WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Географічні дослідження річок і річкових долин в Україні - Реферат

Географічні дослідження річок і річкових долин в Україні - Реферат

Магмедов та ін.), національні університети (Львівський, Чернівецький), Одеський державний екологічний університет, Інститут гідротехніки і меліорації УААН та інші організації й установи. За результатами цих досліджень опубліковано серію монографічних праць (В. Пелешенко, О. Кононенко, В. Хільчевський, Л. Горєв, М. Ромась, С. Сніжко, О. Ободовський, Д. Закревський, А. Яцик, В. Самойленко, О. Войцеховський, В Вишневський, В. Тімченко та ін.), збірників праць і статей узагальнюючого характеру.
Ландшафтно-географічні дослідження. Перші праці, в яких аналізуються річкові долини з ландшафтно-географічних позицій, з'явилися на початку та у 20-30-х роках ХХ ст. (С. Рудницький, Е. Ромер, А. Реман, А. Борзов, Л. Берг, В. Глушков та ін.), але інтенсивного розвитку набули у другій половині ХХ ст. Спеціалізовані ландшафтно-географічні дослідження річкових долин України проводили О. Маринич, К. Геренчук, Г. Швебс, Т. Борисевич, Б. Нешатаєв, Г. Денисик, П. Шищенко, В. Пащенко, М. Гродзинський, А. Мельник та інші вчені.
У 60-90-і роки ХХ ст. багато уваги приділялося створенню водосховищ і ставків, будівництвугідроелектростанцій, зрошувальних систем і каналів, підвищенню рівня використання воднотранспортного потенціалу річок, вирішенню ландшафтно-геохімічних, геоекологічних, гідроекологічних проблем річкових систем та оптимізації стану басейнових ландшафтів, у структурі яких чільне місце займають сільсько-господарські, а також протиерозійній організації території. Цими проблемами опікувалися вчені Київського державного (тепер національного), Львівського, Одеського, Харківського, Чернівецького, Дніпропетровського та Волинського державних (тепер національних) університетів, Інституту Географії НАН України, УкрНДГМІ, УНДІВЕП, Інституту Гідробіології НАН України та ін. Дослідження супроводжувалися ландшафтним картографуванням, а у 90-і на початку ХХІ ст. широким використанням аерокосмічних методів, постановкою спеціалізованих галузево-географічних вишукувань, геоекологічною експертизою ландшафтів, проектів, споруд, ГІС-моделюванням аналізованих об'єктів і систем. Вони є суттєвим внеском географічної науки у забезпечення функціонування господарства, охорону природи, захист поселень, угідь і населення від екстремальних процесів, оптимізацію умов життя.
Проблеми і перспективи досліджень річково-долинних систем. З врахуванням тенденцій розвитку суспільства, змін стану природного середовища під впливом глобальних та регіональних чинників, досягнень сучасної науки, вважаємо, що у найближчі 10 - 20 років мають перспективи наступні напрями досліджень річок, річкових долин і басейнових систем:
- створення тривимірних комп'ютерних моделей річкових долин і басейнових систем за допомогою ГІС-технологій;
- дистанційне зондування Землі та використання цієї інформації при оцінюванні геоекологічної напруги у долинних ландшафтах і прогнозуванні траєкторій зміни їхнього геоекологічного стану;
- інженерно- та еколого-географічні дослідження долин і басейнових систем для потреб розвитку рекреації, захисту угідь, комунікацій і поселень від впливу небезпечних морфодинамічних процесів;
- моделювання розвитку річкових систем і водосховищ, змін їхнього гідроекологічного стану та пошуки шляхів його оптимізації;
- обґрунтування схем раціонального використання земельно-ресурсного і водного потенціалу, протиерозійного захисту сільськогосподарських угідь, збереження природної спадщини, створення єдиної екологічної мережі та ландшафтно-адаптованих систем землеробства і лісокористування;
- підготовка енциклопедичного словника-довідника "Людина і річкові долини України", серії монографій, присвячених проблемам річок і річково-басейнових систем;
- пошуки шляхів підвищення суспільного іміджу науки про річки, річкові долини та річково-долинні ландшафти як життєве середовище людини, впровадження результатів досліджень у господарську практику.
На нашу думку, головними геоекологічними проблемами річок, річкових долин та басейнових систем України, які вимагають першочергової уваги науковців і практиків виступають:
1. деградація ґрунтів у різнорангових басейнових системах, спричинена нераціональним господарюванням та інтенсифікацією екзодинамічних процесів;
2. деградація рослинного покриву, збіднення біологічного та ландшафтного різноманіття;
3. виснаження і забруднення водних ресурсів, деградація малих річок;
4. погіршання умов проживання населення у річкових долинах, збільшення ризику техногенних аварій і катастроф;
5. проблема ліквідації і реконструкції долинних водосховищ;
6. проблема підтоплення угідь, поселень і комунікацій у долинних і басейнових системах;
7. проблема очищення стічних вод, які скидаються в річки і водосховища;
8. проблема протиповеневого захисту поселень, угідь і комунікацій у гірських і рівнинних регіонах;
9. проблема моніторингу геоекологічного стану річок і річково-долинних та басейнових ландшафтів та екологічної експертизи природно-господарських систем і техногенних об'єктів.
Цим, звісно, не вичерпується перелік проблемних питань, пов'язаних з вивченням річок, річкових і долинних систем, їхніх басейнів. Сподіваємось, що 130-а річниця від дня народження фундатора української наукової географії, доброго знавця географічних проблем річкових долин Степана Рудницького сприятиме широкому обговоренню цих питань, а отже і віднайденню засобів їх вирішення.
Література
1. Гошовський С., Рудько Г., Преснер Б. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв'язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. - Львів - Київ: ЗАТ "Нічлава", 2002. - 624 с.
2. Ковальчук І. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. - Львів: Видавництво Інституту Українознавства, 1997. - 440 с.
3. Косовець О., Дугінов В. Деякі питання з історії гідрохімічних досліджень річок України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Науковий збірник / Відп. редактор В. К. Хільчевський. - Київ: Ніка-Центр, 2000. - Т. 1. - С. 12 -16.
4. Сучасна динаміка рельєфу України / За ред. В. П. Палієнко. - Київ: Наукова думка, 2005. - 258 с.
5. Іван Ковальчук. Географічні дослідження річок і річкових долин в Україні // Історія української географії. Частина І: Збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького. - Тернопіль: 2007. - С.76-80.

 
 

Цікаве

Загрузка...