WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Розвиток економічної картографії в Україні - Реферат

Розвиток економічної картографії в Україні - Реферат

ведеться в закладах системи Укргеодезкарта, в Інституті географії НАН України, у Харківському, Київському, Чернівецькому, Львівському, Волинському університетах та ін.
Серед українських економіко-картографів наших днів зазначимо передусім праці відомих і за межами України дослідників у галузі тематичної картографії. Професор А. Золовський, який тривалий час (1970-1979 рр.) очолював Відділення географії НАН, відомий своїми працями з теоретичних і практичних проблем комплексного тематичного картографування, зокрема соціально-економічного, створення карт охорони природи, картографічного забезпечення досліджень економіки сільського господарства та агропромислових комплексів, планування господарства. Професор Харківського університету І. Левицький доклав чимало зусиль до організації і координації роботи навчальних і виробничих картографічних закладів в Україні. Він опрацював теорію комплексного сільськогосподарського картографування, а саме зміст, принципи проектування і методику складання окремих сільськогосподарських карт та атласів. Ним розроблено ряд нових типів картографічних творів, зокрема атласи сільськогосподарських і лісогосподарських підприємств, районні атласи земельних ресурсів, республіканські атласи земельного кадастру, серії карт сучасного і перспективного використання, охорони і поліпшення земель адміністративних районів, областей, республік. І. Левицький є ініціатором та організатором соціологічних досліджень з картографії. Проблеми комплексного картографічного моделювання і дослідження господарства, господарських комплексів обгрунтовані і детально розроблені в працях директора Інституту географії НАН України, члена-кореспондента НАН України професора Л. Руденка. Методика картографування виробничо-територіальних комплексів розроблена в Чернівецькому університеті (Я. Жупанський). Значна увага картографів приділяється комплексному атласному картографуванню (Л. Руденко, О. Шаблій, І. Левицький, Я. Жупанський, Ф. Зузук та ін.). Розробляються питання картографічного моделювання галузевих виробничо-територіальних систем і комплексів (Т. Козаченко, О. Шаблій та ін.), впливу виробництва на довкілля (Г. Пархоменко. В. Барановський та ін.).
Важливим завданням перспективного розвитку української соціально-економічної картографії є дальші теоретичні пошуки з метою дослідження компонентних (галузевих) систем реальних об'єктів і територіальних геосистем, а також їх картографічних аналогів, що призначені для розв'язання завдань управління природокористуванням та охороною природи, господарством, соціальними проблемами. Теоретичні розробки необхідні для того, щоб відповісти на питання практики - як за допомогою карт досліджувати й пізнавати реальну дійсність, її об'єктивну системну організацію, а картографічні аналоги реальних систем - як приймати науково-обгрунтовані рішення в регулюванні та оперативному господарюванні. Зокрема, істотними є розробки наукових основ системного картографування і картографічного моделювання, пошуки нових видів і типів карт, які б глибоко і повно відображали взаємозв'язки і динаміку систем явищ та об'єктів. Створення цих карт потрібне для вирішення таких гострих проблем сучасності, як раціональне використання природних і трудових ресурсів, охорона і покращення середовища, господарське регулювання, територіальна організація виробництва тощо. У зв'язку з цим необхідно подолати розрив, який існує між досить високим теоретичним рівнем картографічних досліджень проблем природокористування та охорони природи і явно недостатнім рівнем картографічної практики. Слід мати методику створення карт першочергової важливості для кожного відомства і запроваджувати їх у проектних організаціях, які виконують і картографічні роботи.
Враховуючи великий попит і тривалу недоступність топографічних і спеціальних карт, нині дуже зросла потреба в широких обсягах створення та оперативного видання карт для масового споживача. Ці карти мають бути відкритими і доступними, універсальними за змістом, задовольняти різні географічні і суспільні інтереси для орієнтування на місцевості, вивчення географічних умов, вибору місця відпочинку, вивчення окремих соціально-економічних питань, організації заходів з охорони природи і т. ін., доступними для користування різними віковими і професійними групами споживачів, привабливими і виразними, різноманітними за оформленням (настінні, складані, бланкові карти, карти-буклети тощо). Тому очевидно, що найближчим часом зусилля картографічної науки і виробництва, окрім забезпечення робіт з топографічного і тематичного знімання, оновлення карт, повинні бути зосереджені на створенні і випуску карт, які дають географічну і господарську характеристику окремих регіонів, адміністративних областей, ключових територій; карт для потреб організації рекреації і здійснення відпочинку; краєзнавчих карт та атласів; навчальних карт та атласів для загальноосвітньої і вищої школи, контурних і бланкових карт; спеціальних карт для друкованої і рекламної продукції; електронних карт.
Дуже важливою є розробка пакетів програм для автоматичного створення інвентаризаційних карт, які базуються на використанні статистичних даних, зокрема медичних, сільськогосподарських, промислових тощо. З метою інвентаризації природних об'єктів, а також територіальної організації господарстваперспективними є цифрування топографічної карти масштабу 1 ; 200 000 як спеціальної карти-основи для наступного автоматизованого складання інвентаризаційних карт і перетворення їх змісту, тобто створення геоінформаційної системи (ГІС). Така технологія відкриває нові перспективи створення і використання карт багатьма галузями виробничої і невиробничої сфери. В умовах формування і функціонування різноманітних банків геоінформації в картографії виникла складна проблема розробки методології автоматизованого створення систем карт, на підставі яких здійснюється аналіз змін фізико-географічної чи економіко-географічної ситуації, оцінюються чинники і наслідки змін ситуації. прогнозується її майбутній стан. З цією метою слід інтенсивно освоювати методики автоматизованої побудови карт, ширше застосовувати методи аналізу та оцінки зв'язків між картографованими явищами. У цьому відношенні заслуговує на увагу метод складання карт полів.
Виключно важливим завданням картографії, як і всієї української географічної науки, є розгортання робіт зі створення національного атласу України - комплексного атласу держави, що містить всебічну характеристику її природи, населення, економіки і культури та видається державними установами як праця національного значення і престижу. При дослідженні і моделюванні господарства головну увагу слід звернути на вивчення і картографування рівнів економічного розвитку, територіальної і галузевої структур господарства України та окремих регіонів, моделювання визначальних для розвитку держави галузей та інфраструктури, аналіз стану і тенденцій трансформації господарства України в нових умовах, а також його багатоукладності, територіально-галузевих відмін в інвестиційній політиці. Дослідження населення і соціальної сфери потребує звернути увагу на картографічне моделювання демографічної структури, проблем стану здоров'я і генофонду населення, руху населення, розселення і трансформації поселенської мережі, процесів урбанізації, соціальної інфраструктури.
В атласі мають бути і карти, що відображають стан духовної і матеріальної культури народу України. На окрему увагу заслуговує розробка картографічних моделей еколого-географічного плану, зокрема умов життя населення, що сформувалися у процесі взаємодії суспільства і природи.
Джерело:
Жупанський Я. Розвиток економічної картографії в Україні // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. - Випуск 1. - С.100-107.

 
 

Цікаве

Загрузка...