WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Історичні аспекти дослідження мінерально-сировинних ресурсів території Чернівецької області - Реферат

Історичні аспекти дослідження мінерально-сировинних ресурсів території Чернівецької області - Реферат

прогину, пов'язано з міграцією вуглеводів у зоні дроблення і скорочення потужностей земної кори вздовж Передкарпатського глибинного розлому. В даній роботі прогнозуються найбільші запаси нафти на глибинах 3-6 км.
Детальніше вплив розломної тектоніки України на формування фізико-хімічних властивостей та особливостей розміщення нафти в області досліджено Г.Н.Доленком, С.А.Варичевим, В.В.Колодієм (1989) [14]. В цьому контексті слід більшу увагу приділити вивченню Сторожинецького розлому.
Значний внесок у вивчення особливостей формування, залягання та фізико-хімічних властивостей нафти і газу зробили також Р.М.Новоселицький, Н.С.Предтеченская, Г.М.Панов.
Таким чином, використання найновіших методів дослідження надр дозволило в другій половині XX століття розробити детальнішу схему геолого-тектонічної будови Чернівецької області, що дало змогу спрогнозувати, а згодом і відкрити ряд родовищ нафти і газу, детальніше вивчити наявні родовища будівельної сировини, та підвищити раціональність їх використання.
6-ий етап - розвиток наукових досліджень в період незалежності України.
В результаті важкої економічної кризи в Україні в 90-х роках XX століття значно скоротились витрати на наукові дослідження, внаслідок чого відбувся і певний спад у вивченні геології і корисних копалин як в державі загалом, так і в Чернівецькій області, зокрема. В цей період значний вклад у вивчення проблем раціонального використання мінеральної сировини Північної Буковини та Північної Бессарабії зробили М.В.Жук, Й.А.Бурка, Є.М.Цвєлих та ін.
Основна увага в наукових працях даних вчених зосереджена на проблемах формування, поширення та використання будівельних корисних копалин, які є основою мінерально-сировинного потенціалу області (85% від загальних запасів корисних копалин). В цей час досліджуються як екологічні аспекти освоєння надр, так і шляхи підвищення ефективності використання корисних копалин в умовах ринкової економіки.
Зокрема М.В.Жук значну увагу зосереджує на проблемах функціонування промисловості будівельних матеріалів в нових економічних умовах господарювання, досліджує екологічні аспекти даного виду природокористування та поширення будівельних корисних копалин (1998).
Й.А.Бурка у своїх наукових працях вивчає географічні аспекти використання будівельних корисних копалин для розвитку відповідної галузі промисловості, а також особливості їх утворення та розміщення (2000).
Є.М.Цвєлих досліджує процеси утворення і використання будівельних корисних копалин в руслах річок та можливості підвищення раціональності їх освоєння (1999).
В цей же час продовжуються роботи по вивченню Лопушнянського родовища нафти, уточнюються його запаси, фізико-хімічні властивості, умови залягання сировини. Уточнені запаси нафти, які станом на 2003 р. оцінюються в 11,8 млн. т., з них 3,4 млн. т. - видобувні.
Висновки і пропозиції. Історія систематизованих наукових досліджень мінеральних ресурсів області розпочалась у другій половині XIX століття, коли зародження капіталістичних відносин в економіці сприяло інтенсивному розвитку господарства, внаслідок чого значно зросли потреби в корисних копалинах, що потребувало відповідного наукового забезпечення. Але, враховуючи те, що дана територія була заселена понад 300 тисяч років тому і при розкопках найдревніших поселень археологи знаходять сліди виробництва камінних знарядь праці, глиняного посуду, а також виплавки металу, можна вважати, що примітивні знання про фізико-хімічні властивості та розміщення корисних копалин набули поширення на досліджуваній території ще понад 200 тисяч років тому.
Аналіз особливостей наукових досліджень на кожному етапі дозволяє зробити наступні узагальнення:
- інтенсивність дослідження мінерально-сировинних ресурсів залежить від економічних процесів у господарському комплексі території, що викликає відповідні зміни в потребах корисних копалин, а тому на перспективу разом із економічним зростанням можна прогнозувати і зростання попиту на мінеральну сировину, що буде стимулювати інтенсифікацію відповідних наукових досліджень;
- зусилля науковців зосереджені, головним чином, на вивченні загальної геолого-тектонічної структури Чернівецької області, нафтогазоносності, фізико-хімічних та технологічних властивостей мінеральних ресурсів. Необхідно більшу увагу звернути науковому обґрунтуванню шляхів раціоналізації господарського використання виявлених запасів мінеральної сировини в умовах ринкової економіки;
- при обґрунтуванні перспектив розробки різних родовищ корисних копалин разом із науковим обґрунтуванням економічної доцільності необхідно і чітко передбачити можливі негативні екологічні наслідки природокористування.
Література
1. Балицький Д.К. Основні риси геологічної будови Кросненської зони Буковинських Карпат // Праці по комплексному вивченню Карпат і Прикарпаття. Сер. геолого-геогр. -Т.3. - Львів.: В-во Львівського державного університету, 1956. - С. 74-75.
2. Балицький Д.К. Про типи псефітів крейдяних та палеогенових відкладів Північно-Буковинських Карпат // Наукові записки Чернівецького державного університету. Сер. геолог. наук. - Т.52. - Вип. 4. - Чернівці, 1961.
3. Бойко В.А. Петрографічна характеристика девонських відкладів району с. Звиняч Чернівецької області // Наукові записки Чернівецького державного університету. Сер. геологічна, вип. 1. - Т. ХVІ. - Чернівці, 1955. - С. 57-78.
4. Быховер Н.А., Володин А.Г., Матвеев А.К. и Татаринов П.М. Геология и полезные ископаемые Северной Буковины и Бессарабии. - Москва: Госгеоиздат, 1946. - 179 с.
5. Бровков Г.М. Фації нижнього девону Придніпров`я // Наукові записи Чернівецького державного університету. Сер. геол. наук. - Вип.1. - Т.XVI. - Львів: В-во Львівського університету, 1955. - С. 3-17.
6. Габинет П.М., Кульчицкий Я.О., Матковский О.И. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат. - Львов.: ВШ, 1976.- 200 с.
7. Доморацкий Н.А. К петрографической характеристике метаморфических пород рек Серета и Перкалаб // Праці експедиції по комплексному вивченню Карпат і Прикарпаття. Сер. геолого-географ. - Т. 3. - Львів. - В-во ЛДУ, 1956.
8. Дрыганд Д.М., Гаврилишин В.И., Гнида В. А. // Верхний докембрий - нижний палеозой Среднего Приднестров`я. - К: Наукова думка,1982. - 108 с.
9. Каниболоцкий П.М., Доморацкий Н.А. Геохимические фации гипергенеза // Ученые записки Черновицкого государственного университета. Сер. почвенно-географических наук. - Т.3. - Вип.1. - Черновцы, 1948. - С. 20-26.
10. Курочка В.П. До мінералогії деяких третинних глин Чернівецької області // Праці експедиції по комплексному вивченню Карпат і Прикарпаття. Сер. геолого-географ. - Т. 3. - Львів: В-во ЛДУ,1956.
11. Меркулов П.М., Аршинский І.М., Сопов Ю П. До питання геолого-хімічної характеристики бітумізованих сланців північно-східної частини Буковинських Карпат та можливість їх практичного використання. // Наукові записки Чернівецького державного університету серія географічних наук. - Вип. 4. - Т. 52, 1961.
12. Панов Г.М. Тектоника и нефтегазопасность Верховинской впадины (Покутско-Буковинские Карпаты) // Региональная тектоника Украины и закономерности размещения полезных ископаемых. - К. Наукова думка, 1971. - С.253-254.
13. Павлишин В.И. Очерк истории минералогических исследований на Украине // История минералогических иследований на Украине. - К.: Наукова думка, 1991.- С. 4-16.
14. Руди Д.И. Черновицкий трепел как сырье для регенерации трансформаторного масла // Ученые записки Черновицкого государственного университета. - Т. XXIV. - Сер. геолог наук. - Вип. 2, 1958.
15. Чернівецький університет.1875 - 1995. Сторінки історії / За ред. С.С.Костишина. - Чернівці. Рута, 1995. - 208 с.
16. Костащук В. Деякі історичні аспекти дослідження мінерально-сировинних ресурсів території Чернівецької області // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. - Випуск 2 (10). - С.53-57.

 
 

Цікаве

Загрузка...