WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Поняття земель житлової і громадської забудови. Призначення і зміст кадастру населених пунктів - Контрольна робота

Поняття земель житлової і громадської забудови. Призначення і зміст кадастру населених пунктів - Контрольна робота


Контрольна робота
Поняття земель житлової і громадської забудови. Призначення і зміст кадастру населених пунктів
План
1. Поняття земель житлової і громадської забудови
2. Призначення і зміст кадастру населених пунктів
Список використаної літератури
1. Поняття земель житлової і громадської забудови
Землі житлової та громадської забудови займають всього 11,5% зе-мельного фонду країни, але мають велике значення, оскільки на цій території проживає все населення, розміщені виробничі, адміністративні, культурно-побутові підприємства, організації й установи. Населений пункт s це первинна одиниця розселення людей в межах даної забудованої ділянки, яка постійно або сезонно використовується для проживання людей. Землі житлової і громадської забудови поділяються чинним законодавством на міста і селища.
У населених пунктах першочергове значення мають ті характеристики земель, які пов'язані з будівництвом і експлуатацією житлового та промислового фонду. Земельний фонд населених пунктів повинен відпо-відати дещо іншим вимогам, ніжу сільськогосподарському виробництві, хоча не виключена можливість використання земель за їх прямим призначенням (в окремих випадках).
До земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування [ст. 38 Земельного Кодексу України (ЗКУ)].
Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану - земельно-господарського устрою з дотриманиям державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови [ст. 39. ЗКУ).
Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і гаражного будівництва в межах норм, визначених земельним кодексом України. Понад норму безоплатної передачі громадяни можуть набувати у власність земельні ділянки для зазначених потреб за цивільно-правовими угодами [ст.40 ЗКУ].
Житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним коопера-тивам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого са-моврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації [ст.41 ЗКУ]. Житлово-будівельні (житлові) та гаражно-будівельні кооперативи можуть набувати земельні ділянки у власність за цивільно-правовими угодами.
Земельні ділянки, на яких розташовані багато-квартири і житлові бу-динки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власті, надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками. У разі приватизації громадянам багатоквартирного житлового будинку відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність або надаватись у користування об'єднанню власників. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації [ст.42 ЗКУ).
Основним завданням кадастру земель населених пунктів є отримання інформації, її обробка і видача даних про кількісний та якісний склад земель. їх юридичний статус, форми власності, функціональне призначення. Основними об'єктами кадастру земель населених пунктів є земельні ділянки, для яких наводяться дані про їх власників чи користувачів, місцеположення, геометричні розміри, юридично-правовий статус, функціональне використання, їх економічну оцінку.
Об'єктом земельного кадастру в населених пунктах є всі землі, які перебувають у межах цих поселень. Межа району, села, селища, міста, району у місті s це умовно замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, району у місті від інших територій.
Межа району, села, селища, міста у місті - це умовно залежна лінія на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста району у місті від інших територій.
Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою, які розробляються відповідно до техніко-економічного обгрунтування їх розмірів, генеральних планів населених пунктів. Включення земельних ділянок у межі району села, селища, міста, району у місті не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України [ст. 173 ЗКУ]. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обмежених Київської чи Севастопольської міської рад.
Рішення про встановлення і зміну меж сіл. селищ приймаються Вер-ховною Радою Автономної республіки Крим, обласними, Київською чи Севастопольською міською радами за поданням районних та відповідних сільських, селищних рад.
Рішення про встановлення і зміну меж районів у містах приймається міською радою за поданням відповідних районних у містах рад [ст. 1 74 ЗКУ].
Межі адміністративно-територіальних утворень встановлюються в порядку та відповідно до закону [ст. 175 ЗКУ]. Межі адміністративно-територіальних утворень посвідчуються державним актом України. Форма та порядок видачі державного акта України на межі адміністративно-територіального утворення встановлюються Верховною Радою України.
Землі населених пунктів за своїм використанням і цільовим призна-ченням, залежно від регіонів і природних умов, мають різноманітне співвідношення. Найвищий рівень забудованості і інтенсивності викори-стання земель є у великих містах, де природне середовище використовується на декількох рівнях, що створює дефіцит вільної землі. В сільській місцевості характер забудови, в основному, садибний, і частина земель у межах поселень використовується для сільськогосподарського виробництва.
2. Призначення і зміст кадастру населених пунктів
Призначенням державного земельного кадастру населених пунктів є забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин щодо раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природнихресурсів, контролю за використанням земель і охороною земель, економічного та екологічного обгрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою.
Основне завдання ведення державного земельного кадастру в населених пунктах є таким:
ў забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки населеного пункту;
ў застосування єдиної системи просторових координат та систем ідентифікації земельних ділянок населених пунктів;
ў запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та забезпечення її достовірності в населених пунктах.
Планомірне і раціональне використання земель населених пунктів досягається через управління цими землями, зокрема, при розв'язанні питань планування і забудови, зумовлених рівнем розвитку продуктивних сил, характером виробничих відносин. Управління здійснюється у таких архітектурно-планувальних формах, як схема районного планування, генеральний план, проект детального планування, правила забудови, проект земельно-господарського впорядкування території. Вони мають важливе практичне значення для регулювання землекористування в населених пунктах. Для виконання архітектурно-планувальних робіт щодо прогнозування використання земель і перспективного розвитку населених пунктів необхідно мати вихідну інформацію про сучасний правовий, природний та господарський стан земель. Така інформація забезпечується в процесі проведення земельного кадастру.
Земельний кадастр населених пунктів є складовою частиною дер-жавного земельного кадастру країни. Державний земельний кадастр повинен забезпечити вивчення земельного фонду всіх населених пунктів - сіл, селищ і міст.
З ростом кількості та розмірів населених пунктів актуальним стає питання управління будівництвом у селах, селищах і містах з метою задоволення запитів населення, яке там проживає. Тут доречно нагадати, що земля у населених пунктах є просторовим операційним базисом. Не є виключеним її використання як головного засобу виробництва - для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва і тваринництва. Значення верхнього родючого шару грунту для міського будівництва не є таким великим, як для земель сільськогосподарського призначення. Зрозуміло, що для скверів, парків, газонів потрібен родючий грунт, але його не так складно отримати при будівництві, зберігаючи і переміщаючи верхній гумусовий шар.
Список використаної літератури
1. Козьмук П.Ф. Наукові основи реформування земельних відносин у містах // Землевпорядний вісник. - 1999. - № 4 (8). - С.38-43.
2. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я., Шпік Н.Р. Кадастр Населених пунктів. Підручник. - Л., "Новий світ", - 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...