WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Містобудівний кадастр: система, поняття, завдання, зміст. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру - Реферат

Містобудівний кадастр: система, поняття, завдання, зміст. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру - Реферат

с аналіз природних умов, в яких розвивається місто (поблизу гірських переходів, на суднохідній річці, у зручній бухті, на стику природних зон тощо).
Характерною рисою сучасного міста, яка визначає зміст міського када-стру, є те, що місто є складним будівельно-інженерним комплексом. У нього входять: система інженерних споруд і комунікацій (водогін, каналізація, мережа тепло- і газопроводів, кабелів та інших підземних споруд, надземних ліній електропередач тощо), які забезпечують функціонування й експлуата-цію житлового фонду і промислових зон; система міського транспорту, яка забезпечує взаємні зв'язки житлових районів, територій промислових під-приємств, кінцевих пунктів позаміського транспорту; система санітарно-гігі-єнічних споруд (міське освітлення, озеленення, санітарне очищення та ін.), а також мережа комунальних закладів.
У структурі міст, як правило, виділяють особливі міські зони: центр, житлову, промислову та ін. У сучасних містах можна виділити функціональні вузли, які об'єднують працю, побут і відпочинок жителів.
Дня міста характерна підвищена густота населення і компактність забу-дови. Віднесення населеного пункту до категорії міста оформляється в пев-ному порядку і супроводжується встановленням його міської межі і міських земель.
Міські землі - це територія, яка є базою для житлового, культурно-по-бутового, промислового та іншого будівництва, а також для розміщення шляхів сполучення. При цьому під територією міста розуміють всі землі, які знаходяться в рамках межі міста. Остання виконує дві функції: по-перше, вона є границею, яка відділяє землі міста від інших категорій земель-, по-друге, виконує роль адміністративної границі міста, тобто виконує ті ж функ-ції, що й межа району, області тощо. Встановлення межі міста (основою чого служать рішення відповідного державного органу про визнання населеного пункту містом) має істотне юридичне значення, оскільки з цього моменту на даній території починає діяти правовий режим міських земель.
В Україні виділяють наступні категорії міст: районного, обласного і республіканського підпорядкування. До міст районного підпорядкування відносять населені пункти, які мають промислове і культурне значення, з числом жителів не менше 12 тис. і не більше 50 тис. Категорію міст обласного підпорядкування складають крупні культурні і політичні центри, які мають промислове значення. Населення цих міст повинно перевищувати 50 тис.чол.
Відповідно до функціональних особливостей міських зон, земельні ді-лянки у складі міських територій можуть використовуватися для різних ці-лей: розміщення житлових, адміністративних, торговельних, промислових будівель і споруд, проїздів, вулиць, майданів, парків, залізничних шляхів, організації сільськогосподарського виробництва тощо.
При всій різноманітності використання міських територій загальним для них є обслуговування потреб міста. Водночас відмінності у характері використання земельних ділянок, які входять у склад міських земель, накладають відбиток на їх правовий режим, а отже, й на зміст містобудівного кадастру. Відповідно до особливостей правового режиму міських земель виділяють їх різновидності.
Землі, які фактично забудовані або призначені під забудову згідно з планом розвитку міста і використання його земель, надаються в користування (оренду) підприємствам, організаціям, відомствам, кооперативам і громадянам для громадського, індивідуального будівництва. Ці землі складають найважливішу частину міських земель. На них, по суті, розміщується саме місто, тобто житлові, адміністративні, промислові та інші будівлі і споруди.
Об'єкт і предмет містобудівного кадастру
Порівняно із земельним кадастром, містобудівний кадастр має свої особливості. Якщо об'єктом земельного кадастру є земельний фонд, виражений такими основними земельно-кадастровими одиницями, як землеволодіння і землекористування, та первинними їх земельно-кадастровими елементами -земельними угіддями, то одиницями містобудівного кадастру є такі об'єкти: землеволодіння і землекористування; будівлі і споруди; ділянки й вузли інженерної мережі; територіальні зони (функціональні, охоронні, а також ті, які характеризують інженерно-геологічну та екологічну ситуацію в місті).
Кожен із об'єктів містобудівного кадастру повинен характеризуватися реєстрами правового, метричного, технічного, вартісного, функціонального характеру, сукупність яких зосереджується у паспортах земельної ділянки, будівель і споруд кожного власника землі чи землекористувача, у паспортах об'єктів інженерно-транспортних мереж. Для територіальних зон міста пас-порти не складаються, а відомості про них відображаються у вигляді кар-тографічних матеріалів, на які наносяться межі і необхідні характеристики цих зон.
Первинним елементом містобудівного кадастру є земельні угіддя, тобто конкретна земельна ділянка, яка систематично використовується або придат-на до використання для відповідних господарських потреб і відрізняється за природно-історичними ознаками.
Слід відзначити особливий статус таких елементів містобудівного када-стру, як інженерні мережі, які розміщені під землею і на її поверхні (водо-, газопроводи, каналізація, тепло- і енергопостачання, радіомовлення, теле-фонний зв'язок тощо). Вони переважно не виступають як самостійні об'єкти містобудівного кадастру, а як його елементи у складі землеволодінь, землекористування чи масивів земель.
З інформації містобудівного кадастру важливе значення мають дані грошової оцінки земель, будівель і споруд. Якщо оцінка будівель і споруд давно
налагоджена і ведеться на належному рівні за їх балансовою вартістю, то оцінка міських земель ведеться порівняно недавно.
В основу визначення грошової оцінки земель населених пунктів покла-дені нормативи витрат на освоєння та облаштування території, норма при-бутку і норма капіталізації доходу за умови використання цих земель у сіль-ському господарстві, функціональне використання та місцерозташування земельної ділянки.
Використання даних містобудівного кадастру в умовах ринкових відносин значно посилюється у зв'язку зі швидкими темпами приватизації не-рухомості в місті. Це потребує автоматизації технологічних процесів збору, обробки й аналізу даних та надання інформації користувачам за допомогою комп'ютерів внаслідок запровадження автоматизованої інформаційної сис-теми містобудівного кадастру (АІС МБК).
Основною обліковою одиницею кадастру є ділянка землекористування з характеристиками, необхідними і достатніми для оцінки відповідного вико-ристання і прийняття рішення про перспективи освоєння, яке базується на їх комплексній оцінці як елементів міської території.
Під землекористуванням (землеволодінням) розуміють ділянку території, яка має користувача (власника) - приватну особу або колективспіввласників і характеризується відповідною вартістю і придатністю для різного функціонального використання.
Основним об'єктом інформаційної обробки в системі містобудівного ка-дастру є дані про земельну ділянку як частину

 
 

Цікаве

Загрузка...