WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки міських земель. Технічна інвентаризація основних фондів підприємств міського електротранспорту - Контрольна робота

Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки міських земель. Технічна інвентаризація основних фондів підприємств міського електротранспорту - Контрольна робота


Контрольна робота
Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки міських земель. Технічна інвентаризація основних фондів підприємств міського електротранспорту
?
ПЛАН
1. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки міських земель.
2. Технічна інвентаризація основних фондів підприємств міського електротранспорту
Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки міських земель
Ефективність земельнооціночної діяльності значною мірою залежить від повноти та достовірності вихідної інформації, яка використовується при визначенні вартості земельної власності. При цьому необхідна для оцінки ін-формація не обмежується лише даними про земельну ділянку: її правовий стан, фізичні параметри та характер використання, - але й включає відомості про соціально-економічну і містобудівну ситуацію та стан земельного ринку в районі розташування ділянки. Тому оцінювач має не тільки дбати про наявність значного за обсягом фактологічного та статистичного матеріалу, а й уміти його аналізувати та робити вірні судження про об'єкт оцінки й умови його розвитку.
Важливим джерелом інформації для земельнооціночної діяльності слу-гують державний земельний та містобудівний кадастри, що містять вірогідні дані про правовий, природний і господарський стан земель та інших об'єктів нерухомості в межах міста [13].
Державний земельний кадастр, окрім встановлення процедури визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками, містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристики, розподіл серед власників землі і землекористувачів.
Державна реєстрація - це юридичне посвідчення нової земельної ділян-ки або змін у її правовому режимі, що здійснюється за допомогою внесення встановлених чинним законодавством записів її фізичних і юридичних ха-рактеристик до державного земельного кадастру, присвоєння ідентифікацій-ного (кадастрового) номера й видачі відповідного документа про реєстрацію земельної ділянки або правових змін з нею.
На основі земельної реєстрації формуються аналітичні й графічні дані земельного кадастру населеного пункту.
Облік кількості і якості земель є узагальненням даних про їх фактичний стан і здійснюється на основі внесених змін у дані державної реєстрації земель внаслідок проведених натурних, у тому числі топографо-геодезичних, обстежень на місцевості.
Облік кількості земель ведеться за власниками землі і землекористува-чами, у тому числі орендарями.
При обліку кількості землі виділяються:
- землі за категоріями відповідно до їх функціонального призначення;
- землі за формами власності;
- землі, що надані в тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди;
- землі за режимом оподаткування.
Облік земель за якістю проводиться за всіма категоріями земель і містить:
- класифікацію земель населених пунктів, що здійснюється за функці-ональним призначенням, згідно з містобудівною документацією населених пунктів;
- характеристику земель населених пунктів за інженерно-геологічними умовами, рівнем забезпеченості соціальною, інженерно-транспортною та природоохоронною інфраструктурою, об'єктами оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
Бонітування грунтів, зонування території населених пунктів та оцінка земель забезпечуються проведенням топографо-геодезичних і картографіч-них робіт, фунтових, геоботанічних, радіологічних, лісотииологічних, місто-будівних, земельнооціночних та інших обстежень і розвідувань.
До земельно-кадастрової документації належать кадастрові карти і плани (графічні та цифрові), схеми, графіки, текстові та інші матеріали, які містять відомості про межі адміністративно-територіальних утворень, земельних ділянок, правовий режим земель, їх кількість, якість, рентну цінність.
Містобудівний кадастр містить систему даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне і перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення характеристику будівель і споруд на землях усіх форм власності.
База даних містобудівного кадастру представлена двома частинами - графічною і аналітичною, що пов'язані між собою системою територіальної ідентифікації.
Графічна база даних містобудівного кадастру, основою якої є плани, карти, профілі, графіки, схеми, цифрові моделі місцевості, фіксує просторове положення всіх елементів міського середовища (межі користування, ме*1 адміністративних районів, наземні, підземні споруда тощо) і дозволяє про-водити виміри лінійних та площинних характеристик цих об'єктів.
Аналітична база даних містобудівного кадастру містить облікові, довідкові та оціночні реєстри, таблиці, списки, в яких об'єкти містобудівного кадастру (земельна ділянка, розташовані на ній будівлі та споруди, інженер мережі, шляхи, територіальні зони міста) описуються системою показників: правовими, метричними, технічними, вартісними, функціональними, а також геодезичними координатами місцезнаходження (див. табл. 2.1).
Використовуючи кадастрову інформацію про об'єкти земельної власно-сті, оцінювач має брати до уваги всі параметри та характеристики, що впли-вають на вартість землі, у тому числі вартість та технічний стан забудови, витрати на освоєння земельних ділянок. При цьому важливо розділяти ти-пові ознаки земельної власності й ті, що впливають на ціни угоди, однак ма-ють індивідуальний і нетиповий характер.
Для проведення оцінки поряд з кадастровою інформацією важливо регулярно поновлювати й відомості про стан ринку. Головними відомостями про стан ринку міських земель є дані про ціни угод з продажу та оренди земельних ділянок. Вони не тільки створюють базу для конкретних оцінок, а й забезпечують необхідну прозорість ринку шляхом встановлення тенденцій його розвитку.
З цією метою в деяких країнах, зокрема в Німеччині, законодавчо вста-новлено, що установи, які реєструють трансакції стосовно об'єктів земельної власності (це, як правило, державні нотаріальні контори), зобов'язані нада-вати до земельнооціночних органів копію кожного договору (угоди), згідно з яким відбувається зміна власника чи умов власності. Це не є засобом конт-ролю над цінами. Дотримуючись жорстких правил захисту даних, зміст угод та їх копії мають зберігатися в таємниці.

 
 

Цікаве

Загрузка...