримання орендодавцем державного акту на земельну ділянку на підставі його земельного сертифіката;
2.2.3. Дострокове анулювання Договору на підставі:
Спільної згоди Сторін, вираженої в письмовій формі.
Рішення суду за позовом однієї із Сторін із звинуваченнями іншої Сторони в невиконанні нею зобов'язань за цим Договором.
Затримки виплати Орендарем орендної плати за період понад один місяць; у цьому разі Орендодавець може в односторонньому порядку скасувати цей Договір.
2.3. Жодна ізСторін не може в односторонньому порядку анулювати цей Договір, крім випадку затримки з платежем, передбаченого цим Договором.
2.4. За Орендодавцем зберігаються всі права розпоряджатися земельною часткою (паєм).
2.5. Якщо право власності на земельну ділянку перейде до іншої особи, то цей Договір залишається чинним для нового власника землі.
Порядок здійснення платежів
3.1. Орендар сплачує орендну плату в розмірі 1,5 % або більше від вартості земельної частки (паю), індексованої відповідно до українського законодавства. На момент підписання Договору сума орендної плати становить 750 гривень. У разі подальшої індексації (збільшення) вартості земельної частки (паю) сума орендної плати відповідним чином змінюватиметься та становитиме 1,5% від вартості земельної частки (паю), індексованої відповідно до українського законодавства.
3.2. За згодою Сторін Орендар може вносити оренду плату в натуральній формі або у формі надання послуг (виконання робіт), що повинно бути зафіксованим у додатковому договорі. У додатковому договорі необхідно обов'язково зазначити клас, сорт, якість та ціну за одиницю продукції, які надаються для покриття орендної плати. Додаткові договори, у яких відсутні ці дані, не є чинними, навіть якщо їх підпишуть обидві Сторони. Додаткові договори підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому для цього Договору.
3.3. Орендодавець має щорічно вносити належну орендну плату не пізніше 31 грудня фінансового року.
3.4. Якщо Орендодавець не внесе в строк належну орендну плату, він сплачує штраф відповідно до положень п. 5.1.
Права та обов'язки Сторін
4.1. Сторони мають право на:
4.1.1. Внесення змін та поправок до цього Договору після отримання обопільної згоди в письмовій формі.
4.1.2. Використання відповідних добрив для збереження родючості ґрунту.
4.2. Орендодавець зобов'язаний:
4.2.1. Утримуватися від втручання у виробничу діяльність Орендаря.
4.2.2. Утримуватися від дій, які не дозволять Орендарю виконати положення цього Договору.
4.3. Орендар зобов'язаний:
4.3.1. Дотримуватися початкового призначення земельної частки (паю), визначеного п. 1.2, протягом всього строку дії цього Договору.
4.3.2. Підтримувати екологічний баланс та родючість земельної частки (паю).
4.3.3. Відносити до власних витрат та відповідальності усі видатки, пов'язані з використанням земельної частки (паю), використання та захисту ділянки землі, де знаходиться земельна частка (пай).
4.3.4. Вносити орендну плату у встановлений термін у визначеному цим Договором порядку.
4.3.5. Дотримуватися порядку використання земельної частки (паю). Заборонено передавати земельну частку (пай) у суборенду третім особам.
4.3.6. Повернути земельну частку (пай) Орендодавцеві в стані, не гіршому ніж стан у перший день оренди та придатному для використання за призначенням протягом 7 календарних днів після закінчення строку дії Договору.
Відповідальність Сторін
5.1. У разі несплати вчасно Орендарем орендної плати з будь-яких причин на нього накладається штраф у розмірі 1% від заборгованої суми за кожний день.
5.2. У разі несвоєчасного повернення Орендарем орендованої землі Орендодавцеві (п. 4.3.6) з будь-яких причин Орендар сплачує Орендодавцеві штраф у розмірі 10% від індексованої вартості земельної частки (паю).
5.3. Ризик завдання випадкової шкоди або знищення врожаю, худоби або поліпшень, здійснених Орендарем на орендованій земельній частці (паю) покладається на Орендаря.
5.4. Орендар компенсує Орендодавцеві збитки, спричинені діями або бездіяльністю, у т.ч. використанням неналежних добрив, котрі призвели до погіршення або забруднення земельної частки (паю).
5.5. Сторони не несуть відповідальності за часткову або повну нездатність виконати свої зобов'язання згідно з цим Договором, якщо така нездатність була спричинена форс-мажорними обставинами, які ні Орендодавець, ні Орендар не могли передбачити та запобігти їм (повінь, пожежа, землетрус інші стихійні лиха тощо).
Інші положення
6.1. Орендодавець не компенсує Орендареві витрати, пов'язані із запровадженням або знищенням поліпшень, проведених Орендарем на ділянці землі, на якій Орендодавець має право на земельну частку (пай).
6.2. У разі виникнення будь-яких спорів щодо цього договору вони вирішуватимуться шляхом переговорів, а якщо це неможливо - в судовому порядку.
6.3. Якщо жодна із Сторін цього Договору не заявить про своє бажання закінчити його дію за один місяць до дати закінчення дії, Договір вважатиметься продовженим на строк та на умовах, передбачених цим Договором. Орендар не має права культивувати та засівати цю землю, якщо врожай буде потрібно збирати після закінчення терміну дії цього Договору.
6.4. У разі виникнення будь-яких відносин у ході виконання цього Договору, які не передбачені тут, вони будуть визначатися чинним законодавством України.
Цей Договір укладений у трьох примірниках, один для кожної зі Сторін, та один - для органу, який здійснює державну реєстрацію.
Підписи, юридичні адреси та реквізити Сторін
Орендар:______________
Орендодавець:_______________
Цей Договір зареєстрований у "Книзі реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв)" ________________________ ради під №.
23.05.2005 _____________/____________/
(печатка)
2. Договір про оренду земельної ділянки (ЗРАЗОК № 2)
с. _____________сільської ради;________ район;_______область 23.05.2005
Сторони: _______________________________________________ (надалі - Орендодавець або його уповноважена особа) та _____________________________________________(надалі - Орендар) який діє на підставі _________________________________________________ уклали цей Договір про наступне:
Предмет Договору
Орендодавець цим погоджується надати, а Орендар цим погоджується взяти в платне користування (оренду або найом) та на визначений термін земельну ділянку для товарного сільгоспвиробництва, розташовану на території ______________ ради _______________ району________________області.
Об'єкт оренди
В оренду передається земельна ділянка (ділянки)

 
 

Цікаве

Загрузка...