WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Інформаційна система містобудівного кадастру. Порядок виконання робіт щодо створення містобудівного кадастру. Заходи щодо приватизації міських земель - Реферат

Інформаційна система містобудівного кадастру. Порядок виконання робіт щодо створення містобудівного кадастру. Заходи щодо приватизації міських земель - Реферат

відомством на базі інформації базового рівня, а також завдань. При цьому базовий рівень забезпечує вирішення координаційних завдань на відомчому рівні. Повинен також передбачатись обернений інформаційний зв'язок між відомчим і базовим рівнем для обновлення і поповнення інформації.
Зв'язуючою основою містобудівного кадастру є топографо-геодезична інформація, яка забезпечується на єдиних системах міських планових і висотних координат і кадастрових кодів об'єктів. При цьому її роль і зміст визначаються метою і завданнями, які поставлені перед міським кадастром.
В результаті виконаних топографічних знімань повинна бути одержана інформація, призначена для певних баз містобудівного кадастру, яка повні-стю задовольняє споживача за точністю, детальністю і повнотою. Топографо-геодезична інформація є зв'язуючою основою кадастрової інформації, яка знаходиться в базах даних. Виходячи з цього, масштаби знімань для кожної бази можуть бути різні (навіть до масштабу 1:2000 і крупніше на окремі об'єкти і території).
В цілому топографо-геодезична інформація для цілей кадастру є його необхідною частиною. При цьому вона може бути подана в графічному або цифровому вигляді, зручному для споживача.
Графічне виведення інформації повинно відповідати запитам споживачів щодо детальності її змісту. При цьому цифрова і семантична інформація зберігається в основному паспорті даного об'єкта, де вказуються кількісні і якісні його характеристики.
Очевидно, організацію і ведення робіт ка базовому рівні, який багато в чому є сферою діяльності Головного управління геодезії і картографії (ГУГіК), повинні здійснювати спеціалізовані центри (служби кадастру), які мають подвійне підпорядкування - виконкомам міських (обласних) рад і ГУГіК.
Коротко опишемо зміст базового рівня міського кадастру.
Підсистема "Територія". Кадастрова інформація про райони включає найменування району, його меж (координати вершин кутів повороту), при-лягаючі райони, з прив'язкою до межі основного і спеціальну інформацію.
Кадастрова інформація про основні територіальні одиниці включає інформацію про район, в який входить ОТО, межі (контури) даної ОТО, те-риторії, які прилягають до даної ОТО, з прив'язкою до її меж і спеціальну інформацію конкретно для кожної ОТО.
Аншюгічну інформаційну структуру мають і територіальні одиниці - земельні простори з певними межами, в тому числі закріплені актами відве-дення земель.
Підсистема "Об'єкти". Всі шість баз даних включають інформацію про самі об'єкти, їх характеристики, територіальну прив'язку об'єктів по межах (або межах їх зон впливу) і спеціальну інформацію.
Кодування інформації здійснюється за наступною схемою.
Підсистема "Територія ". Району присвоюється код - порядковий но-мер, починаючи із 01 згідно з номером в алфавітному списку районів.
Код ОТО містить чотири символи. Перший символ вказує на тип ОТО згідно з наведеною раніше класифікацією, три наступні визначають номер ОТО даного типу. Наприклад, код кварталу (мікрорайону) записується у ви-гляді: 1000 + порядковий номер кварталу (мікрорайону ОХХХ). Коди решти ОТО формуються аналогічним чином. Вулиці і майдани, які мають загально-міський шифр, якщо це можливо, зберігають його.
Код ОТО містить три символи і представляє собою порядковий номер відповідної територіальної одиниці в межах даної ОТО.
Підсистема "Об'єкти". Код об'єкта складається з трьох полів. Перше поле визначає код бази даних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Друге поле визначає кадастро-вий код об'єкта в базі даних. У кожній базі даних кадастровий код об'єкта включає чотири класифікаційні групи: тип, категорія, рід і вид об'єкта. Наприклад, для бази даних "Зелені насадження" класифікаційні групи вклю-чають наступні основні показники: тип - загального користування, спеціаль-ного користування, обмеженого користування, присадибні ділянки, розсад-ники і оранжереї, сільськогосподарські угіддя, кладовища; категорія - ліс, парк, сад. сквер, вулична посадка, жива огорожа, точкова посадка (окремі дерева або кущі); рід - дерева, кущі, квітники, газони, змішані посадки; вад - фруктові, листяні, хвойні, змішані, трав'янисті, квітники. Третє поле показує на порядковий номер об'єкта в межах відповідної бази даних.
Спеціальна інформація щодо об'єктів (паспорт об'єкта) вводиться за до-помогою реєстрів. При цьому числові параметри, які вилучають інформацію кількісного характеру, задаються у звичайній формі, а для інформації якісно-го характеру (матеріал тощо) розроблена система кодів згідно з таблицями класифікаторів.
Порядок виконання робіт щодо створення містобудівного кадастру
Згідно з наказом Міністерства України у справах будівництва і архітек-тури .N"110 від 6 червня 1992 року "Про організаційно-методичні заходи з забезпечення створення і ведення містобудівного кадастру населених пунктів України" передбачається наступна послідовність виконання робіт зі створен-ня містобудівного кадастру конкретних населених пунктів на базі місцевих служб архітектури і містобудування:
1. Створити підрозділи містобудівного кадастру в структурі місцевих органів управління із затвердженим штатним розписом;
2. Провести інвентаризацію наявного графічного матеріалу (топокарти, містобудівна проектна документація тощо) і забезпечити їх наявність, а в разі необхідності - оновлення;
3. Встановити фактичну межу населеного пункту з оформленням необ-хідних юридичних документів;
4. Виявити місцеві і регіональні підприємства та організації для залу-чення до виконання робіт зі створення системи кадастру в конкретному насе-леному пункті, з оформленням документів у Головному науково-методично-му центрі містобудівного кадастру населених пунктів України, для отриман-ня ліцензії в Управлінні ліцензування і сертифікації Державного комітету в справах містобудівання і архітектури;
5. Укласти в Головному центрі договір на розробку проекту автомати-зованої системи містобудівного кадастру відповідного населеного пункту;
6. Скласти план робіт з паспортизації й інвентаризації земель населеного пункту, включаючи об'єкти інженерної, транспортної інфраструктури і нерухомості;
7. Разом з Головним центром виконати роботу з визначення складу програмно-технічного забезпечення, джерелфінансування і термінів подачі даних, а також забезпечити навчання обслуговуючого персоналу.
Головний центр здійснює авторський нагляд і координацію робіт зі створення і забезпечення функціонування мережі територіальних служб містобудівного кадастру України, розв'язання перспективних проблем методичного, програмного, технічного забезпечення і навчання обслуговуючого персоналу на договірних засадах [9].
Заходи щодо приватизації міських земель
Систематизація та аналіз павукових джерел, законодавчої бази та існуючих нормативно-правових документів з питань регулювання земельних відносин у містах а умовах приватизації дозволяє визначити основні концептуальні напрямки розроблення програми приватизації міських земель, основу якої складатиме, система нормзіативно-методичних документів. Визначена система нормати;вно-методичних документів забезпечує процес приватизації земель міста, регулювання співвідношення інтересів власників земельних ділянок і громадських інтересів при приватизації, а також механізм реалізації програми.
Важливим етапом розроблення програми приватизації земель міста та подальшого вдосконалення земельних відносин має стати вироблення нормативно-методичного механізму як цілісної, чітко структуризованої інформаційної системи, яка б дозволила здійснити цей процес без перекручень, надала б йому науково обґрунтованого логічно визначеного характеру. Найбільш вагомою

 
 

Цікаве

Загрузка...