WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Містобудівний кадастр: система, поняття, завдання, зміст. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру - Реферат

Містобудівний кадастр: система, поняття, завдання, зміст. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру - Реферат

наступних умовних позначеннях: трубопроводи водяні падаючі - суцільною лінією, зворотні - пунктирною (червоною); паропроводи - суцільною, а кон-денсаторні - пунктирною лінією (синьою); дренажний трубопровід, яким відводяться фунтові води з теплофікаційних каналів, -- пунктирною (корич-невою); люки камер - колом діаметром 3 мм (чорною тушшю); опори повіт-ряної прокладки трубопроводів - чорною тушшю в умовних позначеннях.
Тепломережі, будівлі і споруди наносяться на ситуаційні плани, виконані в масштабах 1:500 і 1:1000. При цьому щодо житлових, адміністративних та інших будівель вказуються їх номери, поверховість, матеріал стін, призначення, об'єм.
Порядок нумерації камер погоджується із замовником.
Протяжність трубопроводів між центрами люків камер показується на планах над лінією, яка зображає трубопровід, а кількість труб у каналі 11>: діаметр - під лінією (рис. 9.1),
Рис. 9.1. Позначення протяжності трубопроводів і кількості труб у каналі на планах.
На кожну камеру і дотичні до неї канали складається інвентаризаційна картка, на якій викреслюються їх горизонтальний і вертикальний розрізи в масштабі 1:25 або 1:50. На плані горизонтального розрізу камери показується положення дотичних каналів, трубопроводів і фасонних частин, а також проставляються розміри: у прямокутних камерах - ширина і довжина, у круглих - діаметр, а також розміри, які визначають положення трубопроводів у камері (каналі); на планах вертикальних розрізів - глибина камери і закладення трубопроводів.
Розміри проставляють у розривах ліній розмірів. В інвентаризаційній картці подасться специфікація на обладнання камери, в якій вказують: при-значення трубопроводів, марки засувів, їх матеріал, діаметр, якість матеріалу ізоляції труб і товщину ізоляційного шару, матеріал та діаметр дренажних труб, на зворотному боці картки викреслюють схему прив'язки люків камер до постійних орієнтирів.
На кожну теплотрасу заповнюється технічний паспорт. Вартість тепло-вих мереж визначається за відповідними оціночними нормативами. Зміни у складі теплових мереж враховуються на ситуаційному плані і в технічному паспорті:
а) шляхом закреслювання червоною тушшю попередніх показників і запису окремим рядком нових;
б) у випадку прокладання додаткових трубопроводів у каналі існуючої теплотраси або заміни труб трубами з іншим діаметром погашають поперед-ні показники в технічному паспорті і на ситуаційному плані шляхом закрес-лювання їх тушшю червоного кольору і запису нових даних чорною (в пас-порті) окремим рядком;
в) при перенесенні теплотраси в інше місце, технічний паспорт склада-ється заново. На ситуаційному плані наноситься нове положення теплотраси. Попереднє положення теплотраси на плані погашається хрестиками черво-ного кольору.
Значення, завдання і зміст містобудівного кадастру
Законом України "Про основи містобудування" передбачено створення містобудівного кадастру населених пунктів України, який міститиме систему даних про належність території до відповідних функціональних зон, їх су-часне і перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуа-ції, стан забудови й інженерного забезпечення, характеристику будинків і споруд на землях усіх форм власності і призначений для забезпечення в уста-новленому порядку суб'єктів містобудування необхідною інформацією [36].
Містобудівний кадастр - це автоматизована інформаційна система, яка містить дані про міські території, об'єкти міського середовища. Основне за-вдання містобудівного кадастру - накопичення, обробка і видача інформації для:
- розробки генерального плану міста;
- управління і перспективного планування розвитку міста та його окре-мих районів;
- проектування об'єктів промислового і цивільного призначення на території міста;
- експлуатації об'єктів міського господарства (включаючи інженерні мережі), визначення обсягів і строків їх реконструкції;
- вдосконалення обліку та раціонального використання об'єктів нерухомості і природних ресурсів;
- вирішення завдань оподаткування, введення нормативної плати за ко-ристування природними ресурсами і санкцій за забруднення навколишнього середовища, нераціональне землекористування;
- виконання виробничих завдань різними організаціями, службами й установами міста;
- забезпечення вихідною інформацією галузевих автоматизованих сис-тем;
- виконання завдань земельної реформи, відведення земельних ділянок, землевпорядкування, охорони прав землекористувачів, орендарів і землевласників;
- проведення природоохоронних заходів.
Містобудівний кадастр формується на базі спеціальної кадастрової інформації і включає в себе відомості про просторове положення міських територій та об'єктів, розміщених на земній поверхні, над і під нею; про яви-ща і процеси, які відбуваються в місті; економічний правовий стан цих те-риторій та об'єктів, їх природні, господарські, якісні й кількісні характерис-тики та інші відомості, необхідні для управління областю, районом і містом, а також для забезпечення нормального функціонування міських організацій, підприємств і установ. При цьому кадастрова інформація повинна відповіда-ти наступним вимогам:
- обов'язкова територіальна прив'язка даних, яка дозволяє проводити необхідний аналіз і синтез інформації в різних територіальних розрізах;
- необхідний ступінь дискретності й узагальнення даних, які дозволяють забезпечити їх багаторазове і багатоцільове використання;
- комплексність, повнота і вибірковий характер даних, як відображення конкретних завдань управління містобудівельним розвитком, які вирішують-ся в даний момент у даному місті;
- оперативність інформації;
- достовірність і точність, узагальнення й однорідність даних.
Місто - це великий населений пункт., який представляє собою певний, відмінний від села, тип соціально-економічної організації суспільства. Місту притаманна специфічна демографічна, професійна й організаційна структу-ра. Поняття міста невіддільне від поняття територіального розподілу пращ. Це, власне, і визначає виробничі функції міст у сфері промисловості, тран-спорту, обміну, а також створення послуг для прилеглих до міста територій. Переважна більшість міст виконує функції суспільного виробництва. Інші типи міст виконують функції адміністративних центрів (часто вони поєдну-ються з виробничими і торговельними), наукових, культурних, оздоровчих та інших. Значний вплив на формування функції міста мають його географічне положення і характер прилеглої до нього території.
Наприклад, серед промислових міст необхідно виділяти міста, розташовані поблизу родовищ корисних копалин або крупних джерел енергії., у транспортних вузлах; густонаселених районах з великою кількістю робочої сили; районах із значними ресурсами сільськогосподарської сировини тощо.
Короткий перелікекономіко-географічних чинників, які впливають на формування типу і функції міста, свідчить про важливість обліку ступеня господарської насиченості території, яка тяжіє до міста. При цьому важли-вим

 
 

Цікаве

Загрузка...