WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Складання схеми протиерозійних заходів на яружно-балковій системі, гідрографічному басейну, району - Реферат

Складання схеми протиерозійних заходів на яружно-балковій системі, гідрографічному басейну, району - Реферат


Реферат на тему:
Складання схеми протиерозійних заходів на яружно-балковій системі, гідрографічному басейну, району
Схеми протиерозійних міроприємств по яружно-балковій системі, гідрографічному басейну, адміністративному району, або іншому регіону носять цільовий характер і визначають економічні ціленапрямлені заходи по захисту грунтів від ерозії.
Схеми повинні включати землекористування всіх господарств, які розміщені в зоні яружно-балочної системи, гідрографічного басейну, району незалежно від їх відомчого підпорядкування.
Регіональні схеми протиерозійних заходів розробляються на 15 років з виділенням заходів поетапно і деталізують рішення схеми використання і охорони земельних ресурсів області.
Основою для розробки схеми є заказ. Регіональна схема протиерозійних заходів розробляється в такій послідовності:
- підготовчі роботи;
- складання завдання на розробку;
- розробка;
- виготовлення і оформлення матеріалів;
- узгодження і затвердження.
При виконанні підготовчих робіт проводять збір вивчення і аналіз:
1. - Відомості про природнокліматичні, інженерно-геологічні і гідрогеологічні умови території, їх вплив на прояв ерозійних процесів.
2. - Природно-сільськогосподарське районування і матеріалів земельного кадастру.
3. - Схема використання охорони земельних і водних ресурсів, встановлення водоохоронних зон і прибережних смуг, районної паніровки.
4. - Раніше виконаних проектно-пошукових робіт (проекти внутрігосподарського землевпорядкування, робочі проекти створення захисних лісових насаджень, організація вирощування сільськогосподарських культур і ін.).
5. - Матеріали обліку еродованих земель, землеустрою, ґрунтових, меліоративних, геологічних, ландшафтних і інших вишукувань.
6. - Відомості по проведенні на даній території заходи по боротьбі з ерозією грунтів (ступінь освоєння проектів організації території і її відповідність протиерозійним вимогам, види застосованих у господарствах агротехнічних протиерозійних заходів, їх об'єм і характеристика, площа існуючих захисних лісових насаджень, лісів; наявність протиерозійних гідротехнічних споруд, їх види, стан і ефективність роботи; вирівнювання і засипка ярів; розміщення і потужність організацій, виконуючих протиерозійні роботи, наявність протиерозійної техніки в господарствах),
7. - Заходи по захисту рік і водоймищ (водоохоронні зони і прибережні смуги рік і водоймищ, їх параметри, види і об'єми проведених протиерозійних заходів на цих територіях, режим використання сільськогосподарських угідь в межах водоохоронних зон і прибережних смуг).
8. - Заходи по збереженню боліт ( верхових, низинних, перехідних, як регуляторів гідрорежиму).
9. - Території заповідників і заказників, місць проживання рідкісних тварин і поширення реліктових і лікарських рослин, рекреаційних територій.
10. - Економіко-статистичні дані на даний рік і проектні періоди по розвитку господарства (спеціалізація, міжгосподарські зв'язки, об'єми основних видів сільськогосподарської продукції; врожайність сільськогосподарських культур, примінення основних схем чергування культур в сівозмінах).
При проведенні польового обстеження території господарства:
1. - Виявляють зародки ерозії і встановлюють причини їх виявлення; ділянки інтенсивно піддані площинній або лінійній ерозії, вітровій ерозії, зсувним явищам, діючі вершини ярів і розмиті промоїнами ділянки, обвали берегів рік і водоймищ.
2. - Встановлюються землі, періодично затоплювані повеневими водами, мочарі на схилах.
3. - Визначення типів ярів, стадія розвитку, середня їх глибина і ширина, наявність вклинювання ґрунтових вод, існуючі протиерозійні гідротехнічні споруди.
4. - Оцінюється стан існуючих захисних лісових посадок і плануються заходи по їх поліпшенню.
5. - Орієнтовно визначаються місця створення захисних лісових насаджень; будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд, оптимальні напрямки захисних лісових смуг.
В процесі обстеження території господарства на копії планів внутрігосподарського землевпорядкування наносять еродовані і ерозійно-небезпечні землі, тальвеги водопідвідних ложбин, діючі яри, промоїни, зсуви, крутосхили, вітроударні схили, напрям вітрів, викликаючий ерозію ґрунтів, місця обвалів берегів рік і водоймищ, за яружні території і інші несприятливі землі, підлягаючі залученню після засипки і паніровки або суцільному залісненню.
При відсутності матеріалів встановлюють межі водоохоронних зон і прибережних смуг малих рік і водоймищ, проводиться обстеження прилеглих до них територій з відтворенням на планах заплав рік, над заплавних терасах і крутих схилах корінних берегів, а також балок, ярів, безпосередньо впадаючих в річкову долину і визначаючих межі водоохоронних і прибережних смуг. Дається характеристика господарського використання цих територій.
Крім цього проводяться необхідні роботи, зв'язані із складанням інженерно-геологічного висновку на обстежену територію.
Після проведення підготовчих і польових робіт складається завдання на розробку схеми. В завданні повинні бути відображені основні питання, підлягаючи у розробці у відповідності із завданнями, які покладені перед схемою, розрахункові періоди, послідовність розробки і узгодження схеми, термін виконання робіт.
В завданні на складання схеми протиерозійних міроприємств відтворюються також:
- підстава для проектування;
- назва замовника проектної організації, організації, які проводять будівництво і лісопосадочні роботи;
- перелік землекористувань, які необхідно включити в яружно-балкову систему (басейн річки, район);
- очікувані поставки спеціальної протиерозійної техніки;
- показники розвитку сільськогосподарського виробництва господарств на проектний період;
- об'єм капітальних вкладень, джерел фінансування і почерговість здійснення робіт НП всю територію по видах і підпорядкуванню господарств;
- особливі питання проектування і рішення окремих питань.
Розробка схеми здійснюється з використанням прогнозних, планових матеріалів по охороні природи в тому числі і по захисту грунтів від ерозії. При цьому виконується:
- впорядкування границь землекористування (при необхідності) з ціллю ув'язки з границями природних комплексів і поліпшення протиерозійної організації території;
- встановлення складу сільськогосподарських угідь з врахуванням трансформації земель на перспективу в розрізі землекористувачів і в цілому на яружно-балковій системі (басейну річки, адмін. району);
- визначення місця будівництва і кількості протиерозійних гідротехнічних споруд;
- розрахунок потреби в спеціальній протиерозійній сільськогосподарській техніці, об'ємів виробництва основних видів продукції, об'ємів і вартості об'єктних міроприємств з поділом по видах робіт і господарствах, джерел фінансування виконавця, економічний ефект запроектованих міроприємств;
- встановлюється черговість і періоди виконання видівпротиерозійних робіт на всій території з виділенням міроприємств по господарствах, водозборах, окремим ярам або їх вершинам, балкам, площадках і т.п.
В залежності від конкретних природних і економічних умов в комплексі заходів по боротьбі з вітровою ерозією ґрунтів може переважати те чи інше міроприємство. Вони повинні забезпечувати найбільший ґрунтозахисний ефект від проектних міроприємств при мінімальній розтраті цінних земель і найменших затрат засобів на їх виконанні.
Визначення потреби капіталовкладень на здійснення передбачених схемою заходів проводиться по округленим показникам.
Економічний ефект запроектованих заходів визначається в цілому по схемі відповідно методики, прийнятої для визначення економічної ефективності проектів внутрігосподарського землевпорядкування.
Проектна документація по розробці регіональної схеми протиерозійних міроприємств складається з текстових і графічних матеріалів.
Пояснююча записка повинна висвітлювати характеристику природнокліматичних умов території і їх вплив на розвиток ерозії земель; ступінь еродованості території; характеристику земельного фонду і рекомендації по раціональному використанню його на перспективу з врахуванням еродованості земель; пропозиції по проектуванню комплексу протиерозійних заходів, об'єми виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, вартість і економічну ефективність запроектованих міроприємств.
Пояснююча записка ілюструється схематичними кресленнями, графіками і діаграмами.
Графічні матеріали (проектний план і картограма еродованості території) виготовляється в прийнятому масштабі. При необхідності можуть виготовлятися додаткові схеми, характеризуючи окремі види міроприємств.
Зміст текстових і графічних матеріалів їх оформлення регламентується діючими інструкціями, еталонами стандартами.
Регіональні схеми протиерозійних міроприємств узгоджуються з районним агропромисловим органом, з обласним управлінням меліорації і водного господарства, лісового господарства і лісозаготовок, обласними комітетами по охороні природи, басейновими водними інспекціями і управліннями малих рік.
Схеми протиерозійних міроприємств по яружно-балковим системам, гідрографічних басейнах, адмін. районах затверджується обласним агропромисловим комплексом.

 
 

Цікаве

Загрузка...