WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Історія еколого-геоморфологічних досліджень річкових систем Закарпатської області - Реферат

Історія еколого-геоморфологічних досліджень річкових систем Закарпатської області - Реферат

століття. Це роботи І.Н.Гарцмана (1963; 1974; 1976), Ю.Г.Симонова (1976), О.А.Борсука (1975), О.М.Кичігіна (1975), Б.О.Казанського (1976; 1977), М.С.Карасьова (1976), Г.І.Худякова (1984), Л.М.Коритного (1974; 1980; 1987), І.Г.Черваньова (1980; 1990), І.П.Ковальчука (1982, 1987, 1992, 1997, 2002) та інших вчених [12]. НаЗакарпатті перші системні дослідження річкових систем проводять Я.Б.Хомин (1991, 1992), Л.Ф.Ду-біс (1988, 1995), І.П.Ковальчук (1993, 1994, 1995, 2000). Ними проаналізовано структурну організацію річкових систем Закарпаття за різними класифікаційними схемами, зокрема за схемами Хортона-Стралера та А.Шайдеггера. Обгрунтована методика кодування різнопорядкових річок із врахуванням просторового розміщення в системі, оцінена складність структурної організації річкових систем Закарпаття, проведена ентропійна оцінка річкових систем Закарпаття, зроблений кореляційний аналіз між показниками структурної організації річкових систем, ентропійної оцінки та стоком води і нанонів у різнорангових системах, запропонована класифікація річкових систем за складністю їхньої будови.
З системних позицій в цей період вивчається спектр поширення та інтенсивність розвитку сучасних геоморфологічних процесів у басейнах різнопорядкових річок, проводяться стаціонарні дослідження ерозійних та інших денудаційних процесів (Шушняк, 1988, 1989; Чверенко, 1991; Хомин, 1984, 1986). Цікавими є дослідження функціонування річкових систем з точки зору переміщення води і речовини в системі "схил - русло" (Ковальчук, 1995, 2002; Дубіс, 1995, 1996 та інші).
Третій етап - комплексних еколого-геоморфологічних досліджень річкових систем Закарпаття - охоплює період з кінця ХХ століття до наших днів. Початок цим дослідженням поклали фундаментальні праці з екологічної геоморфології, а саме роботи І.П.Ковальчука [16,17], В.В.Стецюка [24], О.М.Адаменка, Г.І.Рудька, І.П.Ковальчука [3], та інших вчених. Екогеоморфологи в дослідженнях річкових систем зосереджують увагу на вивченні чинників, еколого-геоморфологічних наслідків взаємодії геоморфосфери і людини, оцінці стану природно-господарських систем у межах басейнів, виявленню кризових еколого-геоморфологічних ситуацій [17, с.37]. Особливим поштовхом для проведення комплексних еколого-геоморфологічних досліджень стали катастрофічні паводки 1998 р. та 2001 р., які завдали не лише мільйонних збитків господарству, але й забрали життя людей. Проходження паводків вказало на порушення природної рівноваги у басейнових системах, тому важливими були питання встановлення причин виникнення паводків [1, 4, 19], активізації і розвитку небезпечних екзогенних процесів [22, 23], поняття екологічної безпеки [8] та проблеми еколого-геоморфологічного ризику.
Сучасні комплексні еколого-геоморфологічні дослідження басейнових систем Закарпаття проводяться за наступними напрямками:
- оцінка величини антропогенного навантаження на різнорангові басейни, класифікація басейнів та їх частин за показниками антропогенного навантаження;
- аналіз спектру, поширення, розвитку й інтенсивності сучасних геоморфологічних процесів у межах басейнових систем та вивчення факторів їх виникнення, зокрема геолого-геоморфологічних (морфометричних параметрів, літології тощо) і техногенних;
- дослідження, класифікація руслових процесів, визначення пропускної здатності русел, аналіз стоку води і наносів у різні гідрологічні періоди (межень, повінь, паводок тощо);
- аналіз причин формування катастрофічних паводків і розробка протипаводкових заходів.
Висновки
1. В геоморфологічних та еколого-геоморфологічних дослідженнях річок Закарпаття доцільно виділити три етапи: традиційного вивчення річок, системного аналізу річкових мереж та комплексних досліджень річок і басейнових систем. На всіх етапах досліджень об'єктом аналізу річкових мереж виступали річки, річкові та басейнові системи. При цьому змінювались мета, предмет, завдання та методи досліджень. На останньому етапі помітно посилилась екологічна компонента аналізу і синтезу.
2. Актуальним завданням сьогодення є глибокий аналіз наукової спадщини відомих вчених-геоморфологів, гідрологів, ландшафтознавців, антропогеографів, геологів та фахівців інших галузей природничої географії, які працювали на території Українських Карпат в кінці ХІХ - у ХХ століттях.
У зв'язку з посиленням в кінці ХХ на початку ХХІ століть ролі екстремальних процесів, які зумовлюють масштабну трансформацію рельєфу річкових русел і заплавного комплексу, впливають на зростання геоекологічної напруги території Закарпаття, їхньому вивченню необхідно приділити набагато більше уваги, ніж це робилося у ХХ столітті.
Література
1. Адаменко О.М. Про одну із причин широкомасштабного прояву і важких наслідків катастрофічного паводку в Закарпатській області // Вплив руйнівних повеней та зсувних процесів на функціонування інженерних мереж. - Матеріали третьої науково-практичної конференції (25-28 лютого 2002 р., м. Ужгород). - К.: Тов-во "Знання". - С.3-4.
2. Адаменко О.М., Гродецкая Г.Д. Антропоген Закарпатья. - Кишинев: "Штиинца", 1987. - 147с.
3. Адаменко О., Рудько Г., Ковальчук І. Екологічна геоморфологія. - Івано-Франківськ: Факел, 2000. - 411с.
4. Аналіз гідрометеорологічних умов формування та розвитку екстремальних паводків в Закарпатті / Звіт інституту УкрНДГМІ про науково-дослідну роботу. - Київ, 2001. - С.5-7.
5. Веклич М. Етапи утворення річкових терас України // Українська геоморфологія: стан і перспективи. Матеріали міжн. наук-практ конференції. - Львів, 1997. - С. 16-19.
6. Высоцкий И.В. К геоморфологии бассейна рек Теребли и Рики (Закарпатье) // Изд. АН СССР. Сер.геол.- №1. - 1961. - С.110-116.
7. Гори і люди (у контексті сталого розвитку) // Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої Міжнародному року гір (м.Рахів, 14-18 жовтня 2002 року) / Під ред. Ф.Гамора та ін. - Рахів, 2002. - Т. 2. - 604 с.
8. Гошовський С., Рудько Г., Преснер Б. Екологічна безпека техногенних геосистем у зв'язку з катастрофічним розвитком геоморфологічних процесів. -
9. Гофштейн И.Д. Геоморфологический очерк Украинских Карпат. - Киев: Наукова думка, 1995. - 84 с.
10. Гофштейн И.Д.Неотектоника Карпат. - Киев: И-во АН УССР, 1964. - 182 с.
11. Дубіс Л.Ф. Структурна організація та функціонування річкових систем гірської частини басейну Тиси / Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук. - Львів, 1995. - 25 с.
12. Дубіс Л.Ф. Системний аналіз флювіального рельєфу: стан і перспективи // Українська геоморфологія: стан і перспективи. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. - Львів, 1997. - С. 28-30.

 
 

Цікаве

Загрузка...