WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Інформаційна система містобудівного кадастру. Порядок виконання робіт щодо створення містобудівного кадастру. Заходи щодо приватизації міських земель - Реферат

Інформаційна система містобудівного кадастру. Порядок виконання робіт щодо створення містобудівного кадастру. Заходи щодо приватизації міських земель - Реферат

складовою цього механізму має стати положення про порядок приватизації земельних ділянок у місті, що визначає правові, економічні та організаційні основи приватизації земель, які перебувають у державній власності і передаються безоплатно або внаслідок продажу у приватну власність громадянам та юридичним особам України, і є стрижнем програми приватизації міських земель, на яких "нанизуються", доповнюючи і розширюючи його, нормативні документи, що регулюють земельні відносини в місті при приватизації [10].
Приватизація землі та запровадження права приватної власності на землю актуалізує та вимагає зважених підходів до питань співвідношення інтересів власників земельних ділянок і громадських інтересів, які визначають" другу складову програми приватизації міських земель. Доцільно розробити систему об'єктивно необхідного перерозподілу правомочностей власників і суспільства в цілому. В цьому напрямі найбільш важливими й логічно обумовленими структурними ланками повинні стати положення про формування фонду резервних земель міста, режим використання земель перспективного територіального розвитку, функціональне зонування території міста, публічні сервітути та обмеження на забудову земельних ділянок.
Ключовим моментом у приватизації земель повинно стати, поряд з вве-денням права приватної власності на землю, внесення цієї категорії нерухо-мості до сфери майнових відносин та формування на цій підставі широкого земельного ринку. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність створення ефек-тивного механізму надання цим процесам цілісності, чіткої послідовності, логічної визначеності.
Третя складова програми приватизації міських земель передбачає роз-робку положень про порядок визначення розмірів земельних ділянок, що приватизуються; порядок встановлення меж земельних ділянок в існуючій забудові; порядок визначення земельної частки в умовах сумісного володін-ня (користування) земельною ділянкою; порядок реалізації права на земель-ну ділянку при її передачі у спадщину, даруванні, обміні, купівлі-продажу, оренді; порядок застави земельних ділянок (часток); порядок викупу (вилу-чення) приватизованих земельних ділянок для суспільне необхідних потреб; порядок проведення експертної оцінки міських земель; положення про ко-місію експертів з оцінки землі та нерухомості; порядок проведення земельних аукціонів і конкурсів з продажу земельних ділянок.
Підвалинами програми приватизації міських земель, як вже зазначалося, є Положення про порядок приватизації земельних ділянок у місті, тому розглянемо його більш грунтовно.
Порядок регламентує механізм реалізації права приватної власності на землю і визначає:
- об'єкти та суб'єкти приватизації;
- компетенцію місцевих органів влади;
- способи приватизації;
- порядок підготовки матеріалів до приватизації;
- умови продажу земельної ділянки;
- вступ у право власності на земельну ділянку;
- фінансові питання приватизації.
Згідно з Указом Президента України від 12 липня 1995 року за номером 608 "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності", об'єктом приватизації є земельні ділянки для:
- будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);
- садівництва;
- дачного і гаражного будівництва;
- здійснення підприємницької діяльності, не пов'язаної із сільськогоспо-дарським виробництвом.
До об'єктів приватизації також належать земельні ділянки, які перебувають під об'єктами, що приватизуються або вже приватизовані відповідно до законодавства України, зокрема:
- під підприємствами, цехами, виробництвами, дільницями, іншими підрозділами (включаючи магазини, перукарні, майстерні тощо), що виділя-ються в самостійні підприємства і є единим (цілісним) майновим комплексом;
- під об'єктами незавершеного будівництва;
- під автозаправними станціями, що реалізують паливно-мастильні ма-теріали виключно населенню.
Розміри земельних ділянок, що надаються для зазначених цілей, визна-чаються Земельним кодексом України та відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-госпо-дарського устрою з дотриманням державних стандартів і норм, регіональних і місцевих правил.
Одночасно в межах міста необхідно визначити ті землі несільськогосподарського призначення, що відповідно до чинного законодавства не підлягають приватизації:
- землі загального користування (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, пасовища, сінокоси, набережні, парки, міські ліси, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів), а також землі, надані для розміщення будинків органів державної влади та державної виконавчої влади;
_ землі гірничодобувної промисловості, єдиної енергетичної а космічної систем, транспорту, зв'язку, оборони;
- землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
- землі лісового фонду,
- землі водного фонду.
Визначення земель, що не підлягають приватизації, здійснюється місце-вими органами влади на підставі функціонального зонування території міста, встановленого згідно іззатвердженими проектами його планування і за-будови, планом земельно-господарського устрою території міста та рішень про створення об'єктів природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
Суб'єктами приватизації згідно з чинним законодавством є:
- громадяни України;
- юридичні особи України, у статутном}' фонді яких відсутня будь-яка частка майна, що перебуває у державній власності або у власності іноземних юридичних чи фізичних осіб;
- громадяни та юридичні особи України, які, відповідно до законодав-ства України про приватизацію, виступають покупцями розташованих на зе-мельній ділянці об'єктів, що приватизуються.
Важливо підкреслити, що спільним підприємствам, міжнародним об'єд-нанням і організаціям з участю українських, іноземних юридичних та фізич-них осіб, особам без громадянства земельні ділянки у приватну власність не надаються.
Приватизацію земельних ділянок здійснюють відповідні державні адмі-ністрації або виконавчі комітети місцевих рад шляхом їх передачі або про-дажу у приватну власність.
До компетенції міських органік влади при приватизації земель у межах міста належать:
- створення комісії з приватизації земельних ділянок;
- затвердження переліку земельних ділянок, що перебувають у держав-ній власності і підлягають приватизації;
- вилучення (викуп) земель державної власності, що перебувають у ко-ристуванні громадян та юридичних осіб, з метою їх подальшої приватизації;
- визначення способів та умов приватизації земельних ділянок;
- затвердження ціни продажу земельної ділянки, що приватизується;
- укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки;
- реєстрація права власності на землю, включаючи опис прав з використання земельної ділянки та публічних сервітутів;
- погодження будівництва житлових, виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд на земельних ділянках, що перебувають у приватній власності;
Використана література
М.Г.Ступень, І.М. Добрянський, О.Я. Микула, Н.Р.Шпік. Містобудівний кадастр. Львів 2003 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...